Lex Maria 2019-04-08

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd cancerdiagnos.

Fallet gäller en patient i 60-årsåldern som sökte sin hälsocentral för en tryckkänslighet på bröstkorgen och skickades för utredning med slätröntgen vid radiologiska kliniken på Oskarshamns sjukhus.

Fyndet bedömdes som åldersbetingade förändringar. Knappt tre månader senare sökte patienten igen till sin hälsocentral, nu med nytillkomna neurologiska symtom, och en undersökning med magnetkamera visade en utbredd cancersjukdom som orsak till patientens besvär.

En eftergranskning visade att sjukdomen redan har varit synlig vid den första röntgenundersökningen.

Felbedömningen på radiologiska kliniken på Oskarshamns sjukhus har fördröjt diagnosen samt behandlingen av en utbredd cancersjukdom och därmed utsatt patienten för onödigt lidande.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet