Reglemente Läkemedelskommittén

1 §
Region Kalmar läns läkemedelskommitté ska i enlighet med lagen om läkemedelskommittéer verka för en medicinskt rationell, säker och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning inom öppen- och slutenvård, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

2 §
Läkemedelskommitténs uppdrag är att bevaka och vara regionens expertfunktion för läkemedelsområdet i Region Kalmar län. Den ska utfärda rekommendationer för läkemedelsanvändning inom Region Kalmar län samt ta fram evidensbaserade terapirekommendationer till berörd hälso- och sjukvårdspersonal och bistå i implementering och uppföljning av dessa.

Läkemedelskommittén arbetar nära regionens Läkemedelssektion.

Läkemedelskommittén samverkar inom sitt verksamhetsområde med regionens hälso- och sjukvårdande verksamheter (inklusive Diagnostiskt centrum och Folktandvården), IT-organisation, ekonomifunktioner, beslutsfattare och rådgivande grupperingar. Läkemedelskommittén bistår vid framtagande av strategiska dokument och övriga rekommendationer, samt vid behov med implementering och uppföljning av beslutade åtgärder. Läkemedelskommittén ska, om behov finns, erbjuda utbildningsinsatser till hälso- och sjukvårdspersonal i Kalmar län. Läkemedelskommittén ska även fungera som remissinstans eller expertorgan i nationella, sjukvårdsregionala och lokala läkemedelsfrågor.

Läkemedelskommittén samverkar med berörda myndigheter, samt med läkemedelskommittéer och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) både nationellt och sjukvårdsregionalt. Läkemedelskommittén är en del av regionens strategi för kunskapsstyrning. Läkemedelskommittén samverkar även, tillsammans med Läkemedelssektionen, med regionens kommuner och apotek i gemensamma läkemedelsfrågor.

Läkemedelskommittén inhämtar kunskap om och informerar om nya rön, brister eller behov inom läkemedelsområdet till dem det berör. Kommittén involveras även i de frågor i regionen som berör verksamhetsområdet enligt 1 §.

Läkemedelskommittén kan sätta upp och följa upp regionövergripande mål inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §.

Läkemedelskommittén fastställer kostnadsansvaret för läkemedel inom regionen tillsammans med läkemedelschef.

3 §
Läkemedelskommittén finns organisatoriskt inom regionstaben, fristående från linjeorganisationen.

4 §
Regiondirektören utser ordförande till läkemedelskommittén. Mandattiden för uppdraget är tills vidare, eller enligt överenskommelse. Ordföranden utser i sin tur övriga representanter i läkemedelskommittén.

Ledamot i läkemedelskommittén som är anställd vid Region Kalmar län har rätt att avsätta tid för läkemedelskommittéarbete inom ordinarie arbetstid. Vid särskilda uppdrag till ledamot beslutade av läkemedelskommittén utgår vid behov ersättning till den enhet där ledamoten arbetar. Ersättningen utgår efter nedlagd tid och ledamotens aktuella lön plus sociala avgifter samt avgift för regiongemensamma kostnader.

5 §
Läkemedelskommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år på tid och plats som ordföranden bestämmer.

Vid sammanträdena ska protokoll föras. Justerade protokoll arkiveras hos kanslienheten och presenteras digitalt på läkemedelskommitténs hemsida.

I övrigt bestämmer läkemedelskommittén själv sina arbetsformer.

7 §
Läkemedelskommittén kan utse lokala läkemedelsråd, expertgrupper eller andra grupper. Deras arbetsformer bestäms av läkemedelskommittén. Ledamöter i läkemedelsråd och expertgrupper har rätt att avsätta tid för sitt arbete inom ordinarie arbetstid.

Läkemedelskommittén kan knyta till sig konsulter och vid behov adjungera verksamhetsföreträdare.

8 §
Förvaltningslagens (2017:900) jävsregler enligt 6 kap 16–18 §§ ska gälla för kommitténs ledamöter. Jävsdeklaration från Läkemedelskommitténs ledamöter bedöms av ordförande. Ordförandens jävsdeklaration bedöms av planeringsdirektör.

Om ledamot åtagit sig uppdrag åt läkemedelsindustrin eller andra intressenter ska detta skriftligen meddelas läkemedelskommitténs ordförande. Deltar ledamot i aktivitet som på något sätt stöds av läkemedelsindustrin eller övriga uppdrag med anknytning till läkemedelskommitténs uppdrag, är ledamoten själv skyldig att beakta gällande jävsregler.

9 §
Reglementet och eventuella ändringar av detsamma fastställs av regionstyrelsen.

10 §
Detta reglemente gäller fr o m 2021–06-15 och tills vidare.