Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Sammanträdessal med åhörare.

Regionstyrelse

Regionstyrelsen styr det löpande arbetet i regionen.

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska tas upp och behandlas i regionfullmäktige. Den ska också verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för de uppdrag fullmäktige lämnar över till styrelsen. Regionstyrelsens arbetsutskott och budgetberedning förbereder ärenden till styrelsen. Arbetsutskottet är också vår krisledningsnämnd. Vid en kris som bedöms som en extraordinär händelse kan ordförande i krisledningsnämnden sammankalla nämnden som då har rätt att överta hela eller delar av verksamheten. Personalutskottet, som också är kopplat till regionstyrelsen, har ett politiskt sammanhållet ansvar för personalfrågor.

Genom att skicka ut en begäran om yttrande kan Region Kalmar län be berörda kommuner, regioner, myndigheter, organisationer, och andra intressenter att i ett yttrande lämna synpunkter på ett förslag. Även allmänheten kan lämna yttranden med synpunkter på förslagen.

Frågor och svar

Får jag som invånare vara med på regionstyrelsens möten?

Ja, det får du. Regionstyrelsens möten är offentliga, vilket innebär att den som vill kan komma och lyssna.

Vilka ledamöter sitter i regionstyrelsen?

I regionstyrelsen sitter 15 ledamöter som är utsedda av regionfullmäktige. 

Angelica Katsanidou S) ordförande
Malin Sjölander (M) vice ordförande
Karin Helmersson (C) vice ordförande

Här kan du se vilka övriga ledamöter är.