Riktlinje för hantering och märkning av provmaterial

Prover från patienter med en känd blodburen smitta behöver inte längre märkas för smitta. Det ska framgå i en journalanteckning om patienten bär på en blodsmitta. Där det är relevant för en undersökning eller analys ska information om blodsmitta framgå i frågeställningen på remissen. Se beslut från hälso- och sjukvårdsdirektören.