Läkemedelskommitténs organisation

Läkemedelskommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. Som hjälpmedel utarbetas terapirekommendationer och läkemedelsrekommendationer. Dessutom ska information spridas bl.a genom utbildningar och trycksaker samt denna webbplats.

Läkemedelskommitténs organisation

Läkemedelskommittén är utsedd av regionstyrelsen och är Region Kalmar läns expertorgan i alla frågor som rör läkemedel.

Kommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi.

Enligt lag från 970101 skall det inom varje sjukvårdshuvudmannaområde finnas minst en läkemedelskommitté.

Läkemedelskommittén är direkt underställd regionstyrelsen. Den ska verka för en medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom öppen och sluten vård.

Läkemedelskommittén ska ha en rekommenderande och rådgivande funktion men ändå besitta en sådan pondus att förskrivare och andra berörda rättar sig efter vad kommittén rekommenderar och föreslår. Kommitténs arbete bygger på en förtroendefull samverkan med förskrivare och ledning i sjukvården.

Regler

Reglemente (pdf)

Etikregler (pdf)

Processdirektiv (pdf)

Läkemedelskommitténs protokoll

 • Ledamöter i Läkemedelskommittén

  Ellen Vinge, klinisk farmakolog, ordförande
  e-post: ellen.vinge@regionkalmar.se

  Tobias Damgaard, apotekare, sekreterare, Regionhuset

  Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik

  Karolina Forssén, överläkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

  Karin Mathold, geriatriker, Lindsdals hälsocentral

  Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, Västerviks sjukhus

  Mathias Landerdal, apotekare, läkemedelschef

  Thomas Neumark, distriktsläkare, Regionhuset

  Emma Hamrin (adj), apotekare, Länssjukhuset i Kalmar

  Therese Johansson (adj), apotekare, Regionhuset

  Tagrid Alihodzic (adj), apotekare, Regionhuset

  Ann-Britt Christensen (adj), MAS, Emmaboda/Nybro kommun

  Ola Nordqvist (adj), apotekare, Regionhuset

 • Terapigrupper

  Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

  Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

  Terapigrupper, sammansättning

  Astma, KOL/Allergi
  Olof Torstensson, ordförande, Gripen HC
  Kerstin Björkman-Lundberg, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Maria Lingström, barn klin, Kalmar
  Niels Hornstra, med klin, Kalmar
  Karolina Forssén, med klin, Kalmar
  Linda Axelsson, med klin, Västervik
  Anna Raaegaard, Stensö HC
  Stina Idermark, Mörbylånga HC

  Demens, läkemedel och äldre
  Anders Haglund, GR-klin, Kalmar, ordförande
  Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
  Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
  Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
  Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
  Marie Arvidsson, Vimmerby HC

  Diabetes
  Herbert Król, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Petra Wintermeier, Vimmerby HC
  Therese Johansson, Läkemedelssektionen,sekreterare
  Åsa Bratt, med klin, Länssjukhuset i Kalmar
  Edwin Josef Petrus van Asseldonk, med klin, Oskarshamns sjukhus
  Marika Berg, med klin, Västerviks sjukhus
  Thomas Neumark, Samordning Hälso- och sjukvård
  Mats Ringblom, med klin, Länssjukhuset i Kalmar
  Ann-Sofie Nilsson Neumark, Mönsterås HC
  Agneta Pantzar, Borgholm HC

  Endokrinologi
  Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Gynekologi
  Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
  Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
  Kerstin Steensland, MHV, Kalmar
  Elisabeth Kristiansen, MHV Oskarshamn

  Hjärta-kärl
  Henrik Joborn, med klin, Västervik, ordförande
  Annika Ericsson, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
  Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
  Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn

  Hud
  Claudia Bamberg, hudmottagningen Västervik, ordförande
  Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Maria Yngvesson, hud mott, Kalmar
  Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik

  Infektion
  Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande Strama
  Ola Nordqvist, Apotekare, samordnare Strama, sekreterare
  Thomas Neumark, Distriktsläkare, Strama
  Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
  Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
  Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare

  Mage - tarm
  Per Källén, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Karin Dahlström, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinkliniken, Västervik
  Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

  Neurologi
  Naemi Regen, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Osteoporos
  Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
  Pär Wanby, med klin, Kalmar
  Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Ellen Vinge, klinisk farmakolog
  Karin Mathold, geriatriker, Lindsdals HC
  Rebecca Nobin, ortopedkliniken, Kalmar
  Måns Aldman, ortopedkliniken, Kalmar
  Yusaima Törnvall, ger klin, Kalmar
  Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
  Helena Bäckström, distriktsläkare, St Trädgårdsgatan, Västervik
  Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
  Pascal Quaedvlieg, distriktsläkare, Cityläkarna Oskarshamn
  Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik

  Psykiatri
  Arvid Lissel, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Kalmar, ordförande
  Naemi Regen, apotekare, Läkemedelssektionen, sekreterare
  Mirjam Mohlin, överläkare, vuxenpsykiatri, Kalmar
  Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
  Vencel Katona, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Västervik

  Smärta
  Charlotta Svedlund, Färjestadens HC
  Ellen Vinge, klinisk farmakolog
  Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, Kalmar
  Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar
  Olof Rubin, smärtenheten, Västervik
  Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik (kontaktperson)

  Tandvård
  Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
  Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
  Jörgen König, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
  Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Urologi
  Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
  Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Ögon
  Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
  Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare

  Öron, näsa och hals
  Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
  Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare