Hjälpmedel

Upphandling

Region Kalmar län genomför upphandlingar av hjälpmedel till diabetiker. Upphandlingarna omfattar alla typer av hjälpmedel som kanyler, lancetter, testremsor samt tillbehören till insulinpumpar. Beställningen görs av diabetessköterskan i Kund- och förskrivarportalen och levereras vanligen inom fem arbetsdagar från landstingets centralförråd hem till patientens folkbokföringsadress.

Följande blodsockermätare finns upphandlade:

Basmätare: Contour

Silvermätare: ACCU-Check Guide

Avanceard mätare med E-funktion: Wellion GallileoContour Next One

Kassettmätare: ACCU-Check Mobile

Glukosmätare med ketonfunktion: Wellion Leonardo

Libre typ 1

Förskrivningsriktlinjer avseende Flash GlukosMätare (FGM) Freestyle Libre

FGM möjliggör enkel monitorering av blodsockret genom kontinuerlig mätning via sensor. Förutom direkt avläsning av blodsockret via handenheten ger systemet också indikation hur blodsockret förväntas förändras inom den närmaste tiden samt även retrospektiva data.

Observera att det sedan 15/6 2017 endast är personer med diabetes typ 1 som kommer ifråga för FGM, detta enligt beslut i NT-rådet i SKR.

Processgrupp Diabetes fastställer följande användningsområden och förskrivningsregler.

Freestyle Libre kan införskaffas till vårdenhet för att användas intermittent i syfte att kartlägga diabetikers blodsocker dygnet runt under en begränsad period.Freestyle Libre för permanent bruk kan av vårdenhet förskrivas till personer med diabetes typ 1 enligt följande kriterier:

Påtagligt svängande blodsockerläge verifierat med utförliga kapillära mätningar och/eller kontinuerlig glukosmätning (CGM).Allvarliga hypoglykemier (två eller fler senaste året).Till de som gör fler än 10 medicinskt motiverade kapillära blodsockerkontroller per dygn.Inför och under en graviditet.Freestyle Libre kan i enskilda fall även förskrivas till diabetiker som gör få eller inga kapillära egenkontroller och därför kan anses ha dålig följsamhet till behandling.

Avsteg från dessa kategorier får göras efter individuell bedömning.

Förskrivande vårdenhet står för kostnaden för handenhet och sensorer. Rutiner för uppföljning skall finnas för att säkerställa att produkten används enligt avsikt. Avsett mål med systemet skall ha uppnåtts inom sex månader. Vid utebliven användning eller icke uppnått mål äger förskrivande vårdenhet rätten att upphöra med sensorförskrivning.

Libre typ 2

Förskrivningsriktlinjer avseende Flash GlukosMätare (FGM) Freestyle Libre vid typ 2 diabetes

FGM möjliggör enkel monitorering av blodsockret genom kontinuerlig mätning via sensor. Förutom direkt avläsning av blodsockret via handenheten ger systemet också indikation hur blodsockret förväntas förändras inom den närmaste tiden samt även retrospektiva data.

Observera att denna ändring från den 5/2 2018. avser endast typ 2 diabetes enligt nedanstående rekommendationer från NT- rådet i Sveriges Kommuner och Landsting.

Processgrupp Diabetes fastställer följande användningsområden och förskrivningsregler.

FreeStyle Libre kan användas av patienter med typ 2-diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och som har ett Hba1c över 70 mmol/mol för att uppnå individellt uppsatt HbA1c-målFreeStyle Libre kan användas av patienter med typ 2-diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och har återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna tills stabil glukoskontroll är uppnådd. Med återkommande allvarliga hypoglikemier avses 2 eller fler hypoglykemier som krävt hjälp av utomstående under de senaste sex månader.Att i övrigt avstå från användning av FreeStyle Libre vid typ 2-diabetesAnvändningen av FreeStyle Libre skall registreras och följas upp i Nationella Diabetesregistret. Ange förekomst av kontinuerlig glukosmätning samt välj typ av utrustning (Freestyle Libre flash) i Cosmic NDR mall.

Avsett mål med FGM bör ha uppnåtts inom sex månader. Vid utebliven användning eller icke uppnått mål äger förskrivande vårdenhet rätten att upphöra med sensorförskrivning.

Förskrivande vårdenhet står för kostnaden för handenhet och sensorer. Rutiner för uppföljning skall finnas för att säkerställa att produkten används enligt avsikt.

Tidigare beslut av NT-rådet från den 15/6 2017 avseende FGM förskrivning för personer med diabetes typ 1 är oförändrade.