Behandlingsmål

Övergripande behandlingsmål

Det övergripande målet för behandling av diabetes är att med bibehållen hög livskvalitet förhindra akuta och senkomplikationer genom god kontroll av glukosmetabolism, blodtryck och lipider.

Behandlingsmål typ 1

Behandlingsmålen vid typ 1 diabetes måste individualiseras och sättas i samråd med patienten . Ett flertal faktorer måste beaktas vid uppsättande av mål. Patientens ålder, livssituation, motivation, förekomst av komplikationer etc behöver vägas in när målet sätts.

Individuell målsättning viktíg men generellt blodsocker under 10 betydande HbA1C < 60 mmol/mol.

Blodtryck vg se typ 2

Lipidstatus vg se typ 2 men hänsyn till ålder, hereditet

Avstå tobak !

Rutin

Optimalt HbA1c värde kan anses vara <52 mmol/mol, acceptabel nivå mellan 52-62 mmol/mol och oacceptabel nivå >62 mmol/mol. Blodtrycksvärdet bör sänkas mot ett målvärde på 130/80 mm Hg. Avseende lipider är målvärdet LDL <2,5 men ännu viktigare är att behandla med statiner hos patienter med hög och mycket hög risk för kardiovaskulär sjukdom (använd Riskmotor).

Behandlingsmål typ 2

Behandlingsmålen måste individualiseras, i synnerhet för äldre och multisjuka (MSÄ) och förväntad återstående livslängd samt patienter med demens, psykisk sjukdom eller patientens egen motivation och förmåga att hantera sin sjukdom. Risken för hypoglykemi eller andra biverkningar måste vägas mot ökad risk för senkomplikationer.

Förslag till individuella mål:

  • Nydebut - HbA1c <45 (p-glukos 5-8 mmol/l )
  • Diabetesduration max 10 år - Hba1c <50 (p-glukos 6-9mmol/l)
  • Diabetesduration > 10 år och farmaka med hypoglykemirisk - Äldre över 75 år - Hba1c <60 (p-glukos 8-11 mmol/l)
  • Begränsad förväntad livslängd - Äldre och multisjuka - Hba1c 70 ( p-glukos 10-13 mmol/l)

Blodlipider: Totalkolesterol < 4,5 mmol/L
LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Blodtryck: < 140/85 mmHg

Vid diabetes med komplikationer - anpassa mål individuellt. Ett lägre blodtryck (t.ex. 125-130/75-80) ska eftersträvas vid nefropati. Högre blodtryck kan accepteras hos äldre och multisjuka patienter.

Målet är att ALLA patienter skall vara tobaksfria!