Provrör.

Biobank- och vävnadscentrum

Biobank- och vävnadscentrum omfattar landstingets samtliga biobanker samt landstingets samtliga vävnadsverksamheter och vävnadsinrättningar.

Rutiner och riktlinjer

Informationsmaterial

Kontakt

 • Om oss

  Om Biobankscentrum

  Biobankscentrum har till uppgift att samordna alla biobanker i länet samt att utgöra stöd i biobanksfrågor, bl.a. genom att ge information om biobankslagen och biobanksmaterials användning till enskilda provgivare, sjukvårdspersonal, forskare och allmänhet.

  Centrat skall betjäna alla intressenter av biobankslagen; främst Region Kalmar län med andra vårdgivare, läkemedelsföretag samt press och allmänhet.

  Om Vävnadscentrum

  Vävnadscentrum har till uppgift att svara för regionens tillämpning av vävnadslagen. Verksamheten omfattar regionens samtliga vävnadsverksamheter och vävnadsinrättningar.

  Samordnaren är ansvarig handläggare vid enheten.

  Benvävnadsinrättning Region Kalmar län

  Socialstyrelsen har gett Region Kalmar län tillstånd att inrätta vävnadsinrättning. Vävnadsinrättningen är registrerad under namnet Benvävnadsinrättning Region Kalmar län.

  Vävnadsinrättningen omfattar länets tre ortopedkliniker och bedrivs vid operationsenheten på Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus.

  Vävnadsinrättningen ansvarar för vilka krav som ska gälla för urval av donatorer och rutiner för tillvaratagande och användning. Vävnadsinrättningen ska också hålla ett register som innehåller uppgifter om donatorer, om de vävnader inrättningen hanterar. Registret ska också innehålla uppgifter om användningen av vävnaderna och om eventuella allvarliga avvikande händelser eller biverkningar som drabbat eller riskerar att drabba donator eller mottagare. Registret ska i första hand garantera att alla vävnader går att spåra tillbaka till den som donerat dem och att man håller reda på allt som hänt med vävnaden under tiden från tillvaratagande till användning.

  Beskrivning av verksamheten och dess syfte

  Benvävnad från människa används främst inom ortopedin för att reparera defekter i ben som kan uppkomma i samband med lossning av protes efter höft eller knäprotesoperationer. Sådan lossning inträffar oftast lång tid efter protesoperationen men kan då medföra omfattande förluster av patientens ben i anslutning till protesen. Det transplanterade benet kan användas för att fästa en ny protes och stimulerar samtidigt kroppen att återbilda eget ben.

  En protes som lossnat har tidigare varit svår att fixera på ett tillfredsställande sätt så att långtidsresultaten blir goda. Metoden med benpackning utvecklades för cirka 20 år sedan och har använts sedan dess. I korthet innebär metoden att fruset ben från givare mals till millimeterstora bitar som sedan med stor kraft packas in i den bendefekt som uppstått på grund av t.ex. proteslossningen. I detta transplantat cementeras sedan en ny protes. Resultaten av denna operationsmetod har varit goda och metoden har snabbt vunnit en stor spridning – såväl i Sverige som utomlands.

   

  *Biobankslagen

  Biobankslagen ska göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär.

  *Cell- och vävnadslagen

  Cell- och vävnadslagen, förordningar och föreskrifter har sin grund i EU:s lagstiftning. Regelverket omfattar hela hanteringskedjan för mänskliga vävnader och celler: samtycke till donation, urval av donatorer, tillvaratagande, bearbetning, förvaring, distribution och transplantation eller assisterad befruktning av vävnader och celler.

 • Kontaktuppgifter

  Gemensam e-postbrevlåda: Biobank@regionkalmar.se

  Verksamhetschef

  Fredrik Enlund
  Telefon: 0480-840 00

  Biobanksamordnare

  Cecilia Leitet
  Telefon 0480-448019
  Länssjukhuset i Kalmar
  Diagnostiskt centrum
  Hus 17, Plan 2
  391 85 Kalmar

  Vävnadssamordnare

  Linnea Nilsson 
  Telefon 0490-86532
  Västerviks sjukhus
  593 81 Västervik 

   

  Prenumerera på nyheter

  Prenumerera på våra nyheter genom att ange din e-postadress.

  • Regionalt biobanksråd och Biobank Sverige

   Som ett stöd för verksamhetschef vid vårdinrättning finns handledning fastställd av Biobank Sverige och instruktioner fastställda av Regionala biobanksrådet. Här finner du också allmän information om biobankslagen.

   Regionalt biobanksråd:

   Rådet är ett forum för samråd angående planering och styrning av Regionalt Biobankscentrums verksamhet. Regionalt Biobankscentrum (RBC sydöstra) utgör ett regionalt service- och kompetenscentrum som svarar för kunskapsförmedling till och utbildning av personal, biobanksansvariga och forskare. RBC verkar för samordning i regionen bl a genom att utarbeta regionala handledningar för kvalitetsarbete och andra rutiner.

   Biobank Sverige:

   Rådet består av landstingsrepresentanter för de sex sjukvårdsregionerna, representanter från universitet med medicinsk fakultet, näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.
   Genom att förvalta och utveckla regionens biobanksprojekt ska Biobank Sverige verka för en nationell samordning och på sätt förhindra regionala skillnader i viktiga beslut som rör vård, forskning och utveckling inom biobanksområdet.

  • Uppdragsbeskrivningar

   Centrumchefens uppdrag

   I centrumchefens uppdrag ingår bl.a. att:

   • utse representanter i Regionalt biobanksråd för Sydöstra sjukvårdsregionen
   • besluta om inrättande eller förändring av biobanker och utse biobanksansvariga
   • för vävnadsverksamheten utse representanter i såväl regional som nationell samverkan
   • besluta om inrättande eller förändring av vävnadsinrättningar och utse ansvariga

    Biobankssamordnarens uppdrag

   I biobankssamordnarens uppdrag ingår bl.a. att:

   • Föra register över biobanker/provsamlingar
   • Verka för samordnade rutiner inom biobanksområdet
   • Vara kontaktperson mellan sjukvård, universitet och läkemedelsföretag.
   • Vara kunskapsresurs och kunna besvara frågor.
   • Vara länk mellan regionala/lokala verksamheten och det nationella biobanksrådet.
   • Vara huvudmannens/männens kontaktlänk mot Socialstyrelsen.

   Vävnadssamordnarens uppdrag

   I vävnadssamordnarens uppdrag ingår bl.a. att:

   • leda/samordna landstingets vävnadsverksamheter verka för att vävnadsverksamheterna som omfattas har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller Socialstyrelsens föreskrift 2005:12 och föreskrifterna inom vävnads­området
   • initiera, planera och genomföra utbildning om vävnadslagen, förordningar och föreskrifter för berörd personal inom regionen
   • samverka med donationsansvarig sjuksköterska och donationsansvarig läkare
   • bevaka nationella arbeten och genomföra gemensamma beslut i regionen
   • samverka med andra regioner inom vävnadsområdet