levnadsvanor

Levnadsvanor

Här hittar du vägledning och verktyg för att kunna erbjuda patienter behandlingsstöd i att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Stöd och rådgivning

Övergripande

 • Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (NR)

  Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hur man inom hälso- och sjukvården bör förebygga och behandla patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna innefattar tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. De beskriver även de rekommenderade åtgärderna - enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal - samt när dessa bör användas.

  Kom även ihåg att patienter som önskar mer stöd alltid kan remitteras till någon av våra livsstilsmottagningar.

  Socialstyrelsens definition av ohälsosamma levnadsvanor


  Tobaksbruk

  • Vuxna som använder tobak varje dag (dagligt bruk)
  • Allt tobaksbruk (dvs. även mer sällan förekommande sådant) hos gravida, ammande, barn under 18 år och personer som ska genomgå operation

  Riskbruk av alkohol

  • 14 eller fler standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor, och/eller 
  • 5 standardglas eller fler vid samma tillfälle för män och 4 standardglas för kvinnor (under en vanlig/typisk vecka)

  Otillräcklig fysisk aktivitet

  • Mindre än 150 aktivitetsminuter i veckan på måttlig intensitetsnivå, eller
  • Mindre än 75 aktivitetsminuter i veckan på hög intensitetsnivå

  Ohälsosamma matvanor

  • 0-4 poäng på Socialstyrelsens kostindex (maxpoäng är 12).
  • Indexet räknas ut automatiskt i Cosmic när man fyller i frågor om matvanor (i dynamiska mallen för levnadsvanor).

  Dokumentation av levnadsvanor i Region Kalmar län

  Information om patienters levnadsvanor och åtgärder kopplat till dessa dokumenteras i vår region i den dynamiska mallen "Levnadsvanor" i Cosmic. För att underlätta dokumentationen anges åtgärder som fasta val efter varje levnadsvana, om inte inarbetad rutin för att registrera med KVÅ-koder redan finns. I sådant fall ska Socialstyrelsens KVÅ-koder för levnadsvanor fortsatt anges.

  Mer information

  Mer information om dokumentation och mallen för levnadsvanor finner du i följande bildspel som bland annat tar upp upp vikten av att arbeta med patienters levnadsvanor, hur vanligt förekommande dessa är i befolkningen samt ger praktiska tips på hur du i patientmötet kan erbjuda ett enkelt råd.

  Socialstyrelsens stödmaterial, verktyg och information om det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet hittar du här.

 • Grundrutin på livsstilsmottagning

  Hälsofrämjande arbete

  Vårdenheter som certifierats som hälsocentraler enligt kriterier i Blankett Certifiering Hälsocentral, erhåller särskild ersättning för det hälsofrämjande arbetet. Det ska ske en årlig uppföljning av dessa enheters hälsofrämjande arbete och hälsocentralerna ska årligen redovisa hur arbetet är uppbyggt (omfattning, vilka metoder och verktyg som används samt hur processen ser ut på enheten). Redovisningen sker i samband med den fördjupade uppföljningen.

  Hälsocentralen ska ha en struktur som fokuserar på prevention och behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar. I arbetet ingår också att bilda nätverk med olika aktörer inom regionen och i samhället för att gemensamt arbeta med livsstilsförändringar för patienter i alla åldrar. Hälsocentralen ska ha ett hälsoteam bestående av hälsokoordinator, läkare, tobaksavvänjare, diabetessköterska, psykolog, astma/KOL-sköterska, hjärt-kärl/blodtrycksmottagning och sjukskrivningskoordinator.

  Varje enhet ska kunna erbjuda livsstilsmottagning som motsvarar behovet för antal listade, det vill säga avsatt tid för att kunna bedriva arbetet med att förbättra levnadsvanor.

  Utbildningsnivå för hälsokoordinatörer/tobaksavvänjare

  För att vara behörig att arbeta på livsstilsmottagningen som hälsokoordinator skall utbildning i levnadsvanor finnas. Exempelvis Livsstil och hälsa 7,5 poäng på Linnéuniversitetet eller motsvarande, samt grundutbildning i motiverande samtal.

  Tobaksavvänjare skall ha minst grundutbildning 2 dagar i tobaksavvänjning, samt sedan gå efterföljande diplomeringsutbildning. Grundutbildning i motiverande samtal.

  För att säkerställa att alla har utbildning för att jobba strukturerat med levnadsvanor och att patienter får lika vård på samtliga certifierade enheter i länet, är det verksamhetschefens uppgift/ansvar att se till att kvalitetssäker vård bedrivs på livsstilsmottagningen. Varje enhet bör ha en lokal rutin kring arbetet på livsstilsmottagningen som är utarbetad utifrån den länsövergripande rutinen för arbete med levnadsvanor på livsstilsmottagningen i Region Kalmar län. 

  Regionens samordnande hälsokoordinator och tobaksavvänjare anordnar varje höst och vår nätverksträffar för hälsokoordinatörer och tobaksavvänjare. Enligt certifieringskravet skall hälsokoordinatörer/tobaksavvänjare delta i nätverksträff 2 ggr/år, för möjlighet till fortbildning och uppdatering inom levnadsvaneområdet, samt få uppdaterad kunskap om regionens mål och riktning.

  Det finns även möjlighet till stöd för medarbetare via regionens samordnande hälsokoordinator och tobaksavvänjare som exempelvis erbjuder introduktion till nya hälsokoordinatörer och tobaksavvänjare men även uppföljning till redan fungerande/etablerade livsstilsmottagningar.

  Patientgrupp till livsstilsmottagning

  Samtliga patienter som uppvisar eller ligger i riskzonen för att utveckla livsstilsrelaterad sjukdom, ska erbjudas stöd till förändring av sina levnadsvanor, (ex vid förhöjda blodfetter, förhöjt blodtryck, ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol, övervikt, prediabetes, sömn och stress).

  I samråd med patientansvarig läkare (PAL) och där andra riskfaktorer inte föreligger, bör patienten erbjudas stöd till livsstilsförändring framför läkemedelsbehandling under sex månader och därefter ny utvärdering.

  Patienter som genomgått Gastric bypass/Gastric sleeve följs enligt PM uppföljning i primärvård efter obesitas kirurgi. Friska individer utan behandlade riskfaktorer som vill diskutera sin livsstil, kan erbjudas hälsosamtal om enheten har möjlighet och tid.

  Remisshantering

  Patienten remitteras till livsstilsmottagningen via vidimering, internremiss eller inkommande vårdbegäran från slutenvården, psykiatrin, mödrahälsovården eller barnhälsovården. Patienten kan även söka själv via egenremiss eller via e-tjänsten 1177.se

  Hälsokoordinatorns rutiner för livsstilsmottagning

  Patienten kallas till livsstilsmottagningen i första hand via brev. Patienten får ett frågeformulär om levnadsvanor hemskickat i samband med kallelsen. Formuläret fylls i av patienten hemma och tas med vid första besöket. Det används som underlag och kartläggning av patientens levnadsvanor och är även ett stöd i dokumentation och uppföljning. 

  Första besöket

  Samtal sker med hjälp av MI, motiverande samtal. Genomgång av ifyllt formulär, fördjupad kartläggning inom specifika problemområden som patienten anger är viktiga och där man önskar förändring. Individuella mål och delmål för patienten sätts upp. Rekommenderad tidsåtgång ca 60 minuter.

  • Levnadsvanor dokumenteras i livsstilsmall i Cosmic.
  • Tobaksvanor: antal rökta cigaretter/dag. Antal snusdosor/vecka. Eventuellt tobaksstopp.
  • Alkoholvanor: antal standardglas/vecka. Mer än 4-5 standardglas vid samma tillfälle.
  • Fysisk aktivitet: antal minuter/vecka åt fysisk träning. Antal minuter/vecka åt vardagsmotion.
  • Matvanor: intag av grönsaker/dag, frukt och bär/dag, fisk och skaldjur/dag, sötsaker/dag, frukost/vecka.
  • Stress: upplevelse av stress eller höga krav. Tillräcklig vila utöver sömnen.
  • Sömn: antal timmar sömn/natt. Svårt att somna. Vakenhet på natten.
  • Motivation: skala från 1-10 på hur viktig en förändring är samt hur beredd patienten är till en förändring.

  Rådgöra med patienten om lämplig fysisk aktivitetsnivå och vid behov förskriva Fysisk aktivitet på recept (FaR) enligt rekommendation ur FYSS. Vid behov vidarebefordra patienten till annan berörd personal, ex. sjukgymnast, FaR-ledare, yoga-instruktörer med flera.

  Provtagning

  Görs vid inskrivning, samt vid behov efter tre, sex och tolv månader. Provtagningen sker cirka en vecka före planerat besök, patienten kommer fastande och tar fp-glukos, lipidstatus samt HbA1c (vid prediabetes). Provsvaren går till hälsokoordinatorn som följer upp svaren och vid avvikande provsvar tas kontakt med PAL.

  Registrering vid varje besök

  Längd, vikt, BMI, midjemått och blodtryck.

  Uppföljning

  Patienten erbjuds uppföljning under ett år, antalet besök och intervall individanpassas men bör ske minst vid 0, 3, 6 och 12 månader. De allra flesta patienter bör erbjudas en uppföljning sex veckor efter första besöket för att säkerställa att förändringsarbetet har kommit igång. Under året då patienten följs på livsstilsmottagningen finns PAL att tillgå för eventuella frågor och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång ca 30-60 minuter.

  Är patienten remitterad av läkare på enheten bör patienten erbjudas ett uppföljande läkarbesök eller telefonkontakt efter 12 månader. Nyupptäckta prediabetiker följs på livsstilsmottagningen enligt ovanstående uppföljning och därefter årlig kontroll med provtagning och motiverande samtal om levnadsvanor.

  Tobaksavvänjarens rutiner på hälsocentralen

  Patienten kallas till tobaksavvänjaren i första hand via brev och får ett frågeformulär om levnadsvanor hemskickat i samband med kallelsen.

  Första besöket

  Samtal sker med hjälp av MI, motiverande samtal. Genomgång av ifyllt formulär, fördjupad kartläggning inom specifika problemområden som patienten anger är viktiga och där man önskar förändring. Individuella mål och delmål för patienten sätts upp. Genomgång av sluta röka produkter och information om verkan och biverkan. Rekommenderad tidsåtgång ca 60 minuter. Mätning av blodtryck, längd, vikt, BMI och midjemått.

  Uppföljning

  Sker i första hand via telefonkontakt men vid behov kan även fysiskt besök bokas. Antalet kontakter eller besök är individuellt för varje patient beroende på vilken plan för avvänjningen som väljs med val av behandling osv. Patienten bör följas upp strukturerat från rökstoppsdagen och kontinuerligt upp till 1 år för att säkerställa fortsatt rökstopp eller fånga upp eventuellt återfall.

  Dokumentation

  Både hälsokoordinatorn och tobaksavvänjaren dokumenterar samtliga kontakter i livsstilsmallen i Cosmic.

  I mallen ska samtliga fasta val fyllas i så långt som det är möjligt. Dokumentation i fritext används endast som en stödanteckning. Dokumentation i livsstilsmallen enligt nedanstående koder. Åtgärdskoderna får endast användas av hälsokoordinator med utbildning i motiverande samtal och levnadsvanor respektive tobaksavvänjare med diplomeringsutbildning eller som lägst grundutbildning.

  Dokumentation sker enligt nedanstående diagnos/åtgärdskoder.

  Diagnoskoder:

  F-17 Skadligt bruk av tobak
  E66 Obesitas
  E78 Lipidrubbning
  R730B Diabetes, latent (prediabetes)

  Åtgärdskoder:

  DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk
  DV123 Kvalificerat rådgivande samtal om alkoholvanor
  DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
  DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor
  DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet
  QK005 Stresshantering

 • Cancerprevention

  Cancerpreventionsplan

  Cancerpreventionsplanen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med sjukvårdsregionala, regionala och lokala handlingsplaner för att ytterligare konkretisera arbetet och dess innehåll.

  Prevention inkluderar främjandet av goda levnadsvanor och stödjande miljöer som underlättar för befolkningen att göra hälsosamma val. Till planen

  Europeiska kodexen mot cancer - Tolv sätt att minska risken för cancer

  1177.se - Livsstilsråd, frågor och svar på flera språk.

   

   

Kontakt