Lagstiftning

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Könsstympning av kvinnor och flickor betraktas enligt svensk lag som ett allvarligt brott. Det är olagligt att utföra, förbereda och i vissa fall stödja könsstympning. Det är förbjudet även om samtycke lämnats till ingreppet. Om en flicka som bor i Sverige blir könsstympat, oavsett i vilket land det sker eller vem som utför det, kan vårdnadshavarna komma att dömas till fängelse. Om brottet medför livsfara, allvarlig sjukdom eller på annat sätt varit hänsynslöst kan det medföra fängelsestraff på mellan två och tio år.

Framkommer det att en flicka som ännu inte fyllt 18 år har könsstympats i Sverige eller tagits utomlands för att göra detta är det ett brott. Preskriptionstiden för könsstympning inträffar först när kvinnan är 28 år, om brottet begåtts innan 18-årsdagen.

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (1962:700)

I brottet äktenskapstvång kriminaliseras förutom alla former av olaga tvång också utnyttjandet av någons utsatta belägenhet. Det kan till exempel innebära att gärningsmannen utnyttjar att offret befinner sig i en beroendeställning samt av vissa andra förhållanden så som att offret har en intellektuell funktionsnedsättning. Den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat i syfte att personen genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås ingå ett äktenskap kan straffas till fängelse i högst två år. Se även Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 4 c-d §.

Barnkonventionen

Barnkonventionen (som blir lag i Sverige 2020-01-01) utgör grunden för barns rättigheter och gäller alla barn i Sverige. Enligt artikel två har alla barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Enligt artikel tre ska barnets bästa alltid komma i första rummet. Artikel 19 förbjuder alla former av våld och övergrepp av barn. Artikel 24 innebär att traditionella sedvänjor som är skadliga för barn ska avskaffas. Flera andra artiklar i konventionen samt ur kvinnokonventionen och konventionen om mänskliga rättigheter går att koppla till svenska lagar.

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)

Enligt 5 kap. 1§ ska socialtjänsten verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Enligt 14 kap. 1§ finns en anmälningsskyldighet för alla som arbetar med barn att till socialtjänsten genast anmäla om "de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa".

Föräldrabalken (1949:381)

Enligt 6 kap. 1§ har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt 6 kap. 11§ har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Brottsbalken (1962:700)

Inom hedersrelaterat förtryck kan det finnas olika grader av våld, hot om våld och tvång. Dessa brott regleras enligt Brottsbalkens 3 och 4 kap. I brottsbalkens 6 kap. 4§ kriminaliseras sexuella handlingar med ett barn under femton år.

Skollagen (2010:800)

I 6 kap. anges att alla former av kränkande behandling och diskriminering ska motverkas. Likabehandlingsplan ska finnas för varje verksamhet inom förskolan och skolan och denna ska följas upp årligen. I 29 kap. 13§ finns anmälningsskyldigheten till socialtjänsten beskriven samt att samverkan ska ske.