Kriterier

Diagnostiska kriterier

Diagnosen diabetes ställs efter att två värden ha uppmätts, antingen:

  • fP-glukos >= 7,0 mmol/L vid två skilda tillfällen eller
  • ett fP-glukos >= 7,0 mmol/L och 2-timmarsvärdet vid glukosbelastning >= 11,1 eller
  • ett fP-glukos >= 7,0 mmol/L och ett B-HbA1c ≥48 mmol/mol

Två B-HbA1c ≥48 mmol/mol vid två skilda tillfällen är tillräckligt för att ställa diagnosen typ 2-diabetes (förenligt med diabetes vid oral glukosbelastning). De olika diagnostiska metoderna för diagnos av diabetes överlappar inte varandra utan identifierar olika grupper. Ett HbA1c < 48 mmol/mol utesluter alltså inte diabetesdiagnosen. Nivån 42-47 mmol/mol utgör riskzon för diabetesutveckling.

OBS! Patientnära HbA1c-utrustning skall inte användas för diagnostik av typ 2 diabetes utan bara klin kems HbA1c resultat. B-HbA1c skall inte användas för diagnos av diabetes hos unga, vid typ 1 diabetes eller graviditetsdiabetes. Däremot används HbA1c i dessa fall för att följa behandlingsförloppet.

Vissa situationer kan påverka resultatet tex kortisonbehandling eller infektioner, testerna kan behöva upprepas.

Det finns två olika metoder att mäta P-glukos som tyvärr inte är helt jämförbara (i fasta är kapillära och venösa värden jämförbara, men efter glukosbelastning är venösa värden ca 1 mmol lägre).

P-glukos kapillärt helblod: För diagnostik krävs att provet analyseras i kvalitetssäkrad utrustning (tex Hemocue). Mätare för egentest har ej tillräcklig precision.

P-glukos venöst blod: Provet tas venöst och skickas till klinisk kemiskt lab.

Tabell:

 

* Oral glukosbelastning
** Förhöjt fasteblodsocker är indikation för OGTT
*** Nedsatt glukostolerans

IFG och IGT betraktas som prediabetes.

Tolkning av glukos

Tolkning av slumpvis tagna glukosvärden:

  • Om slumpvis P-glukos < 8,7 (kapillärt) eller 7,8 mmol/l (venöst) och ingen klinisk misstanke föreligger - ingen åtgärd
  • Om slumpvis P-glukos < 8,7 (kapillärt) eller 7,8 mmol/l (venöst) men en stark klinisk misstanke eller en stor anhopning av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom - gå vidare med kontroll av två faste-Glukos och/eller OGTTOm slumpvis P-glukos >= 8,7 (kapillärt) eller 7,8 mmol/l (venöst) - skall två fastevärden kontrolleras
  • Om två faste P-glukos >=7,0 utan annan pågående akutsjukdom (tex infektion) - skall diagnosen diabetes ställas
  • Vid upprepade faste P-glukos 6,3-7.0 mmol/l och misstanke föreligger på diabetes - bör OGTT utföras

OGTT

  • Efter 12 timmars fasta tas ett kapillärt P-glukos (HemoCue).
  • Patienten får sedan dricka 75 g glukos löst i 250 – 350 ml vatten på högst 5 min. Glukos kan beställs från apoteket, eller via centralförrådet, GLUCO färdigblandad med olika smaker.
  • Efter 2 timmar tas ett nytt P-glukos på HemoCue.

Se avsnitt utredning/laboratorieanalyser under Uppföljning/glukosbelastning.

Termologi och förkortningar

ADA - American Diabetes Association
Adipositas - Fetma på latin (BMI > 30 kg/m2)
Alfaceller - Gukagonproducerande celler i bukspottkörteln
Anti-IAA - Antikroppar mot endogent insulin (Insulin Autoantibodies)
Anti-IA2 - Antikroppar mot betaceller i bukspottkörteln (ö-cells antigenet proteintyrosinfosfatas)
Anti-GAD (GADA) - Antikroppar mot betaceller i bukspottkörteln (ö-cells antigenet GAD - glutaminsyredekarboxylas)
Anti-ICA - Antikroppar mot nativa ö-celler i bukspottkörteln (Islet Cell Autoantibodies)
Ateroskleros - Åderförkalkning (åderförfettning); sjukdom i artärernas väggar som blir tjockare och förlorar i rörlighet
Betaceller - Insulinproducerande celler i bukspottkörteln
BMI - Kroppsmasseindex; anger relationen mellan kroppsvikt i kilogram och kroppslängd i meter i kvadrat (kg/m2)
Diabetesfoten - Olika komplikationer i foten vid diabetes (nervskador, kärlskador, fotsår, fotinfektioner, led- och bendestruktion mm) som leder till diabetesrelaterade amputationer
Diabetessenkomplikationer - Mikro- och makrovaskulära komplikationer i följd av diabetes
DPP-4 - Enzymet som spjälkar GLP-1 och höjer blodsocker (dipeptidylpeptidas-4)
EASD - European Association for the Study of Diabetes
GFR - Mått på njurfunktion; beräknad glomerulära filtrationshastighet i njuren utifrån bl.a. patientens ålder, kön och plasmakreatinin
GLP-1 - Tarmhormonet som frisätter insulin, hämmar glukagonsekretionen och sänker blodsocker (glukagonlik peptid-1)
Glukagon - Bukspottkörtelshormonet som höjer blodsocker (motsatt verkan till insulin)
Glukosuri - Socker i urinen
HbA1c - "Långtidssocker"; glykerat hemoglobin som är ett mått på långsiktig genomsnittlig blodsockerkontroll. Ett högt värde ökar risken för mikrovaskulära komplikationer
HDL-cholestrol - "Goda" kolesterolet (high density lipoproteins-cholesterol)
Hematuri - Blod i urinen
HOMA - Metod som används för att beräkna insulinresistensen och betacellsfunktionen
Hyperglykemi - För högt blodsocker
Hyperinsulinemi - För höga nivåer av insulin i blodet pga. insulinresistensen
Hypoglykemi - För lågt blodsocker ("insulinkänning")
IDF - International Diabetes Federation
IE - Insulinenheter
IFG - Förhöjt fasteglukos (Impaired fasting glucose) (prediabetes)
IGT - Nedsatt glukostolerans (Impaired glucose tolerance) (prediabetes)
Inkretiner - Tarmhonrmoner som är viktiga för glukosomsättning
Insulin - Bukspottkörtelshormonet som sänker blodsocker (motsatt verkan till glukagon)
Insulinpump - Datastyrt pump för kontinuerlig insulintillförsel
Insulinresistens (IR) - Tillstånd där normala mängder insulin är otillräckliga för att ge en normal insulinsvar från fett, muskel- och leverceller vilket leder till hyperinsulinemi
Ketoacidos - Syraförgiftning pga. frisättning av ketonkroppar till blodet orsakad av insulinbrist vid typ 1-diabetes
LADA - Diabetesform som ibland kallas 1,5 diabetes med drag av såväl typ 1 som typ 2 (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)
Laktacidos - Mjölksyresaltförgiftning pga. ansamling av laktat (mjölksyresalt) i blodet; drabbar framför allt gamla och hjärt- kärlsjuka diabetiker med nedsatt njurfunktion som behandlas med metformin trots förekomsten av kontraindikationer
LDL-cholesterol - "Onda" kolesterolet (low density lipoproteins-cholesterol)
Makroalbuminuri - Stor mängd albumin (protein) i urinen (>300 mg/dygn eller >200 µg/min)
Makrovaskulära komplikationer - Skador i stora blodkärl (artärer) i hjärta (kranskälsjukdom), hjärna (ischemisk stroke) och perifera blodkärl
Mikroalbuminuri - Liten mängd albumin (protein) i urinen (30-300 mg/dygn eller 20-200 µg/min); första kliniska tecknet på njurskada
Mikrovaskulära komplikationer - Skador i små blodkärl (artärer) i ögon, njurar och nerver
MODY - Flera former av starkt ärftlig diabetes där den genetiska orsaken till sjukdomen är känd; liknar typ 2 diabetes med debut före 25- årsålder (Maturity Onset Diabetes in Young)
Nefropati (diabetesnefropati) - Komplikation i små blodkärl i njurar (diabetisk njurskada)
Nefrotiskt syndrom - Mycket stor mängd albumin (protein) i urinen (>3 g/dygn)
Nefritiskt syndrom - Samtidig proteinuri och hematuri
Neuropati (diabetesneuropati) - Komplikation i små blodkärl i nerver (diabetisk nervskada)
Pankreas - Bukspottkörtel
Podiatri - Läran om sjukdomstillstånd och skador i fot och vrist
Polyfarmaci - Bruk av för många mediciner samtidigt i behandling
Proteinuri - Äggvita i urinen
Retinopati (diabetesretinopati) - Komplikation i små blodkärl i ögats näthinna (diabetisk ögonskada)
Rökstopp - En av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att minska riskerna för diabetessenkomplikationer
Screening - Undersökning för att finna en bestämd sjukdom i befolkningen eller befolkningsgrupper
SDF - Svenska Diabetesförbundet; en ideell intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal
SFD - Svensk Förening för Diabetologi; en sammanslutning av svenska läkare, som är verksamma inom diabetologins område
SFSD - Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
TIA - En övergående cirkulationsstörning i hjärnan, påminner om ett hjärnslag (Transient Ischaemic Attack)
U-Alb/Kre-kvot - Urin-albuminkreatininkvot. Ett mått på utsöndring av albumin (protein) i urin. Normalt < 3 mg/mmol, (vid mikroalbuminuri motsvarar 3-30 mg/mmol)
Uremi - Gravt nedsatt njurfunktion (terminal njursvikt); GFR < 20 ml/min