Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Lämna medborgarförslag

Genom att skriva ett medborgarförslag kan du framföra förslag, idéer och åsikter till de folkvalda politikerna.

Du som är folkbokförd i en kommun i Kalmar län har möjlighet att lämna medborgarförslag till regionfullmäktige. Du kan lämna förslag i de flesta frågor som rör Region Kalmar läns verksamhet. Alla förslag som kommit in till oss är allmänna handlingar och offentliga. Varje medborgarförslag ska handla om bara ett ämne, har du flera förslag som berör olika ämnen ska dessa lämnas var för sig. Ett medborgarförslag kan behandlas av fullmäktige om det rör en fråga som vi ansvarar för. Medborgarförslag får inte ha rasistisk eller odemokratisk innebörd eller handla om en enskild person.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Den som är folkbokförd i Kalmar län har möjlighet att lämna medborgarförslag och därmed väcka ett ärende i regionfullmäktige. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har rösträtt. Medborgarförslaget ska kunna undertecknas av en eller flera personer. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Förslaget måste rymmas inom det område som regionfullmäktige har att besluta om. Fullmäktige kan dock överlåta ärenden till styrelsen eller annan nämnd att handlägga medborgarförslag, om frågor som faller utanför fullmäktiges obligatoriska beslutsområde.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

I ett medborgarförslag lämnar du förslag på hur Region Kalmar läns verksamheter kan förbättras och utvecklas.

Du kan lämna förslag kring allt som rör regionfullmäktige i Region Kalmar läns ansvarsområden, som är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Du får däremot inte ta upp olika ämnen i samma medborgarförslag, då måste du i stället skriva mer än ett förslag.

Ett medborgarförslag ska mynna ut i ett konkret förslag för att utveckla eller förbättra Region Kalmar läns verksamheter.

Förbättringsförslag – synpunkt till verksamheterna

En annan möjlighet att framföra förbättringsförslag på är att lämna synpunkt direkt till verksamheterna. Ett sådant förslag kan till skillnad från ett medborgarförslag hanteras direkt av den ansvariga verksamheten i stället för att beredas inför ett politiskt beslut. Det betyder att du kan få återkoppling på ditt förslag snabbare än vid en politisk beredningsprocess inför politiskt beslut. Det beror dock på frågans komplexitet.

Ett sådant förslag får lämnas av vem som helst, det krävs inte att du är folkbokförd i Kalmar län. Det finns heller inga formkrav för ett sådant förslag.

Så här gör du

Fyll i formuläret här på webbplatsen. Du kan också skriva ett brev som du skickar eller lämnar till vårt kansli. Förslaget ska vara skriftligt och innehålla namn, eventuellt namnförtydligande, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress.

Skicka förslag undertecknat med namn och adress till:

Region Kalmar län
Box 601, 391 26 Kalmar

Ett medborgarförslag som kommit in till oss är en allmän handling och blir offentlig om den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag och förslagen kan läsas på webbplatsen.

Så behandlas förslagen

Regionfullmäktiges presidium bedömer om medborgarförslaget uppfyller de regler som är uppsatta och fattar beslut om hur förslaget ska hanteras. Inom ett år bör ett medborgarförslag behandlas av regionfullmäktige eller berörd styrelse/nämnd. Du som har skrivit förslaget kommer att få information om hur medborgarförslaget kommer att behandlas. Inför sammanträdet där ditt medborgarförslag tas upp för beslut, kommer du att bli kontaktad. Vid sammanträdet kommer du ha möjlighet att närvara och redovisa ditt medborgarförslag. Ett medborgarförslag bereds så att svar kan lämnas inom ett år från att det lämnades in till regionfullmäktige.