Provtagning

Smittskydd

Smittskydd omfattar ett brett fält - från förebyggande arbete till epidemibekämpning.

Rutiner och riktlinjer

Smittskyddsfrågor i fokus

 • Coronaviruset/covid-19
 • Badsårsfeber

  När vattentemperaturen stiger över 20 grader under en längre tid ökar risken att drabbas av badsårsfeber. Badsårsfeber orsakas av gramnegativa bakterier, främst olika Vibrio-arter, som främst lever i bräckt och salt vatten. De kan infektera sår i samband med bad och då ge upphov till en erysipelasliknande hudinfektion. Mer sällsynt ses en djup infektion som liknar nekrotiserande fasciit och sepsis. En annan manifestation är extern otit. Inkubationstiden är kort, oftast 1-3 dygn, men ibland endast några timmar.

  Handläggning

  Vid misstanke om badsårsfeber ska sårodling tas och frågeställningen tydligt framgå av remissen. Kontakta infektionskonsult för råd kring fortsatt handläggning och antibiotikaval. Eftersom vibrionerna är gramnegativa har många antibiotika som i vanliga fall används mot sårinfektioner ingen effekt.

  Smittskyddsanmälan

  Badsårsfeber och andra icke-toxinproducerande Vibrio cholera-infektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen och anmäls under rubriken "Vibrioinfektion exkl. kolera".

  Läs mer

  Sommarvärmen ökar risken för vibrioinfektioner (Folkhälsomyndigheten)

  Sjukdomsinformation om vibrioinfektion (Folkhälsomyndigheten)

  ECDC:s Vibrio Map Viewer (europa.eu)

 • TBE (fästingburen hjärninflammation)

  TBE är ännu relativt ovanligt i Kalmar län. Under åren 2015-2019 har 16 personer blivit smittade i länet. Under 2019 smittades sex personer med TBE i Kalmar län, vilket tangerar den tidigare toppnoteringen på sex fall under 2017. Smittan förekommer framför allt kustnära i de norra delarna av länet. Genom att pricka in den sannolika smittorten på en karta framträder områden i länet där flera personer smittats. Vissa områden är mer utsatta än andra och risken kan förändras över tid.

  Vaccinationsrekommendation 2021

  Vaccination rekommenderas till den som rör sig mycket i skog och mark i Kalmar län, speciellt i de områden där det tidigare konstaterats TBE-smitta. Det är viktigt att varje ordination registreras i Svevac så att vaccinationstäckningen i länet kan följas.

  Smittskyddsläkarens rekommendationer för TBE-vaccination i Kalmar län 2021

  Hälsodeklaration inför vaccination mot TBE

  Vaccinationsschema för utskrift

  Karta över sannolik smittort för TBE-fall i Kalmar län 2005-2019

  Aktuella länkar

  Sjukdomsinformation om TBE (Folkhälsomyndigheten)

  TBE (Internetmedicin)

  Broschyr om fästingar med tips om hur man skyddar sig mot fästingbett 

  Hitta fästingen - Lära barn om fästingar (Scandtick)

  Allmänheten hänvisas till 1177.se

  Här finns kartor över riskområden för vissa län/regioner.

  TBE - fästingburen hjärninflammation på 1177.se

  Vaccination mot TBE på1177.se

 • Skada med risk för blodsmitta

  Arbetsgivarens ansvar

  Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömning utförs, att det finns fungerande arbetsrutiner, adekvat skyddsutrustning och instruktioner samt att dessa ses över kontinuerligt. Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skador. Åtgärderna ska repeteras regelbundet.

  Arbetstagarens skyldigheter

  All personal ska ha kunskap om vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller på öppna sår. Kunskap behövs också om vilka åtgärder som ska vidtas vid tillbud som kunde orsakat skada med risk för blodburen smitta.

  Alla skador och tillbud ska rapporteras

  Det är arbetsgivaren som har ansvar för att lokala rutiner finns på varje arbetsplats. Arbetstagaren är skyldig att känna till och följa givna skyddsrutiner. Alla skador och tillbud ska rapporteras, anmälas, utredas och följas upp.

 • Vaccination mot pneumokocker
 • Projekt Hepatit C

  Brevutskick till patienter med hepatit C med information om nya behandlingsmöjligheter

  Alla patienter med hepatit C ska numera erbjudas behandling för att begränsa sjuklighet och smittspridning. Det finns sedan ett par år tillbaka effektiv, enkel och biverkningsfri tablettbehandling. Många smittade känner dock inte till detta. Smittskyddsläkaren och Infektionskliniken i Kalmar kommer under 2019 att skicka ut ett gemensamt brev till alla personer i länet med tidigare anmäld hepatit C som inte har kontakt med infektionskliniken. I brevet informeras om de nya behandlingsmöjligheterna och personen uppmanas att kontakta sin hälsocentral eller Infektionsmottagningen i Kalmar för att ta prov för att se om infektionen kvarstår.

  Provtagning

  Provtagning utförs på hälsocentral eller infektionsmottagning enlig Rutin för provtagning Projekt Hepatit C. Svar går till läkare på Infektionsmottagningen. Om infektionen kvarstår kommer personen att kallas till Infektionsmottagningen i Kalmar för läkarbesök. Om infektionen läkt ut informerar infektionsläkare personen om detta.

  Hepatit C lyder under smittskyddslagen

  Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och all provtagning och behandling är därför kostnadsfri.

  Smittskyddsläkarens lunchföreläsning om hepatit C (oktober 2018)

 • Kikhosta

  Kikhosta

  Symptom och smittsamhet

  Kikhosta är en luftvägsinfektion som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Den sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Insjuknandet börjar ofta med lite feber, snuva och hosta. Hosta nattetid är vanligt. De två första veckorna av sjukdomen är svår att skilja från vanlig förkylning. Under dessa två veckor är dock smittsamheten som störst. När kikningarna kommer har smittsamheten börjat minska. Efter fyra veckor räknar man med att smittsamheten har upphört (sex veckor räknas vid kontakt med spädbarn). Inkubationstiden (tid från smitta till insjuknande) är 7-14 (som längst 21) dagar.

  Barn i förskola/skola

  Barn med kikhosta får lov att vistas i förskolan/skolan om deras allmäntillstånd tillåter det. Smittspridning har redan skett och en avstängning av sjuka barn hjälper föga. Barn som har mycket hosta med påverkat allmäntillstånd eller kräkningar bör vara hemma. När hostan inte är lika intensiv minskar också risken för att smitta fler personer, även om barnet fortfarande kan smitta.

  Barn i förskola/skola som har nyfödda syskon hemma

  Spädbarn under 6 månader kan bli allvarligt sjuka av kikhosta. De saknar skydd och föräldrarna bör därför aktivt försöka undvika att barnet smittas. Spädbarnen smittas oftast av föräldrar eller syskon. Vet man om att det går kikhosta så kan man som förälder vara mer observant på de första symtomen och snabbare få diagnos och behandling för sitt barn. Det är viktigt att uppge att barnet varit utsatt för kikhosta när man har kontakt med sjukvården, eftersom man inte rutinmässigt tar prov för kikhosta. Det går även flera andra typer av luftvägsinfektioner med hosta för närvarande, och det behövs oftast ett speciellt prov från näsan för att säkerställa diagnosen. Behandling som påbörjas tidigt efter symtomdebuten kan lindra och förkorta sjukdomsförloppet.

  Gravida

  Får man kikhosta när man är gravid riskerar man att smitta det nyfödda barnet efter förlossningen. Störst är risken om kvinnan har haft en långdragen hosta som inte har uppfattats som kikhosta. Vid diagnosticerad kikhosta efter vecka 27 i graviditeten tar en läkare ställning till om kvinnan och de som kommer att leva nära barnet bör behandlas med antibiotika. På detta vis kan det nyfödda barnet skyddas från att bli smittat.

  Symptom hos spädbarn som motiverar provtagning för kikhosta

  • Hosta utan andra symptom.
  • Hosta med kikning, cyanos, kräkning, apné.
  • Apné som enda symptom.
  • Symptom (enligt ovan) som inte syns vid undersökningen men som föräldrarna berättar om.

  Symptom hos barn och vuxna som motiverar provtagning

  • Hosta hos äldre barn, ungdomar och vuxna, om de har nära kontakt med spädbarn.
  • Hosta hos gravida kvinnor i slutet av graviditeten, under tredje trimestern.
  • Om kikhosta misstänks bör spädbarnet få behandling tidigt, redan innan provsvaret kommit.

  När ges antibiotika?

  • Barn som är yngre än sex månader och har utsatts för kikhostesmitta behandlas med antibiotika i förebyggande syfte redan innan de har fått symtom. Om de får antibiotika tidigt kan det lindra symtomen eller förhindra att sjukdomen bryter ut.
  • Barn mellan sex och tolv månader som har utsatts för kikhostesmitta behandlas med antibiotika när de har fått de första förkylningssymtomen (även om sjukdomen ännu inte är konstaterad). Det görs för att sjukdomen ska bli lindrigare. Om behandlingen dröjer mer än en vecka efter sjukdomens utbrott är det inte säkert att den hjälper.
  • Den som är äldre än ett år och har kikhosta, och som inte kan undvika att träffa barn som är yngre än ett år brukar behandlas med antibiotika för att minska smittrisken.
  • Hostmediciner brukar inte lindra besvären.
  • Sammanfattningsvis är det i första hand små barn och kvinnor i sen graviditet som blir aktuella för behandling.

  Vaccination

  Kikhosta ingår i Sveriges allmänna barnvaccinationsprogram. De flesta förskolebarn är vaccinerade. Skydd mot allvarlig sjukdom uppnås efter den första dosen vaccin vid 2,5-3 månaders ålder. 80-90% skydd uppnås efter den tredje dosen vaccin. Immuniteten beräknas avta efter ca fem år. Immunitet efter naturlig infektion avtar över tid och kvarstår i ca 15 år. Både den som vaccinerats och den som har naturlig immunitet kan bli lindrigt sjuk och omedvetet sprida smitta.

  Antalet fall av kikhosta bland förskolebarn har minskat kraftigt sedan vaccinationen infördes år 1996 men på senare år ser vi en ökning av antalet fall nationellt. Dagens småbarnsföräldrar är ofta ovaccinerade eftersom man gjorde ett uppehåll i kikhostevaccinationen under åren 1979-1996 (årtalen kan variera något runt om i landet).

  Vaccination mot kikhosta av personal som vårdar spädbarn

  Vaccination av småbarnsföräldrar

  Vaccinationsschemat i dokumentet om vaccination av personal (se ovan) kan även tillämpas på (blivande) småbarnsföräldrar som önskar se över sitt skydd. I dagsläget (december 2018) rekommenderas inte att den gravida kvinnan vaccineras mot kikhosta eftersom det finns viss osäkerhet kring hur en vaccination påverkar effekten av framtida vaccinationer till barnet. Folkhälsomyndigheten håller dock på att se över denna rekommendation. Den blivande mamman rekommenderas istället att vaccinera sig så snart som möjligt efter förlossningen. Det är dock inte farligt att vaccinera under graviditet och önskar den blivande modern vaccineras görs det i så fall i graviditetsvecka 20-33. Amning är inget hinder för vaccination. Partnern bör vaccinera sig i god tid före förlossningen. Eventuella äldre syskon har i regel gott skydd genom det allmänna vaccinationsprogrammet och behöver inga extra doser. Andra personer (till exempel mor- och farföräldrar) i den närmaste familjen kring en gravid kvinna kan med fördel se över sitt vaccinationsskydd mot kikhosta. Vaccination kan utföras på hälsocentralen eller på infektionsmottagningen.

  Kikhosta enligt smittskyddslagen

  Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och dessutom smittspårningspliktig. Även misstänkta fall (klinisk bild förenlig med diagnosen + epidemiologiskt samband) skall anmälas till smittskyddsläkaren. Behandlande läkare ansvarar för att försöka identifiera smittvägar (utföra smittspårning) och förhindra fortsatt smittspridning. Efterhör om det finns spädbarn eller höggravida i omgivningen! Smittspårningen kan leda till att antibiotikaprofylax behöver sättas in (se stycket ovan). Notera att Smittskydd och Vårdhygien aldrig ska stå som provsvarsmottagare, det är alltid en läkare på den enhet som ordineras provet alternativt utför provtagningen som är provsvarsmottagare.

  Provtagning

  I första hand rekommenderas PCR. Analysen heter "Bordetella pertussis PCR" i Cosmic. UTM (Flocked swab i UTM-medium). För nasofarynxpinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre svalgväggen. Snurra pinnen långsamt, håll den kvar där en stund om möjligt, ta ut den och för ned pinnen i transportröret som innehåller flytande transportmedium. Pinnen bryts därefter av mot kanten av röret. Provet skickas till mikrobiologen i Kalmar och analysen utförs sedan i Växjö. Serologi är ett alternativ sent i sjukdomsförloppet.

  Vid epidemiologiskt samband och typiska kliniska symptom behöver diagnosen inte bekräftas med provtagning. Observera dock att även dessa fall skall smittspåras och anmälas till smittskyddsläkaren.

  Misstänkt kikhosta hos vårdpersonal (även städ- och kökspersonal inom sjukvården)

  Kommer man i sitt arbete i kontakt med barn under ett år skall man utan dröjsmål kontakta sin närmaste chef om man har misstänkt eller bekräftad kikhosta. Han eller hon bör sedan rådgöra med vårdhygien/infektionsbakjour kring lämpliga åtgärder. I vissa fall kan det bli aktuellt med avstängning från arbetet och antibiotikabehandling. I sådana fall måste en individuell bedömning göras i samråd med vårdhygien/infektionsbakjour kring efter hur många dygn det är lämpligt att återvända till arbetet. Glöm inte att smittspåra exponerade patienter och personal vid bekräftade fall hos personalen.

  Information från Folkhälsomyndigheten och InfPreg

 • Mässling

  Mässling är en allvarlig sjukdom som smittar mycket lätt. Genomgången sjukdom eller två doser av mässlingsvaccinet ger ett effektivt skydd. Smittskyddsläkaren har sammanställt information kring mässling, Smittskyddsläkaren informerar om mässling (2018-01-09)

  Vid misstänkt fall av mässling

  För att undvika vidare smittspridning skall misstänkta fall av mässling inte sitta i väntrum utan hänvisas direkt till lämpligt undersöknings/isoleringsrum.

  Personer som misstänker att de blivit smittade av mässling ska inte söka vård akut utan istället kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon för att kunna lotsas in i vården via lämpligt isoleringsrum. Detta för att förhindra vidare smittspridning.

  Vid misstänkt fall av mässling kontaktar medicinskt ansvarig läkare infektionsjour och smittskyddsläkare informeras omgående.

  Personalvaccination mot mässling

  Personal inom Region Kalmar län med patientnära arbete erbjuds kostnadsfri vaccination. Närmaste chef inventerar immunitetsläget och kontaktar sedan Arbetsmiljö och hälsa för att planera hur vaccination ska ske.

  Riktlinje mässlingsskydd personal

  Hälsodeklaration avseende mässlingsimmunitet hos medarbetare inom LKL

  Översikt mässlingsimmunitet

  Hälsodeklaration inför MPR-vaccination

 • Asyl- och flyktinghälsovård ur ett smittskyddsperspektiv

  Här har vi samlat aktuell information om smittskyddsfrågor rörande asylsökande och flyktingar. Kontakta oss gärna om du inte hittar vad du söker.

  • Hälsoundersökning
  • Riskbedömning avseende smitta

   Riskbedömning avseende smitta

   Information om tuberkulos och smittrisker på arbetsplats/boende (Smittskydd Skåne)

   Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är låg med anledning av flyktingsituationen (Folkhälsomyndigheten reviderad 2015-10-09)

   Låg risk för spridning av allvarliga infektionssjukdomar bland barn (Folkhälsomyndigheten 2016-05-11)

   Frågor och svar kring smittsamma sjukdomar för dem som träffar asylsökande i sitt arbete (Smittskyddsenheten i Kalmar län 2015-10-30)

  • Övrigt

   Övrigt

   Vaccinationer till människor på flykt (Folkhälsomyndigheten 2015-11-30)

   Smittskyddsblad Information till läkare och patienter på flera språk (Smittskyddsenheten Kalmar)

   Smittskyddsanmälan

   God handhygien, affischer på 9 språk från Folkhälsomyndigheten (scrolla ned på sidan)

   Folkhälsomyndighetens seminarium om inomhusmiljön i asylboenden 

  • Frågor och svar

   När behövs vaccination i arbetet med asylsökande och flyktingar?

   På smittskyddsenheten får vi för närvarande många frågor kring behov av vaccination av vårdpersonal och hos personal på asylboenden och i skola och barnomsorg där asylsökande vistas. Med anledning av detta har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren nedan.

   Vaccination av vårdpersonal

   Vårdpersonal bör ha grundskydd enligt det nationella vaccinationsprogrammet och de som kan ha kontakt med blod (sätter nål eller kan råka ut för stick- eller skärskador) skall dessutom ha skydd mot hepatit B. Detta är arbetsgivarens ansvar (Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet)."

   Personer som är födda på 1960- och 1970-talet kan ha undgått mässlingsinfektion och heller inte fått två doser vaccin. För dessa kan det finnas anledning att göra en översyn samt av yngre personal som kan tillhöra åldersgrupp där man inte fått vaccin mot mässling eller påssjuka.

   BCG-vaccination (mot tuberkulos) rekommenderas endast till dem som arbetar eller studerar i patientnära verksamhet på vissa sjukhuskliniker (lungklinik och infektionsklinik), på vissa laboratorier eller på obduktionsavdelning.

   Ingen ökad hälsorisk eller behov av vaccination för dem som träffar asylsökande i sitt arbete på asylboenden, skolor, barnomsorg e.t.c.

   Generellt sett rekommenderas ingen vaccination men det kan ibland bli aktuellt med vaccination efter bekräftade fall av till exempel hepatit A. I sådana fall blir smittskyddsenheten inkopplad och infektions- eller smittskyddsläkare ordinerar vaccination.

   Många av frågorna rör vaccination mot tuberkulos. BCG-vaccinet har relativt dålig skyddseffekt och rekommenderas därför inte. Läs även mer på sidan 24 i dokumentet från 2012 från Socialstyrelsen. Den viktigaste åtgärden för att minska smittrisken vid tuberkulos är tidig diagnos av sjuka varför flyktingar med kronisk hosta (hosta > 3 veckor) ska få hjälp att träffa läkare omgående.

   Folkhälsomyndigheten har gjort en bedömning av risken för smittspridning med anledning av tillströmningen av flyktingar och bedömningen är att risken för smittspridning är låg.

   Frågor och svar om smittsamma sjukdomar och asylboende

   Frågorna är ursprungligen gjorda för dem som arbetar på asylboenden, men kan appliceras även på andra verksamheter.

   Behöver personal på boenden vaccinera sig mot hepatit B?

   Nej, att arbeta på ett asylboende innebär ingen ökad risk för hepatit B. Men kontakta sjukvården direkt för bedömning vid tillbud där någon kommer i kontakt med blod. Med tillbud räknas exempelvis kontakt med blod genom stick- och skärskador eller blodstänk.

   Behöver personalen vaccinera sig mot tuberkulos?

   Nej, en sådan rekommendation finns inte generellt. På en arbetsplats är det arbetsgivaren som avgör vilket skydd de anställda ska ha. Vaccination av personal inom omsorg och socialtjänst bedöms sällan vara motiverad. För personal inom sjukvården bör endast de som arbetar eller studerar i patientnära verksamhet på vissa sjukhuskliniker (lungklinik och infektionsklinik), på vissa laboratorier eller på obduktionsavdelning vara vaccinerade mot tuberkulos.

   Det finns en person på boendet med blodburen smitta (hepatit B, C eller hiv). Finns det några restriktioner?

   Inga särskilda åtgärder behöver vidtas. Blodburna infektioner smittar inte via vanligt socialt umgänge.

   Får en person med blodburen smitta vara med och laga mat?

   Ja, matlagning innebär ingen smittrisk. Det är enbart vid tillbud som åtgärder behöver vidtas, vilket gäller oavsett om personen har en känd blodburen infektion eller inte. Med tillbud räknas exempelvis kontakt med blod genom stick- och skärskador eller blodstänk.

   En person på boendet misstänks ha fått skabb. Vad ska göras?

   Det är viktigt att en läkare har ställt diagnosen skabb innan behandling inleds, eftersom klådan kan ha andra orsaker som kräver annan behandling. I första hand bör man kontakta hälsocentralen för närmare råd, undersökning och behandling. Ibland kan även andra som varit i nära kontakt med en person med skabb behöva behandling.

   En person på boendet har insjuknat i tuberkulos. Kan personalen ha blivit smittad?

   Risken är liten. För att bli smittad av tuberkulos krävs i regel långvarig och nära kontakt, samt att den sjuke har tuberkulos i lungor eller luftvägar. Tuberkulos på annan plats i kroppen, dvs. utanför luftvägarna, är inte smittsam. Inte heller så kallad "latent" tuberkulos är smittsam. Patientens behandlande läkare bedömer smittsamheten, och om det behövs har läkaren ansvar att alla som kan ha smittats kallas till undersökning. Små barn med tuberkulos är mycket sällan smittsamma.

   En person på boendet får behandling mot tuberkulos. Vilka restriktioner gäller för personen?

   Det viktigaste är att personen följer läkarens förhållningsregler så att ingen annan blir smittad. En person med smittsam tuberkulos måste vara isolerad eller leva så att inga andra riskerar att bli smittade. Ofta innebär detta därför vård på sjukhus i början av behandlingen tills smittrisken bedöms ha försvunnit. Det är viktigt att personen tar sin medicin varje dag under hela behandlingstiden som ofta är många månader lång. Personer med icke-smittsam tuberkulos kan bo kvar på boendet utan risk för andra, men måste komma på planerade läkarbesök och följa läkarens förhållningsregler.

   Behöver personerna som bor på boendet genomgå hälsoundersökning?

   Nej, inte för att bo på boendet.

   Hälsoundersökning av asylsökande är ett erbjudande, men det är önskvärt att alla, oavsett boendeform, nyttjar denna möjlighet. Det är i första hand för den asylsökandes egen skull som hälsoundersökningen görs.

   Genom att följa enkla hygienrutiner och att uppmana och hjälpa den som eventuellt är sjuk att söka vård, så är risken att smitta sprids mycket liten – oavsett om hälsoundersökning är gjord eller inte.

   Personalen bör uppmuntra och i möjligaste mån underlätta för de boende att genomgå hälsoundersökning.

   Är en person skyldig att berätta för personalen om han eller hon har en smittsam sjukdom?

   Nej.

   Om en person på boendet blir sjuk, var ska hen vända sig?

   Ring 1177 vårdguiden som har öppet dygnet runt. Där får man sjukvårdsrådgivning och information om vilka mottagningar man kan kontakta för att få hjälp. Oftast kan man dagtid i första hand kontakta en hälsocentral. Vid livshotande eller akuta tillstånd ringer man 112.

   Innebär de ökade strömmarna av flyktingar en högre risk för smittspridning i Sverige?

   Folkhälsomyndigheten följer läget och bedömningen är att det inte existerar något hälsohot eller utbredd ökad smittrisk för befolkningen. Folkhälsomyndigheten har den 9 oktober 2015 tagit fram ett underlag som redovisar myndighetens bedömning gällande eventuell ökad smittrisk från flyktingar till övriga befolkningen.

   Vad finns det för rekommendationer för livsmedelshanteringen på asylboende?

   Regelverk för livsmedelshanteringen styrs av den lag som rör objektsburen smitta, Miljöbalken (1998:808). Därför handhas dessa frågor av kommunernas miljöförvaltningar. Allmänna råd om hur livsmedel bör hanteras finns i broschyren "Fem nycklar till säkrare mat" från WHO (Världshälsoorganisationen).

    

Informationsmaterial

Statistik över anmälningspliktiga sjukdomar

 • Smittskyddsläkarens årsrapport 2018

  Statistiken baseras på inkomna anmälningar till smittskyddsläkaren i Kalmar län. Årsstatistiken hämtas från SmiNet i februari varje år. SmiNet är en föränderlig databas och siffrorna kan skilja sig jämfört med den nationella statistiken på Folkhälsomyndighetens webbsida.

  • Campylobacter - Antalet fall är nu på lägre nivå än före utbrottet kopplat till svensk kyckling under 2016-2017.
  • Cryptosporidium - Under åren 2016-2018 ses en tydlig ökning av antalet cryptosporidiuminfektioner, vilket framför allt beror på en förbättrad diagnostik. Utlandssmitta dominerar.
  • EHEC - Under 2018 diagnosticerades 37 fall, vilket är en tydlig ökning förfört med tidigare år. De flesta fallen ingick i ett nationellt utbrott där en badsjö i länet utgjorde en av smittkällorna.
  • Gonorré - Liksom nationellt så ses även en ökning av gonorré i Kalmar län. Toppnoteringen nåddes 2017 med 27 anmälda fall. Under 2018 anmäldes 24 fall. Inhemsk smitta dominerar.
  • Grupp A-streptokocker, invasiva - Under 2018 anmäldes 16 fall vilket är på samma nivå som tidigare.
  • Hepatit A - Under 2018 anmäldes ett fall av hepatit A och smittkällan utgjordes av frysta importerade jordgubbar.
  • Hepatit B Under 2018 diagnosticerades 29 fall av hepatit B.
  • Hepatit C Antalet diagnosticerade fall har minskat något under de tre senaste åren, under 2018 diagnosticerades 26 fall.
  • Hiv Antal nyregistrerade fall i länet ligger fortsatt på en stabil nivå.
  • Kikhosta - Under 2018 anmäldes 7 fall av kikhosta jämfört med 13 fall 2017 och 8 fall 2016.
  • Klamydia I Kalmar län, precis som i övriga Sverige, ses en minskning av antalet fall. Det är fler kvinnor än män som provtar sig och som diagnosticeras.
  • Legionella 2018 - Under 2018 anmäldes 8 fall av legionellainfektion varav de flesta är smittade i Sverige.
  • Listeria - Liksom under de två senaste åren har endast ett fall av listeria anmälts under 2018.
  • Meningokockinfektion, invasiv - Under 2018 anmäldes två fall av invasiv meningokockinfektion.
  • Multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, ESBL-CARBA,... - Generellt ses en minskning av antalet anmälda fall av multiresistenta bakterier under de senaste åren.
  • Papegojsjuka - Under vintern 2018/2019 sågs en ökning av antalet fall av papegojsjuka, både i Kalmar län och nationellt.
  • Pneumokockinfektion, invasiv - Under 2018 anmäldes 39 fall av invasiv pneumokocksjukdom jämfört med 37 fall 2017. Inga fall bland barn och unga under 35 år.
  • Salmonella - Under de senaste tre åren har antalet anmälda fall av salmonellainfektion legat omkring 65 fall per år. Utlandssmitta dominerar.
  • Syfilis Under 2018 diagnosticerades 3 fall i länet. Inhemsk smitta dominerar. Diagrammet på sidan 3 korrigerat 2019-07-08.
  • TBE, fästingburen hjärninflammation - Under 2018 har en person smittats med TBE i Kalmar län. Dessutom kan en person ha smittats i länet eller på annan ort.
  • Tuberkulos Under 2018 diagnosticerades två fall av smittsam tuberkulos.
  • Vibrioinfektioner Den varma sommaren 2018 ledde till en stor ökning av antal fall av inhemsk vibrioinfektion.
  • Viral meningoencefalit - Totalt anmäldes 12 fall av viral meningoencefalit under 2018, varav merparten enterovirusorsakade.

Kontakt