Klassifikation

Diagnoskoder

På Medicinklinikerna används fullständiga koder enligt ICD-10, inom Primärvården används nedanstående diagnoskoder:

E109 – diabetes mellitus typ 1 utan komplikationer
E108P – diabetes mellitus typ 1 med komplikationer (retinopati, nefropati, neuropati)
E119 – diabetes mellitus typ 2 utan komplikationer
E118P – diabetes mellitus typ 2 med komplikationer (retinopati, nefropati, neuropati)
E14P - diabetes mellitus (ospecificerad) – koden ska undvikas
R73 – andra glukosrubbningar som IFG och IGT (prediabetes)
0249 – graviditetsdiabetes (ospecificerad)
Z03.8F - observation/utredning för misstänkt diabetes

Diabetesdiagnosen vid årskontrollen bör eventuellt kompletteras i Cosmic-journalen med medföljande tilläggsdiagnoser för helhets bild av patienten:

I 10 - hypertoni
E 66 - övervikt
E 78 - dyslipidemi
N 19 - njursvikt (vid GFR < 60)
H 36 - diabetisk retinopati
G 632 - diabetisk polyneuropati
NHQ - amputation

Typ 1

Typ 1 diabetes är den dominerande formen hos barn och unga vuxna. Kallades tidigare barndiabetes eller IDDM (insulin dependent diabetes melitus). Orsaken är insulinbrist pga betacellsdestruktion med bibehållen insulinkänslighet. Samtidig annan autoimmun sjuklighet kan föreligga.

C-peptid < 0,2 vid debut och < 0,5 nmol/l sex månader efter debut, positiva ö-cells-antikroppar hos 80%

Kan delas in i:

Autoimmun - positiva ö-cells-antikroppar hos 80%,GAD, IA-2AIdiopatisk

Typ 2

Typ 2 är vanligast förekommande hos vuxna och gamla. Orsaken är ökad insulinresistens med nedsatt insulinkänslighet och relativ insulinbrist pga. otillräcklig frisättning eller defekt produktion. Starkt samband med övervikt. Uttalat hereditet.

Sekundär diabetes

Sekundär diabetes orsakas av andra endokrina sjukdomar t.ex. Cushings syndrom, pankreatit eller i samband med vissa farmakologiska behandlingar t.ex. högdosterapi med steroider. Kan försvinna om orsaken elimineras.

Graviddiabetes

Diabetes eller nedsatt glukostolerans (IGT) som uppstår under en pågående graviditet kallas graviditetsdiabetes.

Prevalens

Uppkommer i 1-3% av alla graviditeter. Det är vanligt att sockervärderna hos patient med diabetes som debuterad under pågående graviditet normaliseras efter förlossningen, dock riskerar minst hälften av alla att insjukna i manifest diabetes under sin livstid

Gravididitetsdiabetes ska monitoreras intensivt. Behandlingsmålen är samma vid både typ-1 och typ-2 diabetes: fP-glukos<6, postprandiellt<8 samt HbA1c<52 mmol/mol, uppnås inte målen kan insulinbehandling bli aktuell.

typ -1

typ -2

Ett syskon med diabetes

5-10 %

10 %

Mamma med diabetes

1,5 %

10 %

Pappa med diabetes

6 %

10 %

Ingen diabetes hos nära anhörig

0,2 %

5 %

Diagnostik

Diagnostiska kriterier för diagnosen graviditetsdiabetes (GDM) (gäller venös provtagning):

Faste- P-Glukos >= 7,0 mmol/LP-Glukos >=8.5 mmol/L 2 timmar efter OGTT(P-Glukos >= 10.0 mmol/L 1 timme efter OGTT)

Indikationer för utförande av oral glukosbelastning (OGTT)
Oral glukosbelastning utföres inom den närmaste veckan om:

"Slump P-Glukos" kapillärt 8,9-12,1 mmol/ltidigare "slump P-Glukos" kapillärt >12,1 mmol/l och därefter venöst faste p-glukos < 7,0 mmol/lPolyhydramniosSnabbt ökande fostertillväxt ≥ +2SDAbnormt stor maternell viktökning (>20 kg) under graviditetenefter v.38+0enbart på läkarordination

Oral glukosbelastning i v. 26-28:

Diabetes hos förstagradssläktingTidigare barn med födelsevikt ≥ 4500 g eller >=+2SDBMI ≥ 30 (vid inskrivningen) (om BMI ≥ 35 se nedan)Tidigare ultrauterin fosterdödEtniskt utomeuropeisk ursprung

Oral glukosbelastning i v. 20 och v.32:

Tidigare graviditetsdiabetesBMI ≥ 35 (vid inskrivningen)

Tolkning
Graviditetsdiabetes föreligger om 2-timmarsvärdet vid oral glukosbelastning ≥ 8.5 mmol/l (venöst!)

Om 2-timmarsvärdet p-glukos 7,9-8,4 mmol/mol = IGT:

remiss till dietistkontroll i övrigt enligt "basprogrammet" med slump p-glukos enligt screening och nya glukosbelastningar

Screening för graviditetsdiabetes på samtliga gravida

Slump P-Glukos kontrolleras på samtliga gravida i v. 10, 25, 28-29 och 33

Tolkning av Slump-P-Glukos:

< 8,9 mmol/l - Normalt utfall. Fortsatt screening som ovan8,9-12,1 mmol/l. Genomför oral glukosbelastning (IFG, IFT eller Diabetes?)≥ 12,2 - Ta faste p-glukos venöst och avvakta utfallet. Ingen glukosbelastning behövs om p-glukos igen ≥ 7, 0 mmol/l då diagnosen är klar. Om p-glukos < 7,0 mmol/l genomför oral glukosbelastning (OGTT).

Risker vid graviditetesdiabetes

10% utvecklar typ 2-diabetes inom 10 år och hälften får diabetes under sin livstid.

De vanligaste följdsjukdomarna hos den gravida med graviditetsdiabetes är graviditetshypertoni samt preeklampsi medan den gravida med känd diabetes har dessutom ökad risk för ökad risk för sen diabetiska komplikationer med progredierande nefropati, retinopati, hjärta-kärlkomplikationer etc.

Den glykemiska kontrollen under graviditeten är avgörande för fostrets överlevnad. God glykemisk kontroll minskar riskerna för missbildningar, spontanaborter, förlossningsskador sekundärt till bla fetopati, risken för perinatal mortalitet samt neonatala blodglukosrubbningar hos det nyfödda barnet.

MODY

MODY (Maturity Onset of Diabetes in the Young). Orsaken är genetisk defekt i betacellsfunktionen pga mutation i en gen. Autosomalt dominant ärftlighet. Olika varianter med olika svårighetsgrad förekommer. Oftast klinik som vid typ 2 diabetes men förekommer hos yngre personer (debut före 25-års ålder).

13 olika MODY former är beskrivna 2015 med mutation i följande gener GCK, HNF1A, HNF4A, , IPF1, HNF1B, NEUROD1, CEL, ABCC8, KCNJ11, INS, PAX4, KLF11, BLK

LADA

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) är en autoimmun sjukdom som leder till insulinbrist som vid typ 1 diabetes (påvisbara autoantikroppar). Förekommer hos vuxna. Klinik som vid typ 1 diabetes men långsammare förlopp. Drag av såväl typ 1 som typ 2 och därför kan ibland förväxlas med typ 2 diabetes med tanke på att patienterna är äldre än vid typ 1 diabetes när de insjuknar och sjukdomsföloppet är mildare. Krävs inom kort insulinbehandling.

LADA kan förknippas med nedanstående kännetecken:

Debut < 50 års ålder och > 35 års ålderBMI < 25kg/m2Akuta symptom vid diagnosen men mildareFörekomst av någon autoimmun sjukdomPos hereditet för autoimmun sjukdom i familjenPos GAD-antikroppar och C-peptid-nivå kan ligga normalt vid debuten

IFG och IGT

IFG (förhöjt fasteglukos) och IGT (nedsatt glukostolerans) är tillstånd med ökad risk för framtida diabetesutveckling och bör följas upp, se även information under avsnitt uppföljning. Båda tillstånden kallas prediabetes.

ICD-10 - R73 – andra glukosrubbningar som IFG och IGT (prediabetes)