Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur Region Kalmar län behandlar dina personuppgifter och vill här ge dig information om dina rättigheter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka skyddet för hur dina personuppgifter hanteras. 

Personuppgift är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Region Kalmar län, organisationsnummer 232100-0073, i form av Regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. 

Frågor och svar

Varför behandlar ni mina personuppgifter?

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Kalmar län får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i regionens myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter behandlas i olika IT-system och/eller register. Personuppgifterna behövs bland annat för att kunna ge en god och säker vård, fullgöra vårt uppdrag gentemot dig och för att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid deltagande i seminarier, utbildningar och liknande.

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver.

Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

Hur sprids mina personuppgifter?

Region Kalmar län kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Hur får jag veta vilka uppgifter om mig ni hanterar och hur gör jag för att rätta eller ta bort dem?

Du kan kontakta Region Kalmar län för att få ut information om dina egna uppgifter som behandlas. För att begära rättelse, överföring, att behandlingen ska begränsas, göra invändningar eller begära radering av uppgifterna, kontakta regionens dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@regionkalmar.se

Om du som registrerad har klagomål på Region Kalmar läns behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (IMY).