Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En man pratar i telefon.
Pressmeddelande 2024-05-14

Stor förbättring kring svarstider på 1177

Den 4 mars tog Region Kalmar län över 1177 på telefon i egen regi och starten har varit mycket positiv. Det framgår av den senaste redovisningen för regionstyrelsen.

I mars besvarades 44 procent av samtalen hos 1177 inom måltiden nio minuter. Det kan jämföras med 6 procent ifjol. I april 2024 var samma siffra 39 procent. Vid motsvarande tidpunkt 2023 besvarades istället 2 procent inom nio minuter.

När det gäller medeltidsväntetiden var den 15 minuter i mars, vilket nästan är en halvering mot samma månad ifjol då den var 28 minuter. I april var väntetiden 16 minuter i jämförelse med 29 minuter vid samma tidpunkt i fjol.

Noterbart är också att allt fler länsbor loggar in på 1177.se. I april gjordes nästan 364 000 inloggningar, vilket kan jämföras med drygt 201 000 för ett år sedan.

Vidare visar redovisningen att tillgängligheten håller en fortsatt en bra nivå i Region Kalmar län.

Primärvården hade en tillgänglighet strax över genomsnittet för landet i mars. 90 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 88 procent.

80 procent av patienterna i Kalmar län hade i mars en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 62 procent för hela landet.

Motsvarande siffra för första besök i regionen var 78 procent i jämförelse med 71 procent för hela landet.

På akuten på Västerviks sjukhus var 85 procent av patienterna i april klara inom fyra timmar. I Oskarshamn var siffran 80 procent och i Kalmar 67 procent. Siffran för riket är 58 procent.

Inom barn- och ungdomshälsan fick 92 procent en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Det är fortfarande många av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin som får tid för första besök inom 30 dagar. I april var siffran 92 procent. Det kan jämföras med snittet i riket som ligger på 46 procent.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 83 procent tid till första besök inom 90 dagar i mars.

Positivare ekonomisk prognos

I den första helårsprognosen beräknades Region Kalmar län göra ett underskott på 347 miljoner under 2024. Det kommunicerades då att prognosen i det läget var osäker. Den senaste prognosen pekar istället på ett minusresultat på 284 miljoner kronor. Den stora anledningen till det förväntade förbättrade resultatet är en positiv utveckling när det gäller avkastningen på det placerade pensionskapitalet.

Avsiktsförklaring rörande väg 37/47

Regionstyrelsen säger ja till en avsiktsförklaring mellan Region Kalmar län och Oskarshamns kommun gällande kommunal finansiering och regional medelsfördelning rörande väg 37/47 Oskarshamn-Bockara.

Bakgrunden är att investeringar på sträckan E22 Målbäcken-Gladhammar sedan tidigare är planerade. Under förra året konstaterades att byggstart planerades till 2024, men enbart på tre av fyra sträckor. Sträckan Nygård-Målbäcken har under resans gång fått betydande kostnadsökningar och kan inte längre räknas in under epitet ”mindre investeringsobjekt”. Sträckan om nio kilometer behöver i stället hanteras som ett så kallat namngivet objekt, på grund av kostnader på över 100 miljoner kronor. För att bygget ändå ska bli av skjuter Oskarshamns kommun till medel. I nästa led är objektet väg 37/47 Oskarshamn-Bockara namngivet från år 2025. För att även det objektet ska bli av säger regionstyrelsen ja till avsiktsförklaring mellan Oskarshamns kommun och regionen rörande medelsfördelning för sträckan.

Medborgarförslag

  • En invånare önskar i ett medborgarförslag att kallelser till sjukvårdsbesök skickas till båda vårdnadshavarna. I svaret konstateras att sjukvårdens journalsystem inte kan kontrollera hur vårdnadsförhållandena ser ut eller förändras. Vården måste säkerställa att patientinformation inte delas till obehöriga. Mot den bakgrunden skickas kallelser till adressen där barnet är folkbokförd.
  • I ett annat medborgarförslag önskas att Kalmar länstrafik ska organisera samåkning i privatbilar som alternativ till busstrafiken under lågsäsong på Öland. I svaret slås det fast att liknande projekt av samma karaktär krävt stora resurser, plus att det finns frågetecken kring det juridiska ansvaret. Det sistnämnda medborgarförslaget ska upp till regionfullmäktige för beslut.

Motion

  • M vill ge ekonomidirektören i uppdrag att skyndsamt revidera riktlinje för finansförvaltning för att möjliggöra investeringar i företag kopplade till totalförsvaret. Därutöver föreslås att regionfullmäktige föreslår årsstämman för KLP att göra samma ändring. I svaret pekas bland annat på att Region Kalmar län har Agenda 2030 som riktlinje. I de övergripande målen ska principerna följas om hållbarhet, fred och välfärd en grund till etiska investeringar som stödjer de målen. Organisationer och investerare som engagerar sig för att följa Agenda 2030 kan därför välja att utesluta investeringar i vapenindustri eller andra sektorer som kan anses motverka de hållbara utvecklingsmålen. Förslaget är att regionfullmäktige avslår motionen.
Uppdaterad 23 maj 2024 Lämna synpunkter på innehållet