På bilden syns tre unga kvinnor som samtalar intill en stenmur.

Stöd till civilsamhället

Varje år delar Region Kalmar län ut stöd och bidrag i olika former till civilsamhället. Här samlas stöd som är aktuella just nu.

Civilsamhället kan definieras som människor som organiserar sig tillsammans för ett gemensamt mål, ideal eller intresse. Den vanligaste organisationsformen inom det civila samhället är den ideella föreningen.

Region Kalmar läns stöd till civilsamhället ska främja ett tryggt liv i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande hos invånarna i Kalmar län. Stödet ska utgöra grund för dialog mellan civilsamhället och Region Kalmar län.

Dialog och samverkan med civilsamhället bidrar till att uppnå de mål som finns beskrivna i Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi och Regionplan 2021-2023. För att utveckla välfärden i länet och skapa ett socialt hållbart samhälle är ökad samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället en viktig del.