Samsjuklighet

  • Hjärt- och kärlsjukdom (ca 20%)
  • Astma kan förekomma som differential diagnos eller samtidigt med KOL (hos ca15%)
  • Kronisk bronkit som differential diagnos eller samtidigt med KOL
  • Osteoporos - FRAX vid misstanke
  • Lungcancer
  • Sjukdomar associerade med metabola syndromet
  • Obstruktivt sömnapnésyndrom
  • Ångest, depression, kognitiv svikt
  • Undernäring - var observant på BMI<22 och dålig aptit