Inför operation

Anestesi

Grundläggande riktlinjer (alla diabetespatienter):

P-glukos bör vara < 15 mmol/L preoperativtP-glukos bör mätas varannan till var 4:e timme preoperativtP-glukos bör mätas minst varannan timme perioperativtdiabetespatienter bör opereras så tidigt som möjligt på dagen

Alla insulin- och tablettbehandlade diabetiker som skall genomgå ingrepp i narkos:

halverad dos långverkande insulin kvällen före operation, dock kan mixinsulin tas i vanlig dosperorala antidiabetika tages t.o.m. kvällen före operationpå operationsdagens morgon eller när patienten kommit till sänghallen (polikliniska patienter) sättes ett glukos-insulindropp enligt läkarordination

Tablettbehandlade diabetiker som ska genomgå kortare ingrepp:

perorala antidiabetika (tabletter) tages som vanligt på kvällen före operation

De patienter som har insulinpump eller där ovanstående förfarande ej bedöms lämpligt bör behandlas efter kontakt med narkosläkare.

Radiologi

Vid planerad undersökning med jodhaltiga kontrastmedel gör uppehåll med Metformin två dygn före undersökningsdagen, kontrollera kreatinin 2 dygn efter undersökning och återinsätt Metformin när kreatininnivån återgått till urprungsvärdet. Vid kontrastförsärkt MR sätts metformin inte ut.

Vid akut undersökning ge vätska ex Ringer, och följ upp med kreatinin.

Laxering

Om patienten har insulinbehandling rekommenderas halverad dos basinsulin kvällen innan laxeringsdagen. Reglera blodsockret med måltidsinsulin och sockrad saft. Rekommendera täta blodsockerkontroller.

Vid ökad risk för hypoglykemier hos äldre ensamboende insulinbehandlade överväg inläggning för laxering.

Per oral antidiabetika kan sättas ut inför laxering. Viktigt med riklig dryck för att undvika dehydrering.