Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan (NLL)

Lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft den 1 maj i år. Registret NLL är en sammanslagning av det tidigare receptregistret och läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel).

Den största förändringen jämfört med i dag är att patienten kommer att kunna dela information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (hjälpmedel och livsmedel till barn under 16 år) med vården, och inte bara med apotek.

Detta innebär den nya nationella läkemedelslistan för dig som förskrivare:

Spärrar och samtycken

Lagen om nationell läkemedelslista medför nya regler för att få se förskrivnings- och uttagsinformation. Regleringen är till för att skydda patientens integritet, då man inte kan välja bort att ens recept registreras i NLL. I praktiken innebär regleringen:

  • I "Läkemedelskollen", som ger patienten åtkomst till sin förskrivnings- och uttagsinformation, kan patienten spärra information om en eller flera förskrivningar för vården. Spärrarna slår igenom i "Förskrivningskollen" samt för uthämtade läkemedel i Pascal och Nationell patientöversikt (NPÖ).

Spärrarna slår inte igenom i Cosmics läkemedelslista - det är en annan typ av spärrar som sätts där.

  • Samtyckeshanteringen har förändrats och innebär att man inledningsvis behöver patientens samtycke varje gång man vill ta del av förskrivnings- och uttagsinformation i NLL. I praktiken innebär detta att patientens samtycke krävs varje gång man vill se: 

  • Uthämtade läkemedel i Pascal (gäller inte dosanslutna patienter).
  • Uthämtade läkemedel i NPÖ.
  • Förskrivnings- och uttagsinformation i "Förskrivningskollen".

I Cosmic gäller samma regler för samtycke som tidigare då journalinformation inte omfattas av samma lag som informationen i NLL.

Förskrivningskollen

Den som är förskrivare, sjuksköterska utan förskrivningsrätt, dietist eller farmaceut i vården kan via inloggning med SITHS-kort och efter patientens samtycke, titta i listan över förskrivningar och uthämtade läkemedel i NLL. Nuvarande funktionalitet:

  • "Förskrivningskollen" kan inte användas för förskrivning utan enbart för att se information.
  • Förskrivare kan även spärra information för unga patienters (0–18 år) vårdnadshavare via "Förskrivningskollen", samt häva sådana spärrar.

I Cosmic ser du samma information om förskrivningar och läkemedel som tidigare.

Fortsatt införande av fler tjänster från E-hälsomyndigheten kommer att ske under hösten 2021.

Lagen om Nationell läkemedelslista innebär att alla journalsystem i Sverige ska integreras med NLL-funktioner för att kunna hantera förskrivningar senast den 1 maj 2023. Då ska det vara möjligt att hämta information om patientens förskrivningar i NLL, och hantera dem i eget system.

Mer information och utbildningar

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/

https://nll-utbildning.ehalsomyndigheten.se/

Till Förskrivningskollen

Till Läkemedelskollen

Förändringar i Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning

För att så mycket information som möjligt om en patients förskrivningar ska finnas samlade i NLL har lagen om Nationell läkemedelslista även inneburit en anpassning av receptföreskrifterna.

Förändringar i regelverket som trädde i kraft den 1 maj 2021:

  • Apotek slutar överföra elektroniska recept till pappersrecept.
  • Krav på apotek att överföra pappersrecept till elektroniska recept.
  • Krav på att använda de nya receptblanketterna i de fall förskrivning ändå sker på pappersrecept.

Strålfors trycker endast nya receptblanketter vid beställning. Gamla hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar är giltiga även efter 30 april 2021 och behöver inte beställas på nytt.

Elektronisk förskrivning som huvudregel är en ytterligare en förändring som kommer att införas. Datum för införande är ännu inte bestämt. När kravet på elektronisk förskrivning träder i kraft kommer pappersrecept enbart att fungera som reservrutin.

Mer information om ändringarna finns att läsa på Läkemedelsverket.

Bakgrund Nationella läkemedelslistan

På uppdrag av regeringen har eHälsomyndigheten (eHM) tagit fram registret Nationella läkemedelslistan.

Lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft den 1 maj i år. Registret NLL är en sammanslagning av det tidigare receptregistret och läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel).

Den största förändringen jämfört med i dag är att patienten kommer att kunna dela information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (hjälpmedel och livsmedel till barn under 16 år) med vården, och inte bara med apotek. Registret innehåller dock ingen information om läkemedel som ges direkt i vården (rekvisitionsläkemedel).

Tanken med NLL är att det ska vara en rikstäckande informationskälla och ett gemensamt register mellan vård och apotek. Samma information ska vara tillgänglig oavsett var i landet förskrivningen är gjord, eller på vilket av landets apotek förskrivningen expedierats.

NLL är till en början endast tillgänglig för vården via eHMs webbtjänst "Förskrivningskollen". Senast den 1 maj 2023 ska samtliga journalsystem ha kopplas mot NLL.