Akut exacerbation

Exacerbationer leder till ökad mortalitet samt försämring av lungfunktion på sikt. Två tredjedelar av exacerbationerna har infektiös orsak. Virus och bakterier är ungefär lika vanliga agens. Differentialdiagnoser: pneumothorax, lungemboli, hjärtsvikt.

Försämringsperioder är oftast infektionsutlösta men kan även vara sekundära till tex hjärtsvikt, dålig behandlingscompliance, lungemboli mm

Minst tre av nedanstående kriterier bör vara uppfyllda för diagnosen exacerbation.

  • Progredierande hosta
  • Rikligare sputum
  • Ökad sputumpurulens
  • Ökad dyspné
  • Ökade upphostningssvårigheter


Antibiotikabehandling vid akut exacerbation? Bör övervägas vid misstanke om utlösande bakteriell infektion vid progredierande purulenta (gröna) sputa och tilltagande dyspné.