Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Så styrs Region Kalmar län

Du som bor i länet har möjlighet att påverka vilka politiker som ska fatta beslut inom Region Kalmar län.

Vi är en organisation som styrs av demokratiskt valda politiker, valda av dig som är invånare i länet. Valen sker vart fjärde år i samband med valet till riksdag och kommunfullmäktige. För en levande demokrati är det också viktigt att du får möjlighet att ta del av vad som händer och påverka frågor som berör dig. Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i Region Kalmar län. Man kan säga att det är som regionens riksdag. De sammanträder vanligtvis fem gånger om året för att debattera och besluta om ärenden inom våra ansvarsområden. I november månad varje år beslutar fullmäktige om budget och flerårsplan som Region Kalmar läns förvaltningar ska arbeta utifrån.

Schema som illustrerar hur den politiska organisationen är uppbyggd med regionfullmäktige och regionstyrelsen som centrala punkter.

Foto: Illustration

Öppna illustrationen av den politiska organisationen som pdf

Frågor och svar

Vad innebär det att vara regionråd?

Regionråden ansvarar för att olika frågor bereds och tas upp för beslut i olika organ inom Region Kalmar län. Vi har 13 heltidsanställda regionråd. De är nominerade av respektive parti och formellt valda av regionfullmäktige. 

Vad gör regionfullmäktige?

Regionfullmäktige är vårt högsta beslutande organ. De 67 folkvalda ledamöterna som sitter i fullmäktige är ytterst ansvariga för inriktningen av verksamheten och hur Region Kalmar läns resurser ska fördelas.

Läs mer om regionfullmäktige

Vad gör beredningarna?

Beredningen för hälso- och sjukvård och beredningen för hållbarhet och folkhälsa är direkt placerade under fullmäktige. De har möjlighet att lyfta ärenden i fullmäktige inom sitt område. Beredningarna har däremot inget ansvar att förvalta eller verkställa de beslut som fullmäktige tar, de följer utvecklingen inom sitt område.

Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa är placerad under regionstyrelsen/regionala utvecklingsnämnden. 

Läs mer om våra beredningar

Vad gör regionstyrelsen?

Man kan säga att regionstyrelsen är regionens regering. De styr det löpande arbetet. Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska tas upp och behandlas i regionfullmäktige. De ska också verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för de uppdrag fullmäktige lämnar över till styrelsen.

Läs mer om regionstyrelsen

Vad gör nämnderna?

Våra politiska nämnder ser till att våra verksamheter arbetar enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt och enligt de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Läs mer om nämnderna

Vad gör utskotten?

Vi har två utskott, arbetsutskott och personalutskott. De är placerade direkt under regionstyrelsen.

Arbetsutskottet förbereder ärenden till regionstyrelsen. Arbetsutskottet är också vår krisledningsnämnd. Vid en kris som bedöms som en extraordinär händelse kan ordförande i krisledningsnämnden sammankalla nämnden som då har rätt att överta hela eller delar av verksamheten.

Personalutskottet har ett samlat politiskt ansvar för personalfrågor vilket innebär att de bland annat sluter kollektivavtal mellan Region Kalmar län som arbetsgivare och fackliga organisationer/medarbetare.

Läs mer om personalutskottet

Vad gör brukarråden?

Brukarråden har till uppgift att vara forum för samverkan på läns- och regionnivå inom sina respektive verksamhetsområden.

Läs mer om brukarråden