Kulturprojektmedel

Kulturprojektmedel kan sökas för projekt och aktiviteter som är under uppbyggnad och utveckling.

Projekt och aktiviteter som beviljas kulturprojektmedel ska i första hand ligga i linje med mål och prioriteringar i regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, RUS, och Kulturplan för Kalmar län 2022.

Projektbidrag beviljas med en viss procent av projektets totalkostnad, övrig finansiering kan vara kommunal, statlig, finansieras av den som söker stöd, det vill säga egenfinansiering, eller ha annan medfinansiering.

Kulturprojektmedel ska användas för projekt som kan få effekt på lång sikt. Projekt som beviljas stöd ska ta hänsyn till FN:s barnkonvention, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling.