Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Revisorer

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som Region Kalmar län ansvarar för.

Revisorernas uppgift är att årligen granska verksamheten i enlighet med god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och korrekt sätt samt följer fullmäktiges beslut. De granskar även om kontrollerna som görs internt är tillräckliga samt att räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och medborgarnas medel för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrel­ser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. De sju förtroendevalda revisorerna är direkt underställda regionfullmäktige och granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisionskontoret samt externa konsulter stödjer revisorerna.

Frågor och svar

Vilka är de förtroendevalda revisorerna?

De förtroendevalda revisorerna för Region Kalmar län 2023-2026: 

Tuulikki Åkesson, ordförande, 070-38 12 103 
Yvonne Hagberg, vice ordförande, 070-867 68 47

Zaim Jelcinovic, 070-462 76 72
Anna Larsdotter, 070-893 05 55
Klaus Leidecker, 070-898 31 00
Anette Rogö, 070-570 88 48
Sofia Åkesson, 070-245 75 83

Revisionsberättelser