Mödrahälsovården

Vid samtal och undersökningar i samband med preventivmedelsrådgivning och graviditetsövervakning tas frågan om könsstympning upp med kvinnor som tillhör riskgrupp. Information om att det i Sverige är olagligt att genomföra könsstympningsingrepp ges.

Vid psykiska och/eller fysiska besvär p.g.a. genomgången könsstympning remitteras kvinnan vid behov till annan vårdgivare för mer specifik behandling. Då behov av defibuleringsingrepp inför kommande förlossning identifieras, planeras för sådant.

Efterkontrollen efter förlossning är ytterligare ett tillfälle att ta upp ämnet. Resultatet av ev. defibuleringsingrepp under graviditet eller förlossning kontrolleras och man informerar om eventuellt förändrad funktion vad gäller blåstömning, blödningar och samlag.

Speciellt då kvinnan fött en flicka upprepas information om de legala aspekterna och att hon som förälder är skyldig att skydda sin dotter mot könsstympning.

Ungdomsmottagningar: Inom Ungdomsmottagningsverksamheten (KK) finns kompetens för en första undersökning, samtal och undervisning samt även initialt psykosocialt omhändertagande. Personal strävar efter att aktivt fråga flickor/kvinnor som tillhör riskgrupp om de genomgått könsstympning eller ej. Man ger information om möjliga konsekvenser av ingreppet på ett nyanserat sätt för att om möjligt minska/inte öka det psykologiska traumat. Man kan erbjuda samtal med kurator och vid behov remitteras flickan/kvinnan till annan instans. Vid fysiska besvär och/eller behov av kirurgiskt ingrepp inför framtida graviditet remitteras flickan/kvinnan till gyn-mottagning.