Läkemedelskommitténs organisation

Läkemedelskommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. Som hjälpmedel utarbetas terapirekommendationer och läkemedelsrekommendationer. Dessutom ska information spridas bl.a genom utbildningar och trycksaker samt denna webbplats.

Läkemedelskommitténs organisation

Läkemedelskommittén är utsedd av regionstyrelsen och är Region Kalmar läns expertorgan i alla frågor som rör läkemedel.

Kommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi.

Enligt lag från 970101 skall det inom varje sjukvårdshuvudmannaområde finnas minst en läkemedelskommitté.

Läkemedelskommittén är direkt underställd regionstyrelsen. Den ska verka för en medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom öppen och sluten vård.

Läkemedelskommittén ska ha en rekommenderande och rådgivande funktion men ändå besitta en sådan pondus att förskrivare och andra berörda rättar sig efter vad kommittén rekommenderar och föreslår. Kommitténs arbete bygger på en förtroendefull samverkan med förskrivare och ledning i sjukvården.

Regler

Reglemente (pdf)

Etikregler (pdf)

Processdirektiv (pdf)

Läkemedelskommitténs protokoll

 • Terapigrupper

  Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

  Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

  Terapigrupper, sammansättning

  Astma, KOL/Allergi
  Olof Torstensson, ordförande, Gripen HC
  Kerstin Björkman-Lundberg, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Maria Lingström, barn klin, Kalmar
  Niels Hornstra, med klin, Kalmar
  Karolina Forssén, med klin, Kalmar
  Linda Axelsson, med klin, Västervik
  Anna Raaegaard, Stensö HC

  Demens, läkemedel och äldre
  Anders Haglund, GR-klin, Kalmar, ordförande
  Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
  Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
  Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
  Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
  Marie Arvidsson, Vimmerby HC

  Diabetes
  Herbert Król, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Petra Wintermeier, Vimmerby HC
  Therese Johansson, Läkemedelssektionen,sekreterare
  Thomas Neumark, Samordning Hälso- och sjukvård
  Ann-Sofie Nilsson Neumark, Mönsterås HC
  Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Kalmar

  Endokrinologi
  Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Gynekologi
  Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
  Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
  Kerstin Steensland, MHV Kalmar
  Therése Gran Holgersson, MHV Oskarshamn

  Hjärta-kärl
  David Olsson, med klin, Kalmar, ordförande
  Malin Johansson Östbring, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
  Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
  Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn
  Jesper Schüllerqvist, med klin, Västervik
  Anna Ekblom, Läkarhuset Kronan, Kalmar

  Hud
  Maria Yngvesson, hudmottagningen, Kalmar, ordförande
  Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Lina Niklasson, hudmottagningen Västervik
  Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik

  Infektion
  Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande
  Ola Nordqvist, Apotekare, ordförande Strama, sekreterare
  Thomas Neumark, Distriktsläkare, Strama
  Susanna Althini, Distrikstläkare, Strama
  Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
  (Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien)
  (Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare)

  Mage - tarm
  Per Källén, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Simat Taufeeq Ghanni, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinkliniken, Västervik
  Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

  Neurologi
  Branka Brzakovic, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Osteoporos
  Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
  Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Kalmar
  Alexander Franzén, ortopedkliniken, Kalmar
  Måns Aldman, ortopedkliniken, Västervik
  Yusaima Törnvall, geriatriska kliniken, Kalmar
  Cecilia Madebrink, ortopedkliniken, frakturkoordinator, Kalmar
  Susanna Althini, Högsby HC
  Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
  Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik
  (Pär Wanby, med klin, Kalmar)

  Psykiatri
  Arvid Lissel, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Kalmar, ordförande
  Naemi Regen, apotekare, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
  Vencel Katona, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Västervik

  Smärta
  Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
  Branka Brzakovic, Läkemedelssektionen, Kalmar, sekreterare
  Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar
  Olof Rubin, smärtenheten, Västervik
  Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik (kontaktperson)

  Tandvård
  Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
  Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
  Marie Svensson, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
  Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Urologi
  Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
  Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Ögon
  Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
  Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Öron, näsa och hals
  Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
  Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare

 • Ledamöter i Läkemedelskommittén

  • Karin Mathold, geriatriker, ordförande
  • Tobias Damgaard, apotekare, sekreterare, Regionhuset
  • Malin Lydén, ST-läkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
  • Mathias Landerdahl, apotekare, läkemedelschef
  • Thomas Neumark, distriktsläkare, Regionhuset
  • Emma Hamrin, apotekare, Länssjukhuset i Kalmar
  • Therese Johansson, apotekare, Regionhuset
  • Vivianne Wu, apotekare, Länssjukhuset i Kalmar
  • Ann-Britt Christensen, MAS, Emmaboda/Nybro kommun
  • Ola Nordqvist, apotekare, Regionhuset
  • Ursula Scheibling, specialist palliativ medicin, Västerviks sjukhus
  • Ireneusz Piotr Graczyk, distriktsläkare, Esplanadens HC
  • Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, Västerviks sjukhus
  • Kristina Widebäck, distriktsläkare, Borgholms HC
 • Reglemente Läkemedelskommittén

  1 §
  Region Kalmar läns läkemedelskommitté ska i enlighet med lagen om läkemedelskommittéer verka för en medicinskt rationell, säker och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning inom öppen- och slutenvård, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  2 §
  Läkemedelskommitténs uppdrag är att bevaka och vara regionens expertfunktion för läkemedelsområdet i Region Kalmar län. Den ska utfärda rekommendationer för läkemedelsanvändning inom Region Kalmar län samt ta fram evidensbaserade terapirekommendationer till berörd hälso- och sjukvårdspersonal och bistå i implementering och uppföljning av dessa.

  Läkemedelskommittén arbetar nära regionens Läkemedelssektion.

  Läkemedelskommittén samverkar inom sitt verksamhetsområde med regionens hälso- och sjukvårdande verksamheter (inklusive Diagnostiskt centrum och Folktandvården), IT-organisation, ekonomifunktioner, beslutsfattare och rådgivande grupperingar. Läkemedelskommittén bistår vid framtagande av strategiska dokument och övriga rekommendationer, samt vid behov med implementering och uppföljning av beslutade åtgärder. Läkemedelskommittén ska, om behov finns, erbjuda utbildningsinsatser till hälso- och sjukvårdspersonal i Kalmar län. Läkemedelskommittén ska även fungera som remissinstans eller expertorgan i nationella, sjukvårdsregionala och lokala läkemedelsfrågor.

  Läkemedelskommittén samverkar med berörda myndigheter, samt med läkemedelskommittéer och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) både nationellt och sjukvårdsregionalt. Läkemedelskommittén är en del av regionens strategi för kunskapsstyrning. Läkemedelskommittén samverkar även, tillsammans med Läkemedelssektionen, med regionens kommuner och apotek i gemensamma läkemedelsfrågor.

  Läkemedelskommittén inhämtar kunskap om och informerar om nya rön, brister eller behov inom läkemedelsområdet till dem det berör. Kommittén involveras även i de frågor i regionen som berör verksamhetsområdet enligt 1 §.

  Läkemedelskommittén kan sätta upp och följa upp regionövergripande mål inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §.

  Läkemedelskommittén fastställer kostnadsansvaret för läkemedel inom regionen tillsammans med läkemedelschef.

  3 §
  Läkemedelskommittén finns organisatoriskt inom regionstaben, fristående från linjeorganisationen.

  4 §
  Regiondirektören utser ordförande till läkemedelskommittén. Mandattiden för uppdraget är tills vidare, eller enligt överenskommelse. Ordföranden utser i sin tur övriga representanter i läkemedelskommittén.

  Ledamot i läkemedelskommittén som är anställd vid Region Kalmar län har rätt att avsätta tid för läkemedelskommittéarbete inom ordinarie arbetstid. Vid särskilda uppdrag till ledamot beslutade av läkemedelskommittén utgår vid behov ersättning till den enhet där ledamoten arbetar. Ersättningen utgår efter nedlagd tid och ledamotens aktuella lön plus sociala avgifter samt avgift för regiongemensamma kostnader.

  5 §
  Läkemedelskommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år på tid och plats som ordföranden bestämmer.

  Vid sammanträdena ska protokoll föras. Justerade protokoll arkiveras hos kanslienheten och presenteras digitalt på läkemedelskommitténs hemsida.

  I övrigt bestämmer läkemedelskommittén själv sina arbetsformer.

  7 §
  Läkemedelskommittén kan utse lokala läkemedelsråd, expertgrupper eller andra grupper. Deras arbetsformer bestäms av läkemedelskommittén. Ledamöter i läkemedelsråd och expertgrupper har rätt att avsätta tid för sitt arbete inom ordinarie arbetstid.

  Läkemedelskommittén kan knyta till sig konsulter och vid behov adjungera verksamhetsföreträdare.

  8 §
  Förvaltningslagens (2017:900) jävsregler enligt 6 kap 16–18 §§ ska gälla för kommitténs ledamöter. Jävsdeklaration från Läkemedelskommitténs ledamöter bedöms av ordförande. Ordförandens jävsdeklaration bedöms av planeringsdirektör.

  Om ledamot åtagit sig uppdrag åt läkemedelsindustrin eller andra intressenter ska detta skriftligen meddelas läkemedelskommitténs ordförande. Deltar ledamot i aktivitet som på något sätt stöds av läkemedelsindustrin eller övriga uppdrag med anknytning till läkemedelskommitténs uppdrag, är ledamoten själv skyldig att beakta gällande jävsregler.

  9 §
  Reglementet och eventuella ändringar av detsamma fastställs av regionstyrelsen.

  10 §
  Detta reglemente gäller fr o m 2021–06-15 och tills vidare.