Fysisk aktivitet

Stöd och verktyg

 • Fakta om fysisk aktivitet

  Fysisk aktivitet har många positiva effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.

  Vuxna bör vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 150 - 300minuter/vecka, måttlig intensitet, till exempel rask promenad eller 75 minuter/vecka med hög intensitet. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras 2 gånger/vecka.    Vuxna över 65 år, bör även träna balans.

  Gravida rekommenderas att vara regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter kan behöva anpassas till tillståndet. 

  Individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionsvariation, som har svårt att nå upp till rekommendationerna, bör vara så aktiva som de kan.    

  Barn och ungdomar (6 - 17 år) rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Träning av aerob karaktär på hög intensitet samt muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter rekommenderas minst tre gånger i veckan.

  Samtliga grupper bör undvika långvarigt stillasittande.

  För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra. Det är därför särskilt viktigt att dessa grupper får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har depression, schizofreni, diabetes, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång.

 • Verktyg som stöd för hälsosamtalen

  Verktyg som stöd för hälsosamtalen

  Rekommendationer fysisk aktivitet

  Mi verktyg

  Aktivitetspyramiden

  Stegräknare

  Hälsovinster

  Borgskala

  Frågeformulär levnadsvanor

  Fysisk aktivitet på recept blankett

  Ute gym och motionsplatser

   

  Socialstyrelsens riktlinjer och stöd för samtal

  Till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt särskild uppföljning för att stödja patienten att hålla fast vid beteendeförändringen.

  Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

 • Relaterat stödmaterial till personal och patient

  Svenska rekommendationer av fysisk aktivitet och stillasittande- Region Kalmar län, bildpresentation med stödanteckningar.

  FYSS 
  Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

  Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  Sundkurs Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta råd för sin rådgivning; enskilda individer kan hämta matidéer och tips för ökad rörlighet.

  Liv och hälsa på 1177.se

  FaR Småland Fysisk aktivitet på recept.

  UMO ungdomsmottagning på nätet

  Youmo Umo på andra språk