Flicka som springer på en äng med en håv.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Klimat att växa i – så heter Kalmar läns utvecklingsstrategi. Det är en gemensam färdplan för länet, som Kalmar läns olika aktörer har tagit fram tillsammans.

"Klimat att växa i" är den målbild länet gemensamt strävar mot. I visionen är Kalmar län 2030 en hållbar region där människor växer, företag och organisationer etablerar sig och utvecklas, konkurrenskraften har stärkts och kopplingen mellan stad och land är stark.

För att nå målet finns fyra prioriterade områden att utveckla:

– Delaktighet, hälsa och välbefinnande

– God miljö för barn och unga

– Hållbar samhällsplanering

– Stärkt konkurrenskraft

Till varje område hör strategier och planer som anger hur länets olika aktörer tillsammans ska arbeta. Resultatet av arbetet kommer fortlöpande att följas upp.

FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet.