Vaccinationer exkl. säsongsinfluensa

Rutiner och riktlinjer för Kalmar län

Smittskyddsläkaren informerar om mässling

Rekommendationer för TBE-vaccination i Kalmar län (2020-02-14)

Riktlinje för pneumokockvaccination av vuxna (2020-01-01)

HPV-vaccination inom Hälsoval

Information om tillgång till och beställning av BCG-vaccin

Vaccination mot kikhosta av personal som vårdar spädbarn

Vaccination mot stelkramp vid sårskador

Information om Svevac

Från Folkhälsomyndigheten

Vaccinbrist

Rekommendationer för vaccination

Vaccin mot difteri

Vaccin mot stelkramp

Allmänna barnvaccinationsprogrammet

Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet

Föreskrift om vaccination av barn

Vaccination av barn och ungdomar – vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

HPV-vaccination

Vaccination till människor på flykt

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion (innehåller bland annat vaccinationsrekommendationer för splenektomerade)

Rekommendationer om förebyggande av rabies

Från Socialstyrelsen

HSLF-FS2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

HSLF-FS 2018:43 Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner