Handfat och desinfektionsmedel.

Vårdhygien

Vi utgör en expertfunktion som ska medverka till att vårdgivare bedriver vård av god kvalitet så att antalet vårdrelaterade infektioner hålls nere.

Rutiner och riktlinjer

Informationsmaterial

Utbildning

 • Utbildningar inom vårdhygien

  Att förebygga vårdrelaterade infektioner

  Folkhälsomyndigheten - Ett kunskapsunderlag

  Rapporten handlar om att förebygga infektioner hos patienter och personal i hälso- och sjukvården och tandvården. Den har utarbetats av experter på området och bygger på aktuell kunskap och forskning. Innehållet är anpassat till EU:s direktiv och regler.

  Vårdhandboken

  Vårdhandboken är till för dig som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård. Innehållet är färskvara och uppdateras kontinuerligt. Handboken finns inte i tryckt version utan endast på webben.

Kontakt

 • Medarbetare och kontaktområden
 • Post- och besöksadresser

  Postadress:

  Vårdhygieniska enheten, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar

  Besöksadress:

  Länssjukhuset i Kalmar, hus 17, plan 2

  Oskarshamns sjukhus, Rösvägen 1, 572 28 Oskarshamn, hus 03, plan 03

  Västerviks sjukhus, Östra Kyrkogatan 48, 593 81 Västervik, hus 03, plan 06

 • Vårt uppdrag

  Vårdhygieniska enheten i Region Kalmar län arbetar förebyggande för ökad patientsäkerhet genom att minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vi arbetar mot Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns sjukhus, Västerviks sjukhus samt Region Kalmar läns samtliga verksamheter.

  Vi ger vårdhygieniskt stöd till kommunal vård och omsorg men formellt uppdrag saknas.

  Vårt uppdrag är att tillhandahålla vårdhygienisk expertis och ge stöd till olika verksamheter inom hälso- och sjukvård. Vår målsättning är att ge råd som anpassas till verksamheternas behov och resurser samt att kontakten med vår enhet präglas av ett professionellt och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar en hög tillgänglighet och att verksamheterna ska känna tillit i mötet med oss.

  Vi arbetar med att:

  • samverka i det övergripande patientsäkerhetsarbetet, LSG-patientsäkerhet
  • stödja chefer och ansvariga vårdgivare i sitt arbete för att upprätthålla god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen
  • bedriva epidemiologisk övervakning av mikroorganismer av vårdhygieniskt intresse
  • bistå vid hantering av utbrott och smittspridning inom hälso- och sjukvård
  • ta fram vårdhygieniska riktlinjer på lokal, regional och nationell nivå
  • informera och utbilda i vårdhygieniska frågor anpassade efter verksamheternas behov
  • bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete inom ämnesområdet Vårdhygien
  • undervisa i ämnet Vårdhygien vid utbildningar inom hälso- och sjukvård vid universitet, gymnasieskola och komvux.

  Vi har även rådgivning avseende:

  • vårdhygieniska frågeställningar i det patientnära arbetet
  • planering av om- och nybyggnation av vårdlokaler
  • strategiska beslut i vårdhygieniska frågor
  • val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering
  • hantering av tvätt, riskavfall och städning
  • upphandling av medicinska tjänster samt medicinteknisk utrustning och materiel

  Vårdhygieniska enheten i Region Kalmar län är placerad under Diagnostiskt centrum, Smittskydd och Vårdhygien.

  Vår arbetsgrupp består av en hygienöverläkare och fyra hygiensjuksköterskor. Vi har ett nära samarbete med mikrobiologiska enheten och infektionskliniken. Extensivt samarbete bedrivs också med övriga vårdhygienenheter nationellt samt med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen med flera.

  Verksamhetens mål

  Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förhindra smittspridning samt att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter, vårdtagare och personal.