Beställning av förskrivarprofiler

>> För beställning av förskrivarprofil se E-hälsomyndigheten

Inloggning sker antingen via tjänstekortslegitimation (SITHS-kort) eller e-legitimation.

 • Beskrivning av tjänsten "Min förskrivning"

  Enligt lag (1996:1156) om receptregister §3 punkt 5 ska enskilda förskrivare och verksamhetschefer kunna få rapporter om sitt förskrivningsmönster s.k. förskrivarprofil. Informationen kan användas för medicinsk uppföljning av den egna läkemedelsförskrivningen.

  e-Hälsomyndigheten har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla förskrivarprofiler till de enskilda förskrivare och verksamhetschefer som så önskar. Detta görs genom en e-tjänstbaserad lösning kallad "Min förskrivning".

  Rapporterna som genereras i tjänsten Min förskrivning baseras på apotekens försäljning av läkemedel på recept. De speglar alltså förskrivningen i stora drag – även om läkemedel som aldrig hämtas ut, inte kommer med i rapporterna.

  Syftet med tjänsten är att ge enskilda förskrivare återkoppling för "medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården". Fokus ligger alltså på den enskilde individen och inte arbetsplatsen och dess produktion/ekonomiska resultat.

  För att kunna följa upp förskrivningsmönstret – och undvika utpekande av enskilda patienter finns det ett gränsvärde för genomförd försäljning under vilket det inte går att producera rapporter. Detta gränsvärde är 25 receptexpeditioner eller 500 expeditionstillfällen för dosförpackade läkemedel. (En expedition av ett vanligt recept täcker vanligen tre månaders förbrukning, en dosexpedition täcker två veckors förbrukning).

  Verksamhetschefer har också tillgång till motsvarande rapporter avseende enskilda förskrivare, men bara för den förskrivning som gjorts på den aktuella arbetsplatsen. Verksamhetschefer kan inte begära ut rapporter avseende AT-läkare eller läkare med särskilt förordnande, eftersom dessa saknar individuella förskrivarkoder. Försäljning för dessa ingår dock när rapporten avser hela arbetsplatsen.

  Period som omfattas

  Data får lagras hos eHälsomyndigheten i högst 3 månader och förskrivarprofilerna omfattar därför enbart den senaste 3-månadersperioden. Förskrivarprofilerna grundar sig på de recept som expedieras på svenska apotek under perioden. Dosrecept ingår inte.