Receptförskrivning

Från och med 1 juli 2020 gäller en ny receptblankett för förskrivning. Samma blankett används vid förskrivning av alla läkemedel, även särskilda läkemedel. De tidigare receptblanketterna fick användas till och med 30 april 2021. Förskrivning på gamla receptblanketter före 30 april 2021 är giltiga hela receptets giltighetstid.

Särskilda receptblanketter har därmed utgått och ersatts helt av den nya blanketten. Strålfors trycker endast nya receptblanketter vid beställning. Gamla hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar är giltiga även efter 30 april 2021 och behöver inte beställas på nytt.

Telefonrecept kan fortfarande användas, men enbart undantagsvis i brådskande fall. Giltighetstiden är förkortad till 14 dagar. Faxöverföring är inte längre tillåtet.

Den 10 maj 2022 införs elektronisk förskrivning som huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Pappersrecept kommer därefter enbart fungera som reservrutin. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, har tagits fram av eHälsomyndigheten och kallas Förskrivningskollen. Det finns också andra webblösningar och applikationer som kan användas redan idag för att förskriva elektroniskt, men där förskrivaren själv står för eventuell licenskostnad.

Fr.o.m. den 10 maj 2022 får utfärdande av recept på pappersblankett göras i följande undantagsfall:

 • Teknisk störning som omöjliggör eletronisk förskrivning
 • Receptet är avsett att hämtas ut i annat EES-land
 • Patienten har särskilda skyddsbehov
 • Annat särskilt skäl

Att inte ha tillgång till elektroniskt förskrivningsverktyg är inte "annat särskilt skäl".

Från och med maj 2021 ska apoteken omvandla inlämnade pappersrecept till elektroniska recept. De får inte heller överföra elektroniska recept till pappersrecept.

 • Arbetsplatskod och förskrivarkod

  Arbetsplatskod och förskrivarkod är obligatoriska

  Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod (se HSLF-FS 2019:32 ), vilket är varje förskrivares ansvar att tillse Om receptet saknar förskrivarkod är receptet ogiltigt och kan inte expedieras. Om receptet saknar arbetsplatskod kan patienten inte få ett förmånsläkemedel inom högkostnadsskyddet.

  Förskrivaren skall uppge yrke, namn och tjänsteställe i klartext.

  Elektroniska recept blir huvudregel 10 maj 2022, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats.

  Hur ser koden ut?

  Först kommer förskrivarkod, som alltid är exakt 7 siffror. Den påföljande arbetsplatskoden är i Region Kalmar län alltid sju siffror varav de två första är länskoden 08. Under streckkoden skall koderna anges i siffror.

  Arbetsplatskod även på hjälpmedelskort

  Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod och bör skickas elektroniskt.

  Om du inte känner till din personliga förskrivarkod

  Kontakta Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet telefon 075-247 30 00 alternativt hosp@socialstyrelsen.se Enheten ansvarar för Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

  De som inte har svensk läkarlegitimation, liksom diabetessköterskor och stomisköterskor, har inte någon personlig förskrivarkod utan s.k. gruppkoder.

  Fritidsförskrivare

  I denna grupp ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning. En gemensam arbetsplatskod finns för detta ändamål. För att erhålla arbetsplatskoden för förskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Kalmar län. Ansökan görs via lakemedel@regionkalmar.se

  Vid fritidsförskrivning gäller samma krav på journalföring och uppföljning av insatt behandling som vid förskrivning i annan verksamhet.

  Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Den 10 maj 2022 införs krav på elektroniska recept, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, har tagits fram av eHälsomyndigheten, och kallas Förskrivningskollen. Elektronisk förskrivning som huvudregel innebär att pappersrecept enbart kommer fungera som reservrutin.

  Vid frågor om pappersrecept, se "Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort".

 • Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort

  Beställningar görs av förskrivaren själv eller utsedd person på kliniken, från Strålfors tryckeri. Arbetsplatsen/förskrivaren/fritidsförskrivaren står för kostnaden.

  Följande kan beställas:

  • Receptblanketter med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 100 stycken.
  • Streckkodsetiketter med valfritt tryck 90 styck/bunt. Streckkodsetiketter med endast förskrivarkod 320 styck/bunt.
  • Hjälpmedelskort med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 100 stycken.

  Om blanketten ska ha förtryckt arbetsplatskod eller inte är upp till beställande enhet. Cosmic kan hantera utskrift av recept både på blanketter med eller utan förtryck.  

  Receptblanketter, etiketter och hjälpmedelskort beställs via beställningsblankett.

  För kostnader se prislista. Varje beställning medför även startkostnad , handläggningskostnad och fraktavgift.

  Kontaktuppgifter:
  Strålfors företagskundtjänst
  Öppettider: Helgfria vardagar 7.30-16.30.
  Telefon: 010-331 25 25
  E-post: customer.service@stralfors.se

  Kontaktperson inom Region Kalmar län:
  Christine Lokrantz
  Telefon: 0480-837 56

 • Beställning av förskrivarprofiler

  >> För beställning av förskrivarprofil se E-hälsomyndigheten

  Inloggning sker antingen via tjänstekortslegitimation (SITHS-kort) eller e-legitimation.

 • Nationella läkemedelslistan

  Nationella läkemedelslistan (NLL)

  Lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft den 1 maj 2021. Registret NLL är en sammanslagning av det tidigare receptregistret och läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel).

  Den största förändringen jämfört med i dag är att patienten kommer att kunna dela information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (hjälpmedel och livsmedel till barn under 16 år) med vården, och inte bara med apotek.

  Detta innebär den nya nationella läkemedelslistan för dig som förskrivare:

  Spärrar och samtycken

  Lagen om nationell läkemedelslista medför nya regler för att få se förskrivnings- och uttagsinformation. Regleringen är till för att skydda patientens integritet, då man inte kan välja bort att ens recept registreras i NLL. I praktiken innebär regleringen:

  • I "Läkemedelskollen", som ger patienten åtkomst till sin förskrivnings- och uttagsinformation, kan patienten spärra information om en eller flera förskrivningar för vården. Spärrarna slår igenom i "Förskrivningskollen" samt för uthämtade läkemedel i Pascal och Nationell patientöversikt (NPÖ).

  Spärrarna slår inte igenom i Cosmics läkemedelslista - det är en annan typ av spärrar som sätts där.

  Samtyckeshanteringen har förändrats och innebär att man inledningsvis behöver patientens samtycke varje gång man vill ta del av förskrivnings- och uttagsinformation i NLL. I praktiken innebär detta att patientens samtycke krävs varje gång man vill se: 

  • Uthämtade läkemedel i Pascal (gäller inte dosanslutna patienter).
  • Uthämtade läkemedel i NPÖ.
  • Förskrivnings- och uttagsinformation i "Förskrivningskollen".

  I Cosmic gäller samma regler för samtycke som tidigare då journalinformation inte omfattas av samma lag som informationen i NLL.

  Förskrivningskollen

  Den som är förskrivare, sjuksköterska utan förskrivningsrätt, dietist eller farmaceut i vården kan via inloggning med SITHS-kort och efter patientens samtycke, titta i listan över förskrivningar och uthämtade läkemedel i NLL. Funktionalitet fr.o.m. den 1 maj 2021:

  • "Förskrivningskollen" kan användas för att se förskrivnings- och uttagsinformation.
  • Förskrivare kan även spärra information för unga patienters (0–18 år) vårdnadshavare via "Förskrivningskollen", samt häva sådana spärrar.

  Nytt i "Förskrivningskollen" fr.o.m. den 28 november 2021:

  • Förskrivare med SITHS-kort kan skapa, makulera och avsluta förskrivningar.
  • Förskrivare kan även spärra behandlingsorsak för patienten själv.
  • Fritidsförskrivare kan logga in med e-legitimation Freja e-id för att skapa förskrivningar.
   I gruppen ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning.

  Nytt i "Förskrivningskollen" fr.o.m. den 17 februari 2022:

  •  Fritidsförskrivare kan ta del av patientens (över 18 år) förskrivnings- och uttagsinformation med stöd av registrerat samtycke. Förfrågan om samtycke skickas till patienten från "Förskrivningskollen", som patienten sedan kan besvara i "Läkemedelskollen".

   Förfrågan är giltig i 7 dagar (vid obesvarad förfrågan kan en ny skickas). Besvarat samtycke är giltigt i 4 år, eller tills patienten väljer att avsluta samtycket.

  För mer information, se: Användarmanual vid fritidsförskrivning
  E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

  Utgå från ditt ordinarie system i första hand

  I Cosmic ser du samma information om förskrivningar och läkemedel som tidigare och Cosmic ska användas i första hand för förskrivning och dokumentation.

  "Förskrivningskollen" är huvudsakligen tänkt att fungera som en reservlösning när det ordinarie systemet ligger nere, och som ett förskrivningsverktyg för fritidsförskrivare. En förskrivning som skapas i "Förskrivningskollen" syns inte i det egna systemet förrän det är anpassat till NLL. Lagen om Nationell läkemedelslista innebär att alla journalsystem i Sverige ska integreras med NLL-funktioner för att kunna hantera förskrivningar senast den 1 maj 2023. Då ska det vara möjligt att hämta information om patientens förskrivningar i NLL, och hantera dem i eget system.

  Mer information och utbildningar

  https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/

  https://nll-utbildning.ehalsomyndigheten.se/

  Till Förskrivningskollen

  Till Läkemedelskollen

  Förändringar i Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning

  För att så mycket information som möjligt om en patients förskrivningar ska finnas samlade i NLL har lagen om Nationell läkemedelslista även inneburit en anpassning av receptföreskrifterna.

  Förändringar i regelverket som trädde i kraft den 1 maj 2021:

  • Apotek slutar överföra elektroniska recept till pappersrecept.
  • Krav på apotek att överföra pappersrecept till elektroniska recept.
  • Krav på att använda de nya receptblanketterna i de fall förskrivning ändå sker på pappersrecept.

  Strålfors trycker endast nya receptblanketter vid beställning. Gamla hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar är giltiga även efter 30 april 2021 och behöver inte beställas på nytt.

  Kommande förändringar i regelverket:

  • Den 10 maj 2022 införs elektronisk förskrivning som huvudregel. När kravet trätt i kraft kommer pappersrecept enbart att fungera som reservrutin.

  Mer information om ändringarna finns att läsa på Läkemedelsverket.

  Förändrade utskrifter "Förteckning recept" och "Aktuella recept" (tidigare "Mina sparade recept")

  Den 28 november 2021 fick utskriften för dospatienter, "Förteckning recept", samt motsvarande utskrift för icke-dospatienter, "Aktuella recept" (tidigare "Mina sparade recept"), ett nytt utseende och delvis nytt innehåll med nya begrepp.

  "Förteckning recept" innehåller information om dospatienters aktuella förskrivningar samt de förskrivningar som har slutexpedierats de senaste tre månaderna. Utskriften "Aktuella recept" (tidigare "Mina sparade recept") innehåller information om aktuella förskrivningar som patienten kan hämta ut på apotek.

  Här kan du ta del av utskrifternas nya layout och innehåll:

  Förteckning recept • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

  Aktuella recept • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

  Bakgrund Nationella läkemedelslistan

  På uppdrag av regeringen har eHälsomyndigheten (eHM) tagit fram registret Nationella läkemedelslistan.

  Lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft den 1 maj 2021. Registret NLL är en sammanslagning av det tidigare receptregistret och läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel).

  Den största förändringen jämfört med i dag är att patienten kommer att kunna dela information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (hjälpmedel och livsmedel till barn under 16 år) med vården, och inte bara med apotek. Registret innehåller dock ingen information om läkemedel som ges direkt i vården (rekvisitionsläkemedel).

  Tanken med NLL är att det ska vara en rikstäckande informationskälla och ett gemensamt register mellan vård och apotek. Samma information ska vara tillgänglig oavsett var i landet förskrivningen är gjord, eller på vilket av landets apotek förskrivningen expedierats.

  NLL är till en början endast tillgänglig för vården via eHMs webbtjänst "Förskrivningskollen". Senast den 1 maj 2023 ska samtliga journalsystem ha kopplas mot NLL.