Uppdragsbeskrivningar

Här finns uppdragsbeskrivningar för olika roller inom vår verksamhet.

Centrumchefens uppdrag

I centrumchefens uppdrag ingår bl.a. att:

 • utse representanter i Regionalt biobanksråd för Sydöstra sjukvårdsregionen
 • besluta om inrättande eller förändring av biobanker och utse biobanksansvariga
 • för vävnadsverksamheten utse representanter i såväl regional som nationell samverkan
 • besluta om inrättande eller förändring av vävnadsinrättningar och utse ansvariga

 Biobankssamordnarens uppdrag

I biobankssamordnarens uppdrag ingår bl.a. att:

 • Föra register över biobanker/provsamlingar
 • Verka för samordnade rutiner inom biobanksområdet
 • Vara kontaktperson mellan sjukvård, universitet och läkemedelsföretag.
 • Vara kunskapsresurs och kunna besvara frågor.
 • Vara länk mellan regionala/lokala verksamheten och det nationella biobanksrådet.
 • Vara huvudmannens/männens kontaktlänk mot Socialstyrelsen.

Vävnadssamordnarens uppdrag

I vävnadssamordnarens uppdrag ingår bl.a. att:

 • leda/samordna landstingets vävnadsverksamheter verka för att vävnadsverksamheterna som omfattas har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller Socialstyrelsens föreskrift 2005:12 och föreskrifterna inom vävnads­området
 • initiera, planera och genomföra utbildning om vävnadslagen, förordningar och föreskrifter för berörd personal inom regionen
 • samverka med donationsansvarig sjuksköterska och donationsansvarig läkare
 • bevaka nationella arbeten och genomföra gemensamma beslut i regionen
 • samverka med andra regioner inom vävnadsområdet