Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Kvalitet och patientsäkerhet

Att erbjuda rätt kvalitet i alla våra verksamheter är av yttersta vikt för oss.

Vårt övergripande mål är att kunna erbjuda Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. För att uppnå detta strävar vi ständigt efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Frågor och svar

Hur jobbar ni för att säkerhetsställa att vården är säker för mig som patient?

Du som patient ska kunna lita på att vi gör vårt bästa för att skydda dig mot skador. Men i vården liksom i alla andra verksamheter kan människor göra fel och begå misstag. Detta trots att vårdpersonalen är noggrann och medveten om riskerna. Därför är det viktigt att vi har väl utvecklade system och rutiner så att mänskliga felbehandlingar inte leder till att du utsätts för skador.

För att så långt som möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser jobbar vi med följande åtgärder: 

  • Varje år upprättar vi en "Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse". Den beskriver vilka åtgärder som har gjorts för att stärka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Du hittar våra senaste "Patientsäkerhetsberättelse" under Läs mer på denna sida.
  • Om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan gör vi en Lex Maria. Det innebär att verksamheten gör en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den som drabbats (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.
  • Mätningar av följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner är en viktig del i förbättringsarbetet för att minska vårdrelaterade infektioner. I linje med vår öppenhet och det pågående förbättringsarbetet med att öka patientsäkerheten publicerar Region Kalmar län varje månad resultaten från verksamhetens mätningar av följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner.
Hur kan jag själv påverka att min vård blir bättre och säkrare?

Genom att du som patient eller närstående medverkar mer i vården, blir vården bättre och säkrare. Patientlagen är därför en lag som har tagits fram för dig som är patient och som beskriver vilka rättigheter du har.

I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma.

Läs mer om patientlagen på 1177.se

Jag vill lämna synpunkter eller klaga på den vård jag har fått, vart ska jag vända mig?

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på vård som du eller en närstående har fått, ska du i första hand vända dig till den verksamhet eller mottagning som du varit hos eller till patientnämnden. Kontaktuppgifter till samtliga vårdenheter i Kalmar län finns på 1177.se.

Vad innebär en Lex Maria-anmälan?

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Vid varje Lex Mariaanmälan publicera vi ett pressmeddelande om detta.

Du hittar våra pressmeddelanden här