Remisser och rutiner

 • Bårhus och obduktion

  Bårhusverksamhet

  Bårhus finns förlagt vid Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus samt Länssjukhuset i Kalmar och omhändertar avlidna från sjukhusen och Kalmar län i övrigt. Varje avliden som förs till bårhuset skall åtföljas av ett bårhusmeddelande och transporteras enligt fastställda rutiner. Den avlidna skall transporteras till bårhus så snabbt som möjligt.

  För patienter som avlider utanför sjukhuset skall "Journalblad för dödsfall utanför sjukhus" fyllas i.

  Önskas avsked i bårhuset så hjälper personal på respektive bårhus till med detta.

  Obduktionsverksamhet

  Obduktioner utförs vid Länssjukhuset i Kalmar. Om ansvarig läkare skulle önska så kan vederbörande ansvara för och utföra obduktion i Västervik efter överenskommelse med obduktionstekniker.

  Obduktioner utförs för att fastställa dödsorsak, kvalitetskontrollera sjukvården, ge rättssäkerhet samt ge hjälp för närstående i sorgearbetet.

 • Cytologilaboratoriet

  Verksamheten kan indelas i två huvudgrupper; allmäncytologiska prover, till exempel från finnålspunktioner och vätskor och cervixcytologiska prover (indicerade vaginalprover och gynekologiska cellprovskontroller). Laboratoriet har även en hematologisektion och punktionsmottagning.

  Cytologilaboratoriet

  Prover som analyseras vid cytologilaboratoriet:

  • Benmärg och blod
  • Blåssköljvätskor
  • Borstprover från bronker och gallgångar
  • Cystvätskor
  • Exsudat
  • Finnålspunktioner
  • Gynekologiska cellprover
  • Likvor/cerebrospinalvätska
  • Sköljvätska och sekret från bronk
  • Sputum
  • Urin

  Inga färska/ofixerade prover kan tas emot på laboratoriet efter klockan 15.15 (undantag urin och blåsköljvätskor).

  Hematologisektionen

  Inom hematologisektionen utförs undersökningar på blod, benmärg, likvor/cerebrospinalvätska, exsudat, lymfkörtlar och annan lymfoid vävnad. Man utför både morfologiska och flödescytometriska analyser samt enzymcytokemiska undersökningar, som medger en klassificering av akuta leukemier och lymfom. I vissa fall kompletteras diagnostiken med immunhistokemiska analyser och molekylärbiologiska analyser.

  Prover bör anlända till laboratoriet före kl 13.00 provtagningsdagen. Meddela hematologisektionen (0480-813 45) att prover kommer för flödescytometrisk analys. Endast akuta prover tas emot på fredagar och dag före helgdag.

 • Patologilaboratorie

  Klinisk patologi tar emot vävnadsprover och bortopererade organ eller delar av organ (så kallade preparat). Så gott som alla operationspreparat undersöks för att utesluta eller påvisa cancer eller dess förstadier. Andra sjukliga processer i kroppen kan också avslöjas genom att de avsätter karaktäristiska störningar i vävnadernas byggnad.

  Exempel på prover som lämnas hit:

  • Hudexcisioner
  • Provexcisioner (px)
  • Stora och små operationspreparat

  För att ge så goda förutsättningar som möjligt för en korrekt diagnos ska alla prover omhändertas så fort som möjligt efter provtagningen. Det senare sker genom att proverna fixeras (konserveras) i formalin, i en volym som är 20 gånger större än preparatets volym. I vissa fall överförs preparat till Klinisk patologi i ofixerat skick för bedömning och analys.

  För detaljerad information om provhantering; se vidare i provtagningsanvisningarna.

  Prover som inte är placerade i formalin kan tyvärr inte tas emot på laboratoriet efter klockan 15.15.

 • Punktionsmottagning

  Punktionsmottagningen tar emot patienter med palpabla förändringar och där en remiss för punktion finns.

  Punktionstider måndag till torsdag: 10.00, 11.30, 13.30 och 15.30.

  Fredagar: 10.00, 11.30 och 13.30.

  Finnålspunktion innebär att cellprov tas från en förändring som kan palperas för att kunna hjälpa till med att ställa en diagnos. Punktionen görs med en mycket tunn nål och går vanligtvis mycket snabbt och med i allmänhet ringa obehag för patienten.

  För att en patient ska komma till oss krävs en remiss från hälsocentral, privatläkare, någon av klinikerna på våra sjukhus i länet eller Universitetssjukhuset i Linköping. Remitterande läkare läger in en beställning i Cosmic som vi sedan använder när vi kallar patienten till mottagning brevledes. Man kan även ringa och boka tid samma dag i samband med andra planerade undersökningar.

  Vid punktion i samband med mammografi, röntgen och thyreoideascintigrafi ska de senare undersökningarna göras före punktionen och de samordnas i möjligaste mån av respektive klinik.

  Cosmic-remisser ska läggas under "icke provbundna", se mer under Lathund för elektroniska remisser.