Lex Maria 2019-03-26

Lex Maria-anmälan efter ett dödsfall

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient hittats död efter en överdos läkemedel.

Fallet gäller en kvinna med mångårig öppenvårdskontakt inom psykiatrin och primärvården i länet. Hon medicinerades med en relativt stor mängd narkotikaklassade läkemedel, i många fall på tveksamma indikationer. Och detta utan att det i sammanhanget vägts in eventuell missbruksproblematik.

Patienten hittas avliden i en bil där dödsorsaken bedömdes vara överdos av narkotikaklassade läkemedel.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet