Uppföljning och återbesök KOL

KOL-patienter bör erbjudas regelbunden uppföljning samt utvärdering av symtom, läkemedelseffekt, biverkningar, inhalationsteknik,behandlingsföljsamhet och skriftlig behandlingsplan

  • KOL med akut exacerbation, återbesök inom 6 veckor
  • KOL med upprepade exacerbationer, besök minst 2 gånger per år
  • KOL med underhållsbehandling, besök 1 gång per
  • Samtliga KOL-patienter som röker, besök 1 gång per år
  • När man saknar symtom och underhållsbehandling, vid behov

Spirometri i samband med besök bör göras årligen på alla som röker och på alla med FEV1<80% av förväntat i max 5 år - för att a identifiera personer med snabb lungfunktionsförsämring ("rapid decliners).

Spirometri på patienter med FEV1>80% av förväntat föreslå vid subjektiv försämring med ökande CAT påeng.

Regelbunden spirometriuppföljning på våra äldsta med successivt sjunkande lungfunktion och fö normalt åldrande rekommenderas inte då utfallet sällan bidrar till en mera optimal behandling!

För symtomvärdering och för att följa förloppet används i första hand frågeformuläret CAT

KOL-patienter med misstänkt nedsatt fysisk kapacitet, FEV 1 < 80% bör även erbjudas 6 minuters-gångtest. Åtgärden kan bekräfta nedsatt fysisk kapacitet och även identifiera personer med en ökad risk för dödlighet och sjukhusinläggning. Kortare gångsträcka än cirka 350 meter är korrelerad till ökad risk för morbiditet och mortalitet.