Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarlagen finns till för att stärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen.

Region Kalmar län är angelägna om att följa riktlinjer och gällande lagstiftning och vill därför göra det möjligt att tidigt fånga upp på signaler om eventuella missförhållanden. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med någon i vår organisation direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men du kan också påtala problem via vår visselblåsarfunktion där du har möjlighet att vara anonym (läs mer om detta nedan). Du anmäler misstänkta missförhållanden här: https://lantero.report/regionkalmarlan

Vem kan använda funktionen?

De som har möjlighet att använda Region Kalmar läns visselblåsarfunktion är:

  • Alla medarbetare inom Region Kalmar län

  • Den som söker arbete hos oss

  • Den som söker eller utför volontärarbete eller praktik hos oss

  • Inhyrda arbetstagare

  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos oss

  • Personer som tidigare har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden under tiden i verksamheten

Väljer du att inte vara anonym skyddas du ändå av sekretess. Detta innebär bland annat ett utökat skydd i Offentlighets- och sekretesslagen där det råder särskild sekretess för personer som har använt visselblåsarfunktionen. Lagen inskränker inte på de andra skydd som finns i svensk rätt som till exempel yttrandefrihet eller meddelarfrihet.

När ska anmälan göras?

Visselblåsarfunktionen ska användas om du misstänker att någon inom Region Kalmar län har gjort något eller underlåtit att göra något som kan anses utgöra ett missförhållande och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram och åtgärdas. Det kan exempelvis vara lagar, EU-direktiv eller interna regler och riktlinjer som inte följs.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållanden av allmänt intresse.

Så går det till

Anmälan om missförhållanden går till ett externt företag, Lantero, som gör en första bedömning om ärendet är ett missförhållande enligt lagen och tar fram förslag på vidare hantering. Om det inte handlar om ett missförhållande enligt lagens mening återkopplas detta till anmälaren med information om alternativa kontaktvägar.

De anmälningar som bedöms handla om missförhållanden av allmänintresse sänds till Region Kalmar läns beredningsgrupp, bestående av tjänstepersoner inom regionen, som fattar beslut om åtgärder som har koppling till visselblåsarlagen.

Viktigt att tänka på

Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Om du lämnar en anonym anmälan får vi inte försöka ta reda på vem du är. Även om du väljer att vara anonym finns det ändå möjlighet att korrespondera med leverantören via deras system, till exempel om något skulle vara oklart i din anmälan.

Region Kalmar län tillämpar ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder som syftar till att straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras dock inte.

För att garantera din anonymitet rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Region Kalmar läns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

  • Kopiera och klistra in denna länk i din webbläsare: https://lantero.report/regionkalmarlan

  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot Region Kalmar läns WiFi.

QR-kod för visselblåsning

Foto: Lantero

Alternativ rapportering via externa kanaler

Enligt visselblåsarlagen ska det utöver Region Kalmar läns visselblåsarfunktion också finnas möjlighet att rapportera via externa kanaler. Dessa kanaler ska upprättas av olika myndigheter med olika ansvarsområden. Det är Arbetsmiljöverket som ska informera om de olika ansvarsområdena och myndigheternas kontaktuppgifter.