Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Tre personer som promenerar utomhus.

För ett friskare liv

Region Kalmar läns uppdrag är att skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling i hela länet och att alla invånare därmed ges möjlighet till ett friskt, tryggt och rikt liv.

Tillsammans för en mer jämlik hälsa

Vårt folkhälsoarbete i länet grundas i det övergripande nationella folkhälsomålet: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Det viktigaste styrmedlet för det folkhälsopolitiska arbetet är ramverket med de åtta folkhälsopolitiska målområdena: tidiga livet, kunskaper, arbete, inkomst, boende, levnadsvanor, delaktighet, hälso- och sjukvård.

Illustration över målområden folkhälsa

Foto: Folkhälsomyndigheten

Åtgärder inom folkhälsopolitikens målområden för att främja hälsa och minska ojämlikheter bidrar därmed också till att uppfylla flera delmål inom Agenda 2030. Genom att systematiskt arbeta för att sluta hälsoskillnaderna inom folkhälsopolitikens målområden bidrar folkhälsopolitiken, utöver den sociala dimensionen, dessutom till både en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), som är hela länets strategi, är en vägvisare som pekar ut i vilken riktning vi vill att länet ska utvecklas. Genom att arbeta utifrån en gemensam målbild skapar vi, tillsammans med länets kommuner och fler andra aktörer, förutsättningar för en god och jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet för dig som lever och bor i Kalmar län. Utöver strategin arbetar vi för att nå de övergripande målen som finns regionplanen, som är ett treårigt styrande dokument.

Hälsa och välbefinnande i hela Kalmar län

Hälsa är ett resultat av flera villkor och möjligheter, som utbildning, arbete och levnadsvanor. Det finns ett starkt samband mellan länets utveckling och hälsa. Utan god hälsa skapas ingen stark utveckling och utan stark regional utveckling finns inte resurserna att utveckla hälsan.

Vårt folkhälsoarbete innebär båda breda insatser till alla och mer intensiva insatser i grupper eller geografiska områden där behoven är större. Barn, unga och föräldrar är en prioriterad målgrupp i vårt arbete, då vi vet att tidiga och stödjande insatser är en viktig förutsättning för en god hälsoutveckling i befolkningen. Vi ser också att större ohälsa finns bland kvinnor, personer som definierar sig hbtqi, personer med funktionsnedsättning samt personer med utländsk bakgrund.

1177.se – allt för din hälsa 

På 1177.se får du veta mer om hur kroppen fungerar och kan få stöd och råd om hur du kan leva hälsosamt. Du kan läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och träning. Det finns också information om stress, övergrepp, alkohol och könsidentitet.

För dig som samarbetar med oss inom folkhälsa

På vår webbplats för regional utveckling hittar du fördjupad information om vårt folkhälsoarbete.