Ackreditering

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi är ackrediterade verksamheter enligt SWEDAC standard ISO 15189.

Kvalitetspolicy

Verksamheten ska kännetecknas av

  • professionellt arbete med hög kvalitet och service anpassad till sjukvårdens behov
  • att all personal är förtrogen och känner delaktighet i kvalitetsledningssystemet och följer dess rutiner och målinriktningar
  • att den uppfyller kraven i ISO 15189:2012
  • ett arbetssätt med ständiga förbättringar

Kvalitetssäkring

Vi deltar i kvalitetssäkringsprogram från bl.a. Equalis, UKNeqas, Labquality, QCMD och NordiQC.