Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (NR)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hur man inom hälso- och sjukvården bör förebygga och behandla patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna innefattar tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. De beskriver även de rekommenderade åtgärderna - enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal - samt när dessa bör användas.

Kom även ihåg att patienter som önskar mer stöd alltid kan remitteras till någon av våra livsstilsmottagningar.

Socialstyrelsens definition av ohälsosamma levnadsvanor


Tobaksbruk

  • Vuxna som använder tobak varje dag (dagligt bruk)
  • Allt tobaksbruk (dvs. även mer sällan förekommande sådant) hos gravida, ammande, barn under 18 år och personer som ska genomgå operation

Riskbruk av alkohol

  • 14 eller fler standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor, och/eller 
  • 5 standardglas eller fler vid samma tillfälle för män och 4 standardglas för kvinnor (under en vanlig/typisk vecka)

Otillräcklig fysisk aktivitet

  • Mindre än 150 aktivitetsminuter i veckan på måttlig intensitetsnivå, eller
  • Mindre än 75 aktivitetsminuter i veckan på hög intensitetsnivå

Ohälsosamma matvanor

  • 0-4 poäng på Socialstyrelsens kostindex (maxpoäng är 12).
  • Indexet räknas ut automatiskt i Cosmic när man fyller i frågor om matvanor (i dynamiska mallen för levnadsvanor).

Dokumentation av levnadsvanor i Region Kalmar län

Information om patienters levnadsvanor och åtgärder kopplat till dessa dokumenteras i vår region i den dynamiska mallen "Levnadsvanor" i Cosmic. För att underlätta dokumentationen anges åtgärder som fasta val efter varje levnadsvana, om inte inarbetad rutin för att registrera med KVÅ-koder redan finns. I sådant fall ska Socialstyrelsens KVÅ-koder för levnadsvanor fortsatt anges.

Mer information

Mer information om dokumentation och mallen för levnadsvanor finner du i följande bildspel som bland annat tar upp upp vikten av att arbeta med patienters levnadsvanor, hur vanligt förekommande dessa är i befolkningen samt ger praktiska tips på hur du i patientmötet kan erbjuda ett enkelt råd.

Socialstyrelsens stödmaterial, verktyg och information om det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet hittar du här.