Rutiner och riktlinjer för Region Kalmar län

Rutiner och riktlinjer för säsongsinfluensa 2020/2021 publiceras här i oktober. 

 • Asylsökande

  • Riktlinje för hälsoundersökning Riktlinje för hälsoundersökning och handläggning av provsvar av asylsökande, flyktingar m.fl. med avseende på smittsamma sjukdomar
 • Kikhosta

 • Mag- och tarminfektioner

 • MRSA

  • Handläggning vid nyupptäckt MRSA MRSA är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen. I smittskyddslagen regleras bland annat vilka skyldigheter behandlande läkare har. Ur denna rutinbeskrivning framgår vad som ska göras vid fynd av nyupptäckt MRSA och vem som ska göra detta. Omfattande information om MRSA finns i smittskyddsläkarens smittskyddsblad.
  • MRSA i förskolan Information till hälso- och sjukvården
 • Mässling

 • Pneumokockvaccination

 • Projekt Hepatit C

  • Rutin för provtagning Projekt Hepatit C Alla patienter med hepatit C ska numera erbjudas behandling för att begränsa sjuklighet och smittspridning. Smittskyddsläkaren och Infektionskliniken i Kalmar kommer under 2019 att skicka ut ett gemensamt brev till alla personer i länet med tidigare anmäld hepatit C som inte har kontakt med infektionskliniken. I brevet informeras om de nya behandlingsmöjligheterna och personen uppmanas att kontakta sin hälsocentral eller Infektionsmottagningen i Kalmar för att ta prov för att se om infektionen kvarstår.
 • Skada med risk för blodsmitta

 • STI - sexuellt överförbara infektioner

  • Anmälan till smittskyddsläkaren (paragrafanmälan) En person som har eller misstänks ha en allmänfarlig sjukdom är skyldig att inställa sig för undersökning, följa givna förhållningsregler och medverka i smittspårning. I de fall personen inte gör detta eller det misstänks att personen inte kommer följa förhållningsreglerna eller erbjuden medicinsk behandling, och detta innebär en smittrisk, görs en anmälan till smittskyddsläkaren. Detsamma gäller om personen inte kunnat identifieras eller kontaktas.
  • Handläggning av misstänkt/bekräftad STI på akutmot...
  • Partnerbrev klamydia Detta är ett exempel på partnerbrev för klamydia. Varje klinik bör ha ett eget brev där öppettider, kontaktuppgifter och telefonnummer framgår. Vem som skickat brevet ska alltid framgå, så att den som mottagit brevet kan ringa och rådfråga. Det får inte råda några tvivel om att partnerbrevet är autentiskt.
  • Partnerbrev klamydia påminnelse Detta är ett exempel på ett påminnelsebrev för klamydia. Brevet bör skickas senast två veckor efter det första partnerbrevet. Varje klinik bör ha ett eget påminnelsebrev där öppettider, kontaktuppgifter och telefonnummer framgår. Vem som skickat brevet ska alltid framgå, så att den som mottagit brevet kan ringa och rådfråga. Det får inte råda några tvivel om att brevet är autentiskt. Ur påminnelsebrevet ska framgå att ärendet går vidare till smittskyddsläkaren om personen inte hör av sig.
  • Smittspårningshandling Mall för smittspårning av STI. Kan anpassas efter eget behov. Smittspårningshandlingen ska vara skild från patientens journal. Det ska finnas en spårbarhet mellan index journal och smittspårningshandlingen via en kod. Smittspårningshandlingarna ska sparas tre år räknat från nästkommande januari.
 • Säsongsinfluensa - nya dokument kommer i oktober

 • TBE

 • Tuberkulos

  • Hälsodeklaration tuberkulos Används för att avgöra om en person kan ha exponerats för tuberkulos.
  • Hälsokontroll tuberkulos inför arbete, studier, pr... Hälsokontroll avseende tuberkulos inför arbete eller studier, praktik inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet. Ur dokumentet framgår hur utredningen ska ske, hur provsvar ska tolkas och när remiss ska skrivas till infektionskliniken. Dokumentet är tänkt som ett komplement till de lokala rutiner som behöver utformas av respektive arbetsgivare.
  • Riktlinje för hälsoundersökning Riktlinje för hälsoundersökning och handläggning av provsvar av asylsökande, flyktingar m.fl. med avseende på smittsamma sjukdomar. Innehåller ett längre stycke om tuberkulos.
 • Utbrott

  • Utbrottsgrupp Riktlinje för etablering av utbrottsgrupp inom hälso- och sjukvård och omsorg