Läkemedel

Läkemedel

Här hittar du rekommendationer och riktlinjer rörande behandling med och hantering av läkemedel.

Råd och stöd vid ordination

Rutiner och riktlinjer

 • Dosförpackade läkemedel
 • Kostnadsansvar för läkemedel

  Läkemedel delas in enligt ATC-kod och klassas som Bas/allmänläkemedel, Klinikläkemedel-HSF eller Klinikläkemedel-Psykiatri. Kostnaden för ett receptläkemedel ska belasta den förvaltning/enhet där läkemedelsbehandlingen i huvudsak initieras och/eller följs upp.

  Beslut kring kostnadsansvar för receptförskrivna läkemedel:
  Kostnadsansvar för läkemedel 2010.

  Bas/allmänläkemedel:
  - där kostnaden belastar respektive förskrivande enhet
  Huvudprinciper och nyheter:
  Bas/allmänläkemedel i Kalmar län 2020 
  Samtliga ATC-koder:
  Bilaga 1 - Bas/allmänläkemedel 2020

  Klinikläkemedel psykiatri:
  - där kostnaden belastar Psykiatriförvaltningen oavsett förskrivande enhet
  Klinikläkemedel-Psykiatri i Kalmar län 2020 

  Klinikläkemedel:
  - läkemedel som inte är upptagna på någon av listorna ovan, bekostas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen oavsett förskrivande enhet 
  Klinikläkemedel-HSF

  Förskrivning av läkemedel från sjukhusen - för hur lång tid?

  Läkemedelskommittén har fått i uppdrag att årligen uppdatera listorna med läkemedel. Detta sker i samband med revideringen av Rekommenderade läkemedel i Kalmar Län.

 • Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

  Landstingsövergripande Rutin för Läkemedelsgenomgång och Läkemedelsberättelse enligt HSLF-FS 2017:37, gällande för alla vårdavdelningar och all mottagningsverksamhet.

  Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

  Rutin för Läkemedelsgenomgång och Läkemedelsberättelse för patienter inom kommunal sjukvård, med fastställd ansvarsfördelning mellan kommun och landsting.

  Rutin för samverkan mellan kommun och landsting

  Dokumentet är aktuellt, men hänvisar till bilagor som föråldrats.

  Bilaga 1 ersätts av:
  Phase 20-skattningsskala för möjliga läkemedelrelaterade symtom

  Bilaga 2 och bilaga 3 är inte längre aktuella.

 • Läkemedelshantering
 • Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket (Extern länk)
 • Receptförskrivning

  Från och med 1 juli 2020 gäller en ny receptblankett för förskrivning. Samma blankett används vid förskrivning av alla läkemedel, även särskilda läkemedel. De tidigare receptblanketterna fick användas till och med 30 april 2021. Förskrivning på gamla receptblanketter före 30 april 2021 är giltiga hela receptets giltighetstid.

  Särskilda receptblanketter har därmed utgått och ersatts helt av den nya blanketten. Strålfors trycker endast nya receptblanketter vid beställning. Gamla hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar är giltiga även efter 30 april 2021 och behöver inte beställas på nytt.

  Telefonrecept kan fortfarande användas, men enbart undantagsvis i brådskande fall. Giltighetstiden är förkortad till 14 dagar. Faxöverföring är inte längre tillåtet.

  På sikt kommer elektroniska recept vara huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, har tagits fram av eHälsomyndigheten och kallas Förskrivningskollen. Datum för införande av ny huvudregel är preliminärt bestämt till 10 maj 2022. Pappersrecept kommer därefter enbart fungera som reservrutin. Det finns också andra webblösningar och applikationer som kan användas redan idag för att förskriva elektroniskt, men där förskrivaren själv står för eventuell licenskostnad.

  Utfärdande av recept får göras på receptblankett i följande undantagsfall:

  • Teknisk störning som omöjliggör eletronisk förskrivning
  • Receptet är avsett att hämtas ut i annat EES-land
  • Patienten har särskilda skyddsbehov
  • Annat särskilt skäl

  Att inte ha tillgång till elektroniskt förskrivningsverktyg är inte "annat särskilt skäl".

  Från och med maj 2021 ska apoteken omvandla inlämnade pappersrecept till elektroniska recept. De får inte heller överföra elektroniska recept till pappersrecept.

  • Arbetsplatskod och förskrivarkod

   Arbetsplatskod och förskrivarkod är obligatoriska

   Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod (se HSLF-FS 2019:32 ), vilket är varje förskrivares ansvar att tillse Om receptet saknar förskrivarkod är receptet ogiltigt och kan inte expedieras. Om receptet saknar arbetsplatskod kan patienten inte få ett förmånsläkemedel inom högkostnadsskyddet.

   Förskrivaren skall uppge yrke, namn och tjänsteställe i klartext.

   Elektroniska recept blir preliminärt huvudregel 10 maj 2022, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats.

   Hur ser koden ut?

   Först kommer förskrivarkod, som alltid är exakt 7 siffror. Den påföljande arbetsplatskoden är i Region Kalmar län alltid sju siffror varav de två första är länskoden 08. Under streckkoden skall koderna anges i siffror.

   Arbetsplatskod även på hjälpmedelskort

   Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod och bör skickas elektroniskt.

   Om du inte känner till din personliga förskrivarkod

   Kontakta Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet telefon 075-247 30 00 alternativt hosp@socialstyrelsen.se Enheten ansvarar för Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

   De som inte har svensk läkarlegitimation, liksom diabetessköterskor och stomisköterskor, har inte någon personlig förskrivarkod utan s.k. gruppkoder.

   Fritidsförskrivare

   I denna grupp ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning. En gemensam arbetsplatskod finns för detta ändamål. För att erhålla arbetsplatskoden för förskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Kalmar län. Ansökan görs via lakemedel@regionkalmar.se

   Vid fritidsförskrivning gäller samma krav på journalföring och uppföljning av insatt behandling som vid förskrivning i annan verksamhet.

   Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

   På sikt kommer elektroniska recept vara huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, har tagits fram av eHälsomyndigheten, och kallas Förskrivningskollen. Datum för införande av ny huvudregel planeras att införas den 10 maj 2022. Pappersrecept kommer därefter enbart fungera som reservrutin. 

   Vid frågor om pappersrecept, se "Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort".

  • Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort

   Beställningar görs av förskrivaren själv eller utsedd person på kliniken, från Strålfors tryckeri. Arbetsplatsen/förskrivaren/fritidsförskrivaren står för kostnaden.

   Följande kan beställas:

   • Receptblanketter med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 100 stycken.
   • Streckkodsetiketter med valfritt tryck 90 styck/bunt. Streckkodsetiketter med endast förskrivarkod 320 styck/bunt.
   • Hjälpmedelskort med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 100 stycken.

   Om blanketten ska ha förtryckt arbetsplatskod eller inte är upp till beställande enhet. Cosmic kan hantera utskrift av recept både på blanketter med eller utan förtryck.  

   Receptblanketter, etiketter och hjälpmedelskort beställs via beställningsblankett.

   För kostnader se prislista. Varje beställning medför även startkostnad , handläggningskostnad och fraktavgift.

   Kontaktuppgifter:
   Strålfors företagskundtjänst
   Öppettider: Helgfria vardagar 7.30-16.30.
   Telefon: 010-331 25 25
   E-post: customer.service@stralfors.se

   Kontaktperson inom Region Kalmar län:
   Christine Lokrantz
   Telefon: 0480-837 56

  • Beställning av förskrivarprofiler

   >> För beställning av förskrivarprofil se E-hälsomyndigheten

   Inloggning sker antingen via tjänstekortslegitimation (SITHS-kort) eller e-legitimation.

  • Nationella läkemedelslistan

   Nationella läkemedelslistan (NLL)

   Lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft den 1 maj i år. Registret NLL är en sammanslagning av det tidigare receptregistret och läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel).

   Den största förändringen jämfört med i dag är att patienten kommer att kunna dela information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (hjälpmedel och livsmedel till barn under 16 år) med vården, och inte bara med apotek.

   Detta innebär den nya nationella läkemedelslistan för dig som förskrivare:

   Spärrar och samtycken

   Lagen om nationell läkemedelslista medför nya regler för att få se förskrivnings- och uttagsinformation. Regleringen är till för att skydda patientens integritet, då man inte kan välja bort att ens recept registreras i NLL. I praktiken innebär regleringen:

   • I "Läkemedelskollen", som ger patienten åtkomst till sin förskrivnings- och uttagsinformation, kan patienten spärra information om en eller flera förskrivningar för vården. Spärrarna slår igenom i "Förskrivningskollen" samt för uthämtade läkemedel i Pascal och Nationell patientöversikt (NPÖ).

   Spärrarna slår inte igenom i Cosmics läkemedelslista - det är en annan typ av spärrar som sätts där.

   • Samtyckeshanteringen har förändrats och innebär att man inledningsvis behöver patientens samtycke varje gång man vill ta del av förskrivnings- och uttagsinformation i NLL. I praktiken innebär detta att patientens samtycke krävs varje gång man vill se: 

   • Uthämtade läkemedel i Pascal (gäller inte dosanslutna patienter).
   • Uthämtade läkemedel i NPÖ.
   • Förskrivnings- och uttagsinformation i "Förskrivningskollen".

   I Cosmic gäller samma regler för samtycke som tidigare då journalinformation inte omfattas av samma lag som informationen i NLL.

   Förskrivningskollen

   Den som är förskrivare, sjuksköterska utan förskrivningsrätt, dietist eller farmaceut i vården kan via inloggning med SITHS-kort och efter patientens samtycke, titta i listan över förskrivningar och uthämtade läkemedel i NLL. Funktionalitet fr.o.m. den 1 maj 2021:

   • "Förskrivningskollen" kan användas för att se förskrivnings- och uttagsinformation.
   • Förskrivare kan även spärra information för unga patienters (0–18 år) vårdnadshavare via "Förskrivningskollen", samt häva sådana spärrar.

   Nytt i "Förskrivningskollen" fr.o.m. den 28 november 2021:

   • Förskrivare med SITHS-kort kan skapa, makulera och avsluta förskrivningar.
   • Förskrivare kan även spärra behandlingsorsak för patienten själv.
   • Fritidsförskrivare kan logga in med e-legitimation Freja e-id för att skapa förskrivningar.
    I gruppen ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning.

   Utgå från ditt ordinarie system i första hand

   I Cosmic ser du samma information om förskrivningar och läkemedel som tidigare och Cosmic ska användas i första hand för förskrivning och dokumentation.

   "Förskrivningskollen" är huvudsakligen tänkt att fungera som en reservlösning när det ordinarie systemet ligger nere, och som ett förskrivningsverktyg för fritidsförskrivare. En förskrivning som skapas i "Förskrivningskollen" syns inte i det egna systemet förrän det är anpassat till NLL. Lagen om Nationell läkemedelslista innebär att alla journalsystem i Sverige ska integreras med NLL-funktioner för att kunna hantera förskrivningar senast den 1 maj 2023. Då ska det vara möjligt att hämta information om patientens förskrivningar i NLL, och hantera dem i eget system.

   Mer information och utbildningar

   https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/

   https://nll-utbildning.ehalsomyndigheten.se/

   Till Förskrivningskollen

   Till Läkemedelskollen

   Förändringar i Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning

   För att så mycket information som möjligt om en patients förskrivningar ska finnas samlade i NLL har lagen om Nationell läkemedelslista även inneburit en anpassning av receptföreskrifterna.

   Förändringar i regelverket som trädde i kraft den 1 maj 2021:

   • Apotek slutar överföra elektroniska recept till pappersrecept.
   • Krav på apotek att överföra pappersrecept till elektroniska recept.
   • Krav på att använda de nya receptblanketterna i de fall förskrivning ändå sker på pappersrecept.

   Strålfors trycker endast nya receptblanketter vid beställning. Gamla hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar är giltiga även efter 30 april 2021 och behöver inte beställas på nytt.

   Kommande förändringar i regelverket:

   • Den 10 maj 2022 införs elektronisk förskrivning som huvudregel. När kravet trätt i kraft kommer pappersrecept enbart att fungera som reservrutin.

   Mer information om ändringarna finns att läsa på Läkemedelsverket.

   Förändrade utskrifter "Förteckning recept" och "Aktuella recept" (tidigare "Mina sparade recept")

   Den 28 november 2021 fick utskriften för dospatienter, "Förteckning recept", samt motsvarande utskrift för icke-dospatienter, "Aktuella recept" (tidigare "Mina sparade recept"), ett nytt utseende och delvis nytt innehåll med nya begrepp.

   "Förteckning recept" innehåller information om dospatienters aktuella förskrivningar samt de förskrivningar som har slutexpedierats de senaste tre månaderna. Utskriften "Aktuella recept" (tidigare "Mina sparade recept") innehåller information om aktuella förskrivningar som patienten kan hämta ut på apotek.

   Här kan du ta del av utskrifternas nya layout och innehåll:

   Förteckning recept • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

   Aktuella recept • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

   Bakgrund Nationella läkemedelslistan

   På uppdrag av regeringen har eHälsomyndigheten (eHM) tagit fram registret Nationella läkemedelslistan.

   Lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft den 1 maj i år. Registret NLL är en sammanslagning av det tidigare receptregistret och läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel).

   Den största förändringen jämfört med i dag är att patienten kommer att kunna dela information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (hjälpmedel och livsmedel till barn under 16 år) med vården, och inte bara med apotek. Registret innehåller dock ingen information om läkemedel som ges direkt i vården (rekvisitionsläkemedel).

   Tanken med NLL är att det ska vara en rikstäckande informationskälla och ett gemensamt register mellan vård och apotek. Samma information ska vara tillgänglig oavsett var i landet förskrivningen är gjord, eller på vilket av landets apotek förskrivningen expedierats.

   NLL är till en början endast tillgänglig för vården via eHMs webbtjänst "Förskrivningskollen". Senast den 1 maj 2023 ska samtliga journalsystem ha kopplas mot NLL.

 • Regionsubventioner

  Förutom läkemedelsförmånen har Region Kalmar län fastställt följande rutiner för subvention:

  Regionen betalar inte för produkter som inte uppfyller kraven i dessa dokument.

 • Samverkansregler vård och industri

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med industrin tagit fram gemensamma förhållningsregler mellan vårdpersonal och industri. Regionens medarbetare förväntas följa dessa riktlinjer.

  Reglerna kan ni hitta på följande hemsida: 
  Samverkansregler för vård och industri 

  SKR har även tagit fram en e-utbildning som informerar om reglerna. Utbildningen tar ca 10-15 minuter att genomföra och finns på följande hemsida: E-utbildning samverkansregler

Kontakt

 • Läkemedelskommitténs organisation

  Läkemedelskommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. Som hjälpmedel utarbetas terapirekommendationer och läkemedelsrekommendationer. Dessutom ska information spridas bl.a genom utbildningar och trycksaker samt denna webbplats.

  Läkemedelskommitténs organisation

  Läkemedelskommittén är utsedd av regionstyrelsen och är Region Kalmar läns expertorgan i alla frågor som rör läkemedel.

  Kommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi.

  Enligt lag från 970101 skall det inom varje sjukvårdshuvudmannaområde finnas minst en läkemedelskommitté.

  Läkemedelskommittén är direkt underställd regionstyrelsen. Den ska verka för en medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom öppen och sluten vård.

  Läkemedelskommittén ska ha en rekommenderande och rådgivande funktion men ändå besitta en sådan pondus att förskrivare och andra berörda rättar sig efter vad kommittén rekommenderar och föreslår. Kommitténs arbete bygger på en förtroendefull samverkan med förskrivare och ledning i sjukvården.

  Regler

  Reglemente (pdf)

  Etikregler (pdf)

  Processdirektiv (pdf)

  Läkemedelskommitténs protokoll

  • Terapigrupper

   Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

   Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

   Terapigrupper, sammansättning

   Astma, KOL/Allergi
   Olof Torstensson, ordförande, Gripen HC
   Kerstin Björkman-Lundberg, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Maria Lingström, barn klin, Kalmar
   Niels Hornstra, med klin, Kalmar
   Karolina Forssén, med klin, Kalmar
   Linda Axelsson, med klin, Västervik
   Anna Raaegaard, Stensö HC

   Demens, läkemedel och äldre
   Anders Haglund, GR-klin, Kalmar, ordförande
   Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
   Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
   Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
   Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
   Marie Arvidsson, Vimmerby HC

   Diabetes
   Herbert Król, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Petra Wintermeier, Vimmerby HC
   Therese Johansson, Läkemedelssektionen,sekreterare
   Thomas Neumark, Samordning Hälso- och sjukvård
   Ann-Sofie Nilsson Neumark, Mönsterås HC
   Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Kalmar

   Endokrinologi
   Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Gynekologi
   Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
   Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
   Kerstin Steensland, MHV Kalmar
   Therése Gran Holgersson, MHV Oskarshamn

   Hjärta-kärl
   Henrik Joborn, med klin, Västervik, ordförande
   Malin Johansson Östbring, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
   David Olsson, med klin, Kalmar
   Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
   Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn
   Jesper Schüllerqvist, med klin, Västervik

   Hud
   Maria Yngvesson, hudmottagningen, Kalmar, ordförande
   Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Lina Niklasson, hudmottagningen Västervik
   Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik

   Infektion
   Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande
   Ola Nordqvist, Apotekare, ordförande Strama, sekreterare
   Thomas Neumark, Distriktsläkare, Strama
   Susanna Althini, Distrikstläkare, Strama
   Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
   (Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien)
   (Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare)

   Mage - tarm
   Per Källén, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Simat Taufeeq Ghanni, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinkliniken, Västervik
   Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

   Neurologi
   Branka Brzakovic, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Osteoporos
   Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
   Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Kalmar
   Alexander Franzén, ortopedkliniken, Kalmar
   Måns Aldman, ortopedkliniken, Västervik
   Yusaima Törnvall, geriatriska kliniken, Kalmar
   Cecilia Madebrink, ortopedkliniken, frakturkoordinator, Kalmar
   Susanna Althini, Högsby HC
   Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
   Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik
   (Pär Wanby, med klin, Kalmar)

   Psykiatri
   Arvid Lissel, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Kalmar, ordförande
   Naemi Regen, apotekare, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
   Vencel Katona, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Västervik

   Smärta
   Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
   Branka Brzakovic, Läkemedelssektionen, Kalmar, sekreterare
   Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar
   Olof Rubin, smärtenheten, Västervik
   Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik (kontaktperson)

   Tandvård
   Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
   Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
   Marie Svensson, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
   Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Urologi
   Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
   Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Ögon
   Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
   Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Öron, näsa och hals
   Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
   Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare

  • Ledamöter i Läkemedelskommittén
   • Karin Mathold, geriatriker, ordförande
   • Tobias Damgaard, apotekare, sekreterare, Regionhuset
   • Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik
   • Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, Västerviks sjukhus
   • Malin Lydén, ST-läkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
   • Mathias Landerdahl, apotekare, läkemedelschef
   • Thomas Neumark, distriktsläkare, Regionhuset
   • Emma Hamrin, apotekare, Länssjukhuset i Kalmar
   • Therese Johansson, apotekare, Regionhuset
   • Vivianne Wu, apotekare, Länssjukhuset i Kalmar
   • Ann-Britt Christensen, MAS, Emmaboda/Nybro kommun
   • Ola Nordqvist, apotekare, Regionhuset
  • Reglemente Läkemedelskommittén

   1 §
   Region Kalmar läns läkemedelskommitté ska i enlighet med lagen om läkemedelskommittéer verka för en medicinskt rationell, säker och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning inom öppen- och slutenvård, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

   2 §
   Läkemedelskommitténs uppdrag är att bevaka och vara regionens expertfunktion för läkemedelsområdet i Region Kalmar län. Den ska utfärda rekommendationer för läkemedelsanvändning inom Region Kalmar län samt ta fram evidensbaserade terapirekommendationer till berörd hälso- och sjukvårdspersonal och bistå i implementering och uppföljning av dessa.

   Läkemedelskommittén arbetar nära regionens Läkemedelssektion.

   Läkemedelskommittén samverkar inom sitt verksamhetsområde med regionens hälso- och sjukvårdande verksamheter (inklusive Diagnostiskt centrum och Folktandvården), IT-organisation, ekonomifunktioner, beslutsfattare och rådgivande grupperingar. Läkemedelskommittén bistår vid framtagande av strategiska dokument och övriga rekommendationer, samt vid behov med implementering och uppföljning av beslutade åtgärder. Läkemedelskommittén ska, om behov finns, erbjuda utbildningsinsatser till hälso- och sjukvårdspersonal i Kalmar län. Läkemedelskommittén ska även fungera som remissinstans eller expertorgan i nationella, sjukvårdsregionala och lokala läkemedelsfrågor.

   Läkemedelskommittén samverkar med berörda myndigheter, samt med läkemedelskommittéer och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) både nationellt och sjukvårdsregionalt. Läkemedelskommittén är en del av regionens strategi för kunskapsstyrning. Läkemedelskommittén samverkar även, tillsammans med Läkemedelssektionen, med regionens kommuner och apotek i gemensamma läkemedelsfrågor.

   Läkemedelskommittén inhämtar kunskap om och informerar om nya rön, brister eller behov inom läkemedelsområdet till dem det berör. Kommittén involveras även i de frågor i regionen som berör verksamhetsområdet enligt 1 §.

   Läkemedelskommittén kan sätta upp och följa upp regionövergripande mål inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §.

   Läkemedelskommittén fastställer kostnadsansvaret för läkemedel inom regionen tillsammans med läkemedelschef.

   3 §
   Läkemedelskommittén finns organisatoriskt inom regionstaben, fristående från linjeorganisationen.

   4 §
   Regiondirektören utser ordförande till läkemedelskommittén. Mandattiden för uppdraget är tills vidare, eller enligt överenskommelse. Ordföranden utser i sin tur övriga representanter i läkemedelskommittén.

   Ledamot i läkemedelskommittén som är anställd vid Region Kalmar län har rätt att avsätta tid för läkemedelskommittéarbete inom ordinarie arbetstid. Vid särskilda uppdrag till ledamot beslutade av läkemedelskommittén utgår vid behov ersättning till den enhet där ledamoten arbetar. Ersättningen utgår efter nedlagd tid och ledamotens aktuella lön plus sociala avgifter samt avgift för regiongemensamma kostnader.

   5 §
   Läkemedelskommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år på tid och plats som ordföranden bestämmer.

   Vid sammanträdena ska protokoll föras. Justerade protokoll arkiveras hos kanslienheten och presenteras digitalt på läkemedelskommitténs hemsida.

   I övrigt bestämmer läkemedelskommittén själv sina arbetsformer.

   7 §
   Läkemedelskommittén kan utse lokala läkemedelsråd, expertgrupper eller andra grupper. Deras arbetsformer bestäms av läkemedelskommittén. Ledamöter i läkemedelsråd och expertgrupper har rätt att avsätta tid för sitt arbete inom ordinarie arbetstid.

   Läkemedelskommittén kan knyta till sig konsulter och vid behov adjungera verksamhetsföreträdare.

   8 §
   Förvaltningslagens (2017:900) jävsregler enligt 6 kap 16–18 §§ ska gälla för kommitténs ledamöter. Jävsdeklaration från Läkemedelskommitténs ledamöter bedöms av ordförande. Ordförandens jävsdeklaration bedöms av planeringsdirektör.

   Om ledamot åtagit sig uppdrag åt läkemedelsindustrin eller andra intressenter ska detta skriftligen meddelas läkemedelskommitténs ordförande. Deltar ledamot i aktivitet som på något sätt stöds av läkemedelsindustrin eller övriga uppdrag med anknytning till läkemedelskommitténs uppdrag, är ledamoten själv skyldig att beakta gällande jävsregler.

   9 §
   Reglementet och eventuella ändringar av detsamma fastställs av regionstyrelsen.

   10 §
   Detta reglemente gäller fr o m 2021–06-15 och tills vidare.

 • Kontakt

  Kontakt Läkemedelskommittén

  Läkemedelskommittén
  Region Kalmar län
  Telefon 0480-840 46

  Kontakt Läkemedelssektionen

  Läkemedelssektionen 
  Region Kalmar län
  Telefon 0480-847 26
  (vardagar 08:00-16:00)