Regionalt biobanksråd och Biobank Sverige

Som ett stöd för verksamhetschef vid vårdinrättning finns handledning fastställd av Biobank Sverige och instruktioner fastställda av Regionala biobanksrådet. Här finner du också allmän information om biobankslagen.

Regionalt biobanksråd:

Rådet är ett forum för samråd angående planering och styrning av Regionalt Biobankscentrums verksamhet. Regionalt Biobankscentrum (RBC sydöstra) utgör ett regionalt service- och kompetenscentrum som svarar för kunskapsförmedling till och utbildning av personal, biobanksansvariga och forskare. RBC verkar för samordning i regionen bl a genom att utarbeta regionala handledningar för kvalitetsarbete och andra rutiner.

Biobank Sverige:

Rådet består av landstingsrepresentanter för de sex sjukvårdsregionerna, representanter från universitet med medicinsk fakultet, näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.
Genom att förvalta och utveckla regionens biobanksprojekt ska Biobank Sverige verka för en nationell samordning och på sätt förhindra regionala skillnader i viktiga beslut som rör vård, forskning och utveckling inom biobanksområdet.