Rutiner och riktlinjer ang. tillgång till prover

Att få tillgång till prover

Tillstånd enligt biobankslagen krävs alltid vid studier och forskning som omfattar prover av celler och vävnader (även om proverna inte sparas). Vilka dokument som krävs utöver ansökan, etikansökan och etikgodkännande varierar bland annat utifrån form för tillgång till prover och huvudmannaskap.

Region Kalmar län använder Biobank Sveriges utarbetade riktlinjer och instruktioner för dessa ärenden. På deras webbplats finns mer information för dig som planerar att använda biobanksprov i forskning, metodutveckling eller klinisk prövning.

Blankett för önskemål om tillgång till befintliga prover eller nyinsamlade prover inom Region Kalmar län, ansökan om prov, instruktion för ifyllnad av blankett L1, se länk till Biobank Sverige.

Handledning kassering av prov.

Övriga blanketter och information hämtas via Biobank Sverige.

Ansökan och bilagor skickas till:

Tf biobankssamordnare
Lena Lundström
Diagnostiskt centrum
Hus 17, plan 2
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar

Biobankssamordnare
Cecilia Leitet
Diagnostiskt centrum
Hus 17 plan 2
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar

Instruktion – Beslutsoförmögna

Instruktion för handläggning av beslutsoförmögna patienter som vid provtagningstillfället inte kan lämna samtycke

Framtagen av, RBC sydöstra sjukvårdsregionen/Gunilla Bergström