Mat i kyl och en handske.

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd och Vårdhygien är Region Kalmar läns infektionsförebyggande enhet.

Vår verksamhet

Skada med risk för blodsmitta

 • Skada med risk för blodsmitta

  Arbetsgivarens ansvar

  Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömning utförs, att det finns fungerande arbetsrutiner, adekvat skyddsutrustning och instruktioner samt att dessa ses över kontinuerligt. Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skador. Åtgärderna ska repeteras regelbundet.

  Arbetstagarens skyldigheter

  All personal ska ha kunskap om vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller på öppna sår. Kunskap behövs också om vilka åtgärder som ska vidtas vid tillbud som kunde orsakat skada med risk för blodburen smitta.

  Alla skador och tillbud ska rapporteras

  Det är arbetsgivaren som har ansvar för att lokala rutiner finns på varje arbetsplats. Arbetstagaren är skyldig att känna till och följa givna skyddsrutiner. Alla skador och tillbud ska rapporteras, anmälas, utredas och följas upp.

Kontakt

 • Om oss

  Smittskydd och Vårdhygien har som uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården. Arbetet sker genom övervakning, smittspårning, utveckling av vårdrutiner, information och utbildning.

  Vi bistår även allmänheten med råd.

  Prenumerera på våra nyheter

 • Kontaktuppgifter