Anmälningsskyldighet för barn upp till 18 år

Anmälningsskyldighet till socialtjänsten gäller vid misstanke eller upptäckt om att en flicka under 18 år har könsstympats eller riskerar att könsstympas (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §).

Anmälningsskyldigheten gäller för alla inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, boenden och andra verksamheter som lyder under socialtjänstlagen.
En orosanmälan ska göras om det finns misstanke om att en flicka har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning efter det att hon kommit till Sverige.

Det kan även vara aktuellt att göra en orosanmälan av andra anledningar. Det är viktigt att vara medveten om att en faktor i sig inte är nog. Det krävs alltid individuella bedömningar i varje enskilt fall och att det görs en samlad bedömning utifrån all information runt flickan.

Riskfaktorer att vara uppmärksam på kan vara:

  • Om en flicka/kvinna har utsatts för könsstympning innan hon kom till Sverige. Dels för att säkerställa flickans/kvinnans rätt till hälsa och trygghet, dels för att uppmärksamma om flickan/kvinnan har en eller flera systrar/döttrar som riskerar att utsättas för könsstympning.
  • Att flickans moder är könsstympad
  • Att flickan har en syster som utsatts för könsstympning

Anmälan ska genast ske till socialtjänsten om misstanke uppstår, det behövs inga bevis. Man får lov att rådfråga kollegor och socialtjänsten.
Det är socialtjänstens uppgift att undersöka om misstanken om könsstympningen är korrekt, anmälaren får inte göra egna efterforskningar.
Anmälaren ska INTE informera flickans familj! Det gör socialtjänsten efter en bedömning av flickans skyddsbehov och spårsäkring.

Framkommer det att kvinnan innan hon fyllt 18 år har könsstympats i Sverige eller tagits utomlands för att göra detta är det ett brott. Preskriptionstiden för könsstympning av flickor avslutas först när kvinnan är 28 år om brottet begåtts innan 18-årsdagen och barnet har koppling till Sverige.