Kontaktuppgifter

Verksamhetschef

Fredrik Enlund
Telefon: 0480-840 00

Biobanksamordnare

Cecilia Leitet
Telefon 0480-448019
Länssjukhuset i Kalmar
Diagnostiskt centrum
Hus 17, Plan 2
391 85 Kalmar

Tf biobanksamordnare
Lena Lundström
Telefon 072-462 75 17
Länssjukhuset i Kalmar
Diagnostiskt centrum
Hus 17, Plan 2
391 85 Kalmar

Vävnadssamordnare

Linnea Nilsson 
Telefon 0490-86532
Västerviks sjukhus
593 81 Västervik 

Prenumerera på nyheter

Prenumerera på våra nyheter genom att ange din e-postadress.

 • Regionalt biobanksråd och Biobank Sverige

  Som ett stöd för verksamhetschef vid vårdinrättning finns handledning fastställd av Biobank Sverige och instruktioner fastställda av Regionala biobanksrådet. Här finner du också allmän information om biobankslagen.

  Regionalt biobanksråd:

  Rådet är ett forum för samråd angående planering och styrning av Regionalt Biobankscentrums verksamhet. Regionalt Biobankscentrum (RBC sydöstra) utgör ett regionalt service- och kompetenscentrum som svarar för kunskapsförmedling till och utbildning av personal, biobanksansvariga och forskare. RBC verkar för samordning i regionen bl a genom att utarbeta regionala handledningar för kvalitetsarbete och andra rutiner.

  Biobank Sverige:

  Rådet består av landstingsrepresentanter för de sex sjukvårdsregionerna, representanter från universitet med medicinsk fakultet, näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.
  Genom att förvalta och utveckla regionens biobanksprojekt ska Biobank Sverige verka för en nationell samordning och på sätt förhindra regionala skillnader i viktiga beslut som rör vård, forskning och utveckling inom biobanksområdet.

 • Uppdragsbeskrivningar

  Centrumchefens uppdrag

  I centrumchefens uppdrag ingår bl.a. att:

  • utse representanter i Regionalt biobanksråd för Sydöstra sjukvårdsregionen
  • besluta om inrättande eller förändring av biobanker och utse biobanksansvariga
  • för vävnadsverksamheten utse representanter i såväl regional som nationell samverkan
  • besluta om inrättande eller förändring av vävnadsinrättningar och utse ansvariga

   Biobankssamordnarens uppdrag

  I biobankssamordnarens uppdrag ingår bl.a. att:

  • Föra register över biobanker/provsamlingar
  • Verka för samordnade rutiner inom biobanksområdet
  • Vara kontaktperson mellan sjukvård, universitet och läkemedelsföretag.
  • Vara kunskapsresurs och kunna besvara frågor.
  • Vara länk mellan regionala/lokala verksamheten och det nationella biobanksrådet.
  • Vara huvudmannens/männens kontaktlänk mot Socialstyrelsen.

  Vävnadssamordnarens uppdrag

  I vävnadssamordnarens uppdrag ingår bl.a. att:

  • leda/samordna landstingets vävnadsverksamheter verka för att vävnadsverksamheterna som omfattas har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller Socialstyrelsens föreskrift 2005:12 och föreskrifterna inom vävnads­området
  • initiera, planera och genomföra utbildning om vävnadslagen, förordningar och föreskrifter för berörd personal inom regionen
  • samverka med donationsansvarig sjuksköterska och donationsansvarig läkare
  • bevaka nationella arbeten och genomföra gemensamma beslut i regionen
  • samverka med andra regioner inom vävnadsområdet