Tidig diagnostik

KOL ska misstänkas hos personer 35 år och äldre vid:

  • Förekomst vid långvarig tobaksrökning
  • Långvarig produktiv(sputumproduktion) hosta och/eller andfåddhet även vid mindre ansträngning
  • Frekventa ofta långdragna nedre luftvägsinfektioner ofta i kombination med obstruktiva besvär
  • Känd hjärtsjukdom med andfåddhet
  • Nedsatt fysisk prestationsförmåga
  • Oro hos patienten pga tidigare eller pågående tobaksexponering
  • Kol-och träeldning i dåligt ventilerade utrymmen. Tänk på invandrargruppen
  • Yrkesmässig exponering för luftvägsirriterande ämnen
  • Alfa-1-antitrypsinbrist (oftast unga, hereditet)


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har en prevalens på omkring 8-10% i den vuxna befolkningen och kan definieras som en långsamt progredierande lungfunktionsnedsättning med kronisk luftvägsobstruktion. Luftvägar och lungor drabbas av en kronisk inflammation som leder till obstruktivitet med ringa reversibilitet. En patient med endast måttligt sänkt FEV1 och svår dyspné har ofta emfysem och denna symtomkombination kan behöva utredas vidare.

Lungfunktionsmässigt krävs sänkt FEV1/FVC-kvot <0,7 vid spirometri för diagnos. En viss reversibilitet kan förekomma men kvoten normaliseras inte helt efter bronkdilatation eller steroidtest. Kvoten FEV1/FVC<0,7 sjunker med ökande ålder. Diskussioner pågår kring att ersätta den fasta kvoten med åldersanpassade värden

Avvikande spirometri kan finnas utan samtidig KOL.

Många anpassar sig till den ibland kraftigt nedsatta andningsförmågan utan att söka!