Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nu pågår införandet av de första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Sidan uppdateras löpande.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Syftet med överenskommelsen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process.

Införda vårdförlopp:

  • Höftledsartros
  • Reumatoid artrit

Planering av införande pågår för:

  • Stroke och TIA
  • Osteroporos sekundärprevention efter fraktur
  • Schizofreni - förstagångsinsjuknande
  • Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Nationellt beslutade och kommer att börja införas under planperioden 2021-22:

  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Kritisk benischemi
  • Hjärtsvikt - nydebuterad
  • Sepsis

De närmaste åren förväntas flera andra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp att beslutas kring på nationell nivå och sedan implementeras i regionerna. De utgår ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och baseras därmed på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Om införandeprocessen

Berörda verksamheter kontaktas i god tid inför planering av införandet.

Vårdförloppen