Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Leende person med block och penna

Viktiga regelverk att kunna

Du ansvarar för att känna till regelverket som omfattar alla anställda hos oss.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för vårt statsskick. Den innebär bland annat att regeringens och andra myndigheters verksamheter ska vara öppna så långt det är möjligt genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Allmän handling

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. En handling är allmän om den förvaras hos oss på Region Kalmar län och är inkommen till eller upprättad hos oss. Alla handlingar anses dock inte vara allmänna. Till exempel är ett utkast till beslut eller skrivelse normalt inte en allmän handling.

Vilka allmänna handlingar är offentliga och vad innebär tystnadsplikten?

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Däremot har allmänheten som utgångspunkt inte rätt att få del av handlingar som inte är allmänna. Dessutom kan rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess. Hela eller delar av en handling kan sekretessbeläggas. Sekretess är ett förbud att röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt för offentliganställda har samlats i offentlighets- och sekretesslagen. Om en sekretessbestämmelse är tillämplig omfattar den inte bara uppgifter som finns i allmänna handlingar, utan även uppgifter som den anställde har fått kännedom om på något annat sätt.

Meddelarfrihet

Offentliganställda omfattas även av så kallad meddelarfrihet, som i viss mån gör det möjligt att straffritt lämna sekretessbelagda uppgifter för offentliggörande i bland annat tidning och radio. Meddelarfriheten gäller dock inte alltid.

  • Det är inte tillåtet att meddela uppgifter för publicering om uppgiftslämnaren på det sättet gör sig skyldig till vissa allvarliga brott mot rikets säkerhet.
  • Det är inte tillåtet att lämna ut en allmän handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter för publicering.
  • Det är inte tillåtet att bryta mot tystnadsplikten genom att lämna uppgifter för publicering i de fall som särskilt anges i offentlighets- och sekretesslagen (kvalificerad tystnadsplikt).

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarlagen finns till för att stärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Region Kalmar län är angelägna om att följa riktlinjer och gällande lagstiftning och vill därför göra det möjligt att tidigt fånga upp på signaler om eventuella missförhållanden. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med någon i vår organisation direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men du kan också påtala problem via vår visselblåsarfunktion där du har möjlighet att vara anonym. 

Visselblåsarfunktionen på Region Kalmar läns webbplats

Hälso- och sjukvårdssekretessen

Hälso- och sjukvårdssekretessen är en del av offentlighets- och sekretesslagen och gäller för offentligt bedriven hälso- och sjukvård och tandvård. Sekretessen gäller alla som arbetar med patienter, såväl vård­personal som administrativ personal, studenter, praktikanter, konsulter och förtroendevalda med flera. Det innebär att det är förbjudet att föra vidare uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden till exempelvis privatpersoner, anhöriga, försäkringsbolag och myndigheter om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Förbudet gäller alla former av spridning, såväl muntlig som skriftlig, genom samtal i offentliga miljöer eller via sociala medier på internet. Sekretessen gäller även efter att anställningen, uppdraget eller praktikarbetet upphört.

Hälso- och sjukvårdssekretessen begränsar som huvudregel de anställdas möjlighet att lämna sekretessbelagda uppgifter för offentliggörande till media.

Vissa uppgifter som omfattas av sekretess får lämnas ut

När patienten gett sitt samtycke

Patienten kan ge sitt tillstånd till att uppgift om denne lämnas ut. Många gånger är det praktiskt att direkt fråga patienten om en uppgift får lämnas ut. Om patienten samtycker behöver någon prövning om patienten lider men normalt inte göras.

När det inte är till men för patienten eller dennes närstående

Uppgifter om patienten kan lämnas ut om det står klart att patienten eller dennes närstående inte lider men av det. Med men avses i första hand olika typer av integritetskränkningar, till exempel att någon blir utsatt för andras missaktning. Bara att någon får kännedom om en ömtålig uppgift kan dock vara tillräckligt för att patienten ska uppleva ett obehag. Ibland kan det finnas risk för ekonomisk skada om en uppgift kommer ut. Den som lämnar ut en uppgift ska alltså vara övertygad om att det inte finns risk för men. Observera att det är patientens och/eller patientens närståendes uppfattning om men som i första hand gäller. För att kunna avgöra om ett utlämnande skulle medföra men måste normalt följande två frågor ställas.

  • Vem är det som frågar om uppgiften?
  • Vad ska uppgiften användas till?

När det finns sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller flera bestämmelser som i vissa fall bryter hälso- och sjukvårdssekretessen, till exempel gentemot myndigheter som har rätt att få del av uppgifter.

Hygienregler

All personal i patientnära arbete ska tillämpa basala hygienrutiner och klädregler.
Detta gäller även personal där indirekt kontaktsmitta förekommer, till exempel
medicinskteknisk personal, medicinska sekreterare, städpersonal och måltidsvärdar. Reglerna omfattar även studerande. 

I den här broschyren kan du läsa om våra hygienregler

Dataskyddsförordningen

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas och syftar till att skydda enskildas individers rätt till skydd av personuppgifter. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter och omfattar till exempel etniskt ursprung, hälsa och genetiska uppgifter. Det finns olika saker att ta hänsyn till beroende på om personuppgifterna klassas som känsliga eller inte eller om personuppgifterna rör barn.

Mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Informationssäkerhet

Införandet av elektroniska patientjournaler har inneburit att många personalgrupper har tillgång till information om ett stort antal patienter. Att gå in och läsa och ta del av andra journaler/uppgifter än de användaren har rätt till kan betraktas som dataintrång och/eller brott mot tystnadsplikt, där arbetstagaren riskerar åtal. Härutöver riskerar arbetstagaren arbetsrättsliga påföljder.

DISA är en interaktiv utbildning i informationssäkerhet för dig som redan är anställd inom Region Kalmar län. Efter utbildningen får du ett intyg på att du genomfört utbildningen. Utbildningen tillhandhålls av MSB och finns i Ping Pong lärplattform som du hittar på vårt intranät.

Ping Pong lärplattform

Reflektionsfrågor

Reflektera och diskutera gärna frågorna nedan. 

Reflektionsfråga

Du kommer hem efter jobbet och din partner frågar "Har du sett grannen på sjukhuset? Jag såg att hon blev hämtad av en ambulans idag.". Du har sett grannen gråtandes på akuten. Hur reagerar du? Vad får du säga? (klicka för att se svarsalternativ)
  1. Du berättar att du har sett grannen, men att du inte kan berätta någonting om dennes tillstånd.
  2. Du hänvisar till sekretessen och säger att du inte får svara på det.
  3. Du berättar att du såg grannen gråtandes på akuten och att du ska ta reda på mer i morgon på jobbet.

Det rätta svaret hittar under Rätt svar nedan.

Rätt svar

Du hänvisar till sekretessen och säger att du inte får svara på det.

Gå till nästa del